Försäkringsbestämmelser

Här har vi sammanfattat riktlinjer, krav och bestämmelser gällande försäkringar till allt från bostäder och bussar till takarbeten och traktorer.

Bostads- och fritidshus

Bostads- och fritidshus

Boverket och MSBs rekommendationer

För hemmiljö rekommenderar Boverket och MSB en pulverbrandsläckare med minimum 6 kg innehåll.

Fordon

Personbilar

Försäkringsbolagens krav och riktlinjer

Vissa hobbybils- och veteranbilsförsäkringar föreskriver att bilen ska vara försedd med släckare.

Beroende på försäkringsbolag och typ av försäkring varierar kraven. Normalt föreskrivs 1 kg alternativt 2 kg pulver.

Bussar

Trafikverkets kungörelse

Trafikverket har som krav att bussar skall vara försedda med släckare med lägsta klassning 34A 183B. Normalt används 6 kg pulversläckare. Pulversläckare på 1-4 kg är inte tillräcklig enligt kraven. Tvåvåningsbuss ska ha en släckare på varje plan.

Underhåll skall ske enligt svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare, SS 3656.

Försäkringsbolagens krav och riktlinjer

Från och med den 1 januari 2004 är det försäkringskrav på att nya bussar över 10 ton skall utrustas med fast släckanläggning.

Lastbilar

MSBs krav

MSB har krav för lastbilar som transporterar farligt gods. Dessa sameuropeiska regler, ADR-reglerna, föreskriver att lastbil skall ha minst en 2 kg pulversläckare för släckning av brand i motorrum och förarhytt.

Dessutom ska ytterligare pulversläckare finnas för släckning av lasten. Släckaren ska vara lätt tillgänglig och placeras normalt utanpå lastbilen. Beroende på bilens totalvikt ska olika mängd släckmedel finnas.

Totalvikt Mängd släckmedel för: Mängd släckmedel för: Anmärkning
  hytt, motorrum last  
<3,5 tom pulver 2 kg pulver 2 kg  
3,5 - 7,5 ton pulver 2 kg pulver 6 kg Minst en släckare ska ha minst 6 kg innehåll
>7,5 ton pulver 2 kg pulver 10 kg Minst en släckare ska ha minst 6 kg innehåll

Laddningsplats för batterier

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket föreskriver att brandredskap skall finnas på plats där blybatterier för fordon laddas och underhålls. Lämplig utrustning är en brandsläckare med min 6 kg pulver eller 5 kg koldioxid.

Båtar och fartyg

Fritidsbåtar

Försäkringsbolagen och Transportstyrelsens krav samt Konsumentverkets riktlinjer

Transportstyrelsen föreskriver att fritidsbåtar ska ha brandskyddsutrustning som är lämplig med hänsyn till brandrisken, eller i annat fall vara försedda med anvisningar om placering och kapacitet för sådan utrustning. Brandskyddsutrustningen ska dock vara installerad innan en fritidsbåt tas i bruk. Bensinmotorrum ska vara skyddade av en brandskyddsanordning som gör att motorrummet inte behöver öppnas vid brand. Om bärbara brandsläckare finns ska dessa vara lätt åtkomliga och en ska vara placerad så att den lätt kan nås från fritidsbåtens huvudstyrplats.

Försäkringsbolagen kräver för samma båttyper som anges i NBS att båtarna skall vara försedda med en 2 kg pulversläckare. Det gäller oavsett om båten är typgodkänd eller ej. För större båtar, över 10 meters längd, krävs som regel två släckare.

Försäkringsbolagen Atlantica och if kräver min klass 13A 70BC.
Övriga försäkringsbolag har inget krav på effektklass.

I båt med inombordsmotor är fast installerad släckanläggning för motorrummet lämpligt. Det är svårt att släcka en motorrumsbrand med handbrandsläckare.

Fartyg

Transportstyrelsen

På fartyg har Transportstyrelsen följande minimikrav på släckare

Användningsområde Släckartyp Effektklass
Inredning 6 kg pulver alternativt 9 liter skum

21A 183B, minst 6 kg alt. 9 liter skum

Styrhytt och elutrymme koldioxid 5 kg 55B, minst 5 kg CO2
Maskinrum pulver 12 kg 233B, minst 12 kg pulver

 

Observera att reglerna även anger minimimängd släckmedel.

 

Jord- och skogsbruk

Skördetröskor

Försäkringsbolag och Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket anger i sina föreskrifter att tröska skall vara försedd med brandsläckningsutrustning.

Försäkringsbolagen anger i regelverket SBF 127 att skördetröska skall vara skyddad av 2 st brandsläckare med min 6 kg pulver i lägst effektklass 34A 233B C.

Jordbrukstraktorer

Försäkringsbolag

Försäkringsbolagen föreskriver att lantbrukstraktor eller annan traktor som i huvudsak används som dragfordon skall vara utrustad med en brandsläckare med min 4 kg pulver i lägst klass 27A 183BC. Kravet gäller endast traktorer registrerade efter 1 januari 1996.

