Brandskyddsrådgivning

Rådgivning och information är några av de viktigaste uppgifterna vi på Dafo har för att minska risken för bränder. En enklare analys över nuläget på brandskyddet ingår alltid i samband med service och utförs av en brandskyddstekniker.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

En brandskyddskontroll görs för att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som kan innebära risk för brand. Vi gör en kartläggning av hur er beredskap inför en eventuell brand eller olycka ser ut. Vi besöker verksamheten och dokumenterar samt ställer frågor om hur ni arbetar systematiskt med ert brandskyddsarbete.

Vi kontrollerar också vilken beredskap ni har för eventuella olyckor och sjukdomsfall. 

Efter genomförd brandskyddskontroll återkommer vi med en skriftlig rapport där vi presenterar ert nuläge och, där det behövs, föreslår förbättringsåtgärder.

Brandskydd för verksamheten

Brandskydd för verksamheten

Vi hjälper till med rådgivning och tar fram förslag på paketerade lösningar som passar verksamheten. Hjärtat i en verksamhets brandskydd är det systematiska brandskyddsarbetet, SBA. SBA-arbetet innefattar allt som har med verksamhetens brandskydd att göra, allt från tekniska och organisatoriska brandskyddsåtgärder till underhåll och dokumentation.

SBA-arbetet växer successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker. Till exempel behöver en mindre kontorslokal eller en mindre butik en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet. För en komplex industri, ett sjukhus eller större hotell däremot behövs ett mer omfattande systematiskt brandskyddsarbete med en mer omfattande dokumentation. 

Vi hjälper verksamheter med alla delar i brandskyddet. Antingen det är omladdning av en brandsläckare, påfyllning av en första hjälpen-station, utrymningsövning, dokumentation eller utbildning av brandskyddskontrollanter. Eller en helhetslösning där alla bitar ingår.

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där det yttersta ansvaret för brandskyddet. Det innebär att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

 

 

 

 

Brandskydd under byggtid

Brandskydd under byggtid

Brand på en byggarbetsplats är oftast mycket kostsamt. Arbetsstillestånd, förstörda konstruktioner och material samt i värsta fall skadad personal med sjukfrånvaro.

Under byggtiden är ofta brandrisken förhöjd, samtidigt som det fasta brandskyddet inte ännu är installerat. Vi hjälper till att säkerställa brandskyddet under byggtiden och är behjälpliga i hela processen med rådgivning till projektledare, konstruktörer och byggare. Exempel på några av de faktorer som behöver säkerställas:

 • Att utrymning från byggarbetsplatsen samt angränsande verksamheter  fungerar.
 • Att brandskyddet i pågående verksamheter upprätthålls även under byggtiden, omfattar även brandteknisk avskiljning mot byggarbetsplats.
 • Att räddningstjänst har möjlighet att göra insats i såväl byggarbetsplatsen som pågående intilliggande verksamhet.

I Sverige finns flera krav på brandskydd och dess utformning. SBF 505 – regler för en brandsäker byggarbetsplats ger följande exempel på när det finns behov av automatiskt utrymningslarm:

 • Ett stort antal arbetstagare vistas samtidigt på platsen.
 • Det finns risk för ett snabbt brandförlopp på grund av större mängder av brandfarlig vara eller andra lättantändliga och energirika ämnen.
 • Utrymningsvägarna är långa eller på annat sätt bristfälliga.
 • Räddningstjänstens insatstid är lång.

 

 

 

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

En brandskyddskontroll görs för att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som kan innebära risk för brand. Vi gör en kartläggning av hur er beredskap inför en eventuell brand eller olycka ser ut. Vi besöker verksamheten och dokumenterar samt ställer frågor om hur ni arbetar systematiskt med ert brandskyddsarbete.

Vi kontrollerar också vilken beredskap ni har för eventuella olyckor och sjukdomsfall. 

Efter genomförd brandskyddskontroll återkommer vi med en skriftlig rapport där vi presenterar ert nuläge och, där det behövs, föreslår förbättringsåtgärder.

Brandskydd för verksamheten

Brandskydd för verksamheten

Vi hjälper till med rådgivning och tar fram förslag på paketerade lösningar som passar verksamheten. Hjärtat i en verksamhets brandskydd är det systematiska brandskyddsarbetet, SBA. SBA-arbetet innefattar allt som har med verksamhetens brandskydd att göra, allt från tekniska och organisatoriska brandskyddsåtgärder till underhåll och dokumentation.

SBA-arbetet växer successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker. Till exempel behöver en mindre kontorslokal eller en mindre butik en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet. För en komplex industri, ett sjukhus eller större hotell däremot behövs ett mer omfattande systematiskt brandskyddsarbete med en mer omfattande dokumentation. 

Vi hjälper verksamheter med alla delar i brandskyddet. Antingen det är omladdning av en brandsläckare, påfyllning av en första hjälpen-station, utrymningsövning, dokumentation eller utbildning av brandskyddskontrollanter. Eller en helhetslösning där alla bitar ingår.

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där det yttersta ansvaret för brandskyddet. Det innebär att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

 

 

 

 

Brandskydd under byggtid

Brandskydd under byggtid

Brand på en byggarbetsplats är oftast mycket kostsamt. Arbetsstillestånd, förstörda konstruktioner och material samt i värsta fall skadad personal med sjukfrånvaro.

Under byggtiden är ofta brandrisken förhöjd, samtidigt som det fasta brandskyddet inte ännu är installerat. Vi hjälper till att säkerställa brandskyddet under byggtiden och är behjälpliga i hela processen med rådgivning till projektledare, konstruktörer och byggare. Exempel på några av de faktorer som behöver säkerställas:

 • Att utrymning från byggarbetsplatsen samt angränsande verksamheter  fungerar.
 • Att brandskyddet i pågående verksamheter upprätthålls även under byggtiden, omfattar även brandteknisk avskiljning mot byggarbetsplats.
 • Att räddningstjänst har möjlighet att göra insats i såväl byggarbetsplatsen som pågående intilliggande verksamhet.

I Sverige finns flera krav på brandskydd och dess utformning. SBF 505 – regler för en brandsäker byggarbetsplats ger följande exempel på när det finns behov av automatiskt utrymningslarm:

 • Ett stort antal arbetstagare vistas samtidigt på platsen.
 • Det finns risk för ett snabbt brandförlopp på grund av större mängder av brandfarlig vara eller andra lättantändliga och energirika ämnen.
 • Utrymningsvägarna är långa eller på annat sätt bristfälliga.
 • Räddningstjänstens insatstid är lång.

 

 

 

Relaterat