Arbetsmiljölagen

Lagen om skydd mot olyckor (Lag 2003:778 om skydd mot olyckor) är kanske den viktigaste lagen som tar upp brandskyddsarbete. Där står bland annat vilka uppgifter som hör till kommunen och räddningstjänsten. Men även privatpersoner har skyldigheter när det börjar brinna. Till exempel måste man larma om man upptäcker en olycka. Det är MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för att lagen följs.

Företagets skyldigheter

Företagets skyldigheter

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare organisera arbete, utforma arbetslokal, tillhandahålla skyddsutrustning m m så att personalen inte skadas. Lagen ålägger arbetsgivaren att systematiskt planera och leda arbetsskyddsarbetet. Det innebär normalt att det krävs en organisation med givna behörigheter och skyldigheter. I allmänhet skall också arbetsskyddsarbetet vara skriftligt dokumenterat.

Lagstiftningen betonar också vikten av information och utbildning samt tillgänglighet.

Den anställdes skyldigheter

Den anställdes skyldigheter

Av 3 kap 4 § framgår att var och en som blir uppmärksammad på en brand måste hjälpa till att rädda liv och bekämpa branden. Personalen måste känna till brandskyddsregler, utrymningsplaneringen samt vara informerad om de släckåtgärder som kan behöva vidtagas. Varje anställd skall medverka i det förebyggande brandförsvaret genom att vara medveten om de brandrisker som finns, vad som kan försvåra utrymning samt genom att själv ingripa om man upptäcker något som inte är bra.

Föreskrifter

Föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Lagtexterna är i allmänhet mycket allmänt formulerade. Detaljanvisningar finns istället i Arbetsmiljöverkets (f.d. Arbetarskyddsstyrelsens) föreskrifter.

Företagets skyldigheter

Företagets skyldigheter

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare organisera arbete, utforma arbetslokal, tillhandahålla skyddsutrustning m m så att personalen inte skadas. Lagen ålägger arbetsgivaren att systematiskt planera och leda arbetsskyddsarbetet. Det innebär normalt att det krävs en organisation med givna behörigheter och skyldigheter. I allmänhet skall också arbetsskyddsarbetet vara skriftligt dokumenterat.

Lagstiftningen betonar också vikten av information och utbildning samt tillgänglighet.

Den anställdes skyldigheter

Den anställdes skyldigheter

Av 3 kap 4 § framgår att var och en som blir uppmärksammad på en brand måste hjälpa till att rädda liv och bekämpa branden. Personalen måste känna till brandskyddsregler, utrymningsplaneringen samt vara informerad om de släckåtgärder som kan behöva vidtagas. Varje anställd skall medverka i det förebyggande brandförsvaret genom att vara medveten om de brandrisker som finns, vad som kan försvåra utrymning samt genom att själv ingripa om man upptäcker något som inte är bra.

Föreskrifter

Föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Lagtexterna är i allmänhet mycket allmänt formulerade. Detaljanvisningar finns istället i Arbetsmiljöverkets (f.d. Arbetarskyddsstyrelsens) föreskrifter.

Relaterat