Skogsbruk

Försäkringsbolag

I försäkringsvillkoren hänvisas till försäkringsförbundets bestämmelser RUS 127, där minimikravet är 2 st släckare med min 6 kg pulver i lägst klass 34A 233B samt normalt en fast monterad släckanläggning.

Anläggnings-maskiner

Anläggningsmaskiner, industritraktorer, truckar och lastare

Försäkringsbolagens krav 

Minimikrav enligt försäkringsvillkoren är en 4 kg pulversläckare i klass 27A 183B. Normalt används dock liksom på andra fordon en 6 kg pulversläckare.

Torvmaskiner, kompaktorer och andra maskiner som används i brandfarlig miljö skall normalt ha ett utökat brandskydd med 2 st 6 kg handbrandsläckare och en fasta monterad släckanläggning.

För flismaskiner är kravet min 24 kg släckmedel, t.ex 2 st 12 kg släckare eller 4 st 6 kg släckare.

Gruvmaskiner

GRAMKO

Gruvindustrins Arbetsmiljökommitté, GRAMKO, har angivit minimikrav för samtliga självgående motordrivna maskiner och transportfordon.

Normalt ska maskinen vara försedd med 2 st släckare med min 6 kg pulver i lägst klass 43A 233B.

Beroende på maskintyp och användningsområde kan i vissa fall en släckare utbytas mot 9 liter vätskesläckare eller 5 kg kolsyresläckare.

För vissa fordon för personbefordran godtas en släckare.

Brandfarliga/Heta Arbeten

Brandfarliga/Heta Arbeten

Försäkringsbolagens krav

Vid svetsning, skärning, slipning eller annat så kallat brandfarligt hett arbete på tillfällig arbetsplats ska 2 st pulversläckare om min 6 kg och lägst i klass 34A 233BC finnas. Alternativt framdragen vattenslang min 19 mm med vattentillförseln tillslagen.

Takläggningsarbeten och heta arbeten på tak

Försäkringsbolagens krav

Vid arbete med gasol eller annat så kallat brandfarligt hett arbete på tak ska vattenslang med vattentillförseln tillslagen samt 2 st pulversläckare om min 6 kg och lägst i klass 34A 233B finnas.

Vattenslangen kan alternativt utbytas mot ytterligare en släckare av motsvarande effektivitetsklass.

Dafo erbjuder utbildning för personer som utför arbeten som orsakar uppvärmning på tillfällig arbetsplats. Här kan du läsa mer och anmäla dig till kursen Brandfarliga heta arbeten!

Bostads- och fritidshus

Bostads- och fritidshus

Boverket och MSBs rekommendationer

För hemmiljö rekommenderar Boverket och MSB en pulverbrandsläckare med minimum 6 kg innehåll.

Fordon

Personbilar

Försäkringsbolagens krav och riktlinjer

Vissa hobbybils- och veteranbilsförsäkringar föreskriver att bilen ska vara försedd med släckare.

Beroende på försäkringsbolag och typ av försäkring varierar kraven. Normalt föreskrivs 1 kg alternativt 2 kg pulver.

Bussar

Trafikverkets kungörelse

Trafikverket har som krav att bussar skall vara försedda med släckare med lägsta klassning 34A 183B. Normalt används 6 kg pulversläckare. Pulversläckare på 1-4 kg är inte tillräcklig enligt kraven. Tvåvåningsbuss ska ha en släckare på varje plan.

Underhåll skall ske enligt svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare, SS 3656.

Försäkringsbolagens krav och riktlinjer

Från och med den 1 januari 2004 är det försäkringskrav på att nya bussar över 10 ton skall utrustas med fast släckanläggning.

Lastbilar

MSBs krav

MSB har krav för lastbilar som transporterar farligt gods. Dessa sameuropeiska regler, ADR-reglerna, föreskriver att lastbil skall ha minst en 2 kg pulversläckare för släckning av brand i motorrum och förarhytt.

Dessutom ska ytterligare pulversläckare finnas för släckning av lasten. Släckaren ska vara lätt tillgänglig och placeras normalt utanpå lastbilen. Beroende på bilens totalvikt ska olika mängd släckmedel finnas.

Totalvikt Mängd släckmedel för: Mängd släckmedel för: Anmärkning
  hytt, motorrum last  
<3,5 tom pulver 2 kg pulver 2 kg  
3,5 - 7,5 ton pulver 2 kg pulver 6 kg Minst en släckare ska ha minst 6 kg innehåll
>7,5 ton pulver 2 kg pulver 10 kg Minst en släckare ska ha minst 6 kg innehåll

Laddningsplats för batterier

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket föreskriver att brandredskap skall finnas på plats där blybatterier för fordon laddas och underhålls. Lämplig utrustning är en brandsläckare med min 6 kg pulver eller 5 kg koldioxid.

Båtar och fartyg

Fritidsbåtar

Försäkringsbolagen och Transportstyrelsens krav samt Konsumentverkets riktlinjer

Transportstyrelsen föreskriver att fritidsbåtar ska ha brandskyddsutrustning som är lämplig med hänsyn till brandrisken, eller i annat fall vara försedda med anvisningar om placering och kapacitet för sådan utrustning. Brandskyddsutrustningen ska dock vara installerad innan en fritidsbåt tas i bruk. Bensinmotorrum ska vara skyddade av en brandskyddsanordning som gör att motorrummet inte behöver öppnas vid brand. Om bärbara brandsläckare finns ska dessa vara lätt åtkomliga och en ska vara placerad så att den lätt kan nås från fritidsbåtens huvudstyrplats.

Försäkringsbolagen kräver för samma båttyper som anges i NBS att båtarna skall vara försedda med en 2 kg pulversläckare. Det gäller oavsett om båten är typgodkänd eller ej. För större båtar, över 10 meters längd, krävs som regel två släckare.

Försäkringsbolagen Atlantica och if kräver min klass 13A 70BC.
Övriga försäkringsbolag har inget krav på effektklass.

I båt med inombordsmotor är fast installerad släckanläggning för motorrummet lämpligt. Det är svårt att släcka en motorrumsbrand med handbrandsläckare.

Fartyg

Transportstyrelsen

På fartyg har Transportstyrelsen följande minimikrav på släckare

Användningsområde Släckartyp Effektklass
Inredning 6 kg pulver alternativt 9 liter skum

21A 183B, minst 6 kg alt. 9 liter skum

Styrhytt och elutrymme koldioxid 5 kg 55B, minst 5 kg CO2
Maskinrum pulver 12 kg 233B, minst 12 kg pulver

 

Observera att reglerna även anger minimimängd släckmedel.

 

Jord- och skogsbruk

Skördetröskor

Försäkringsbolag och Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket anger i sina föreskrifter att tröska skall vara försedd med brandsläckningsutrustning.

Försäkringsbolagen anger i regelverket SBF 127 att skördetröska skall vara skyddad av 2 st brandsläckare med min 6 kg pulver i lägst effektklass 34A 233B C.

Jordbrukstraktorer

Försäkringsbolag

Försäkringsbolagen föreskriver att lantbrukstraktor eller annan traktor som i huvudsak används som dragfordon skall vara utrustad med en brandsläckare med min 4 kg pulver i lägst klass 27A 183BC. Kravet gäller endast traktorer registrerade efter 1 januari 1996.

Skogsbruk

Försäkringsbolag

I försäkringsvillkoren hänvisas till försäkringsförbundets bestämmelser RUS 127, där minimikravet är 2 st släckare med min 6 kg pulver i lägst klass 34A 233B samt normalt en fast monterad släckanläggning.

Anläggnings-maskiner

Anläggningsmaskiner, industritraktorer, truckar och lastare

Försäkringsbolagens krav 

Minimikrav enligt försäkringsvillkoren är en 4 kg pulversläckare i klass 27A 183B. Normalt används dock liksom på andra fordon en 6 kg pulversläckare.

Torvmaskiner, kompaktorer och andra maskiner som används i brandfarlig miljö skall normalt ha ett utökat brandskydd med 2 st 6 kg handbrandsläckare och en fasta monterad släckanläggning.

För flismaskiner är kravet min 24 kg släckmedel, t.ex 2 st 12 kg släckare eller 4 st 6 kg släckare.

Gruvmaskiner

GRAMKO

Gruvindustrins Arbetsmiljökommitté, GRAMKO, har angivit minimikrav för samtliga självgående motordrivna maskiner och transportfordon.

Normalt ska maskinen vara försedd med 2 st släckare med min 6 kg pulver i lägst klass 43A 233B.

Beroende på maskintyp och användningsområde kan i vissa fall en släckare utbytas mot 9 liter vätskesläckare eller 5 kg kolsyresläckare.

För vissa fordon för personbefordran godtas en släckare.

Brandfarliga/Heta Arbeten

Brandfarliga/Heta Arbeten

Försäkringsbolagens krav

Vid svetsning, skärning, slipning eller annat så kallat brandfarligt hett arbete på tillfällig arbetsplats ska 2 st pulversläckare om min 6 kg och lägst i klass 34A 233BC finnas. Alternativt framdragen vattenslang min 19 mm med vattentillförseln tillslagen.

Takläggningsarbeten och heta arbeten på tak

Försäkringsbolagens krav

Vid arbete med gasol eller annat så kallat brandfarligt hett arbete på tak ska vattenslang med vattentillförseln tillslagen samt 2 st pulversläckare om min 6 kg och lägst i klass 34A 233B finnas.

Vattenslangen kan alternativt utbytas mot ytterligare en släckare av motsvarande effektivitetsklass.

Dafo erbjuder utbildning för personer som utför arbeten som orsakar uppvärmning på tillfällig arbetsplats. Här kan du läsa mer och anmäla dig till kursen Brandfarliga heta arbeten!

Relaterat