SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

Ansvarig för verksamheter och fastigheter är enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarig för att ett fullgott och löpande brandskyddsarbete sker.

Skylt på vägg som visar brandsläckare och lågor. Bilden sammanfattar innebörden av systematiskt brandskyddsarbete.
Vad är SBA?

Vad är systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

SBA är en process där man systematiskt arbetar med brandskydd på en plats, till exempel i en byggnad eller ett område. Syftet med SBA är att säkerställa att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder eller agera i en brandsituation. Genom att ha ett väl fungerande SBA kan man minska risken för bränder och ha rätt förutsättningar för att agera vid en eventuell olycka.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. Med utbildning, löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras. Det ger bra förutsättningar till rätt agerande i händelse av ett olyckstillbud.

Underlätta med SBA aXess 

För att underlätta ett systematiskt brandskyddsarbete kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support. Vårt digitala ledningssystem för brandskydd, SBA aXess gör att man får fullständig kontroll på sitt brandskyddsarbete.

Våra övriga tjänster som säkrar ditt systematiska brandskydd

Dafo erbjuder ett omfattande utbud av tjänster inom brandsäkerhet och riskhantering, skräddarsydda för att möta dina specifika behov. Vårt mål är att säkerställa en trygg och säker miljö för alla våra kunder. Utforska våra tjänster nedan och upptäck hur vi kan hjälpa dig:

Innehåll SBA

Innehåll och omfattning i systematiskt brandskyddsarbete

Det systematiska brandskyddsarbetet är något som ska pågå kontinuerligt och vara en del i det vardagliga arbetet. Det är viktigt att det finns en policy som styr brandskyddsarbetet och att det finns rutiner som alla följer. Personalen ska vara utbildad så att alla vet hur de ska agera för att förebygga bränder eller agera om något inträffar.

Vad ska SBA innehålla?

Brandskyddsarbetet och viktig information om byggnaden bör dokumenteras så att verksamheten och ägaren har fullständig kontroll över allt som sker. Här är några punkter som bör ingå i ert systematiska brandskyddsarbete:

Brandskyddspolicy

För att det systematiska brandskyddsarbetet ska vara möjligt, behövs en brandskyddspolicy som är baserad på de risker som finns i byggnaden. Brandskyddspolicyn tydliggör i vilken riktning som verksamhetens brandskyddsarbete ska gå och är en grund för hur det ska gå till.

Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning

Verksamhetens VD eller motsvarande är ytterst ansvarig för brandskyddet men kan med hjälp av sina kollegor skapa en brandskyddsorganisation med tydliga instruktioner som beskriver ansvarsområden och arbetsuppgifter. 

Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

En byggnads- och verksamhetsbeskrivning presenterar byggnaden och verksamheten, samt vilka risker som existerar och vilka brandtekniska åtgärder som finns.

Utbildningsplan för hela verksamheten

Alla berörda parter inom det systematiska brandskyddsarbetet måste ha tillräcklig utbildning och kunskap om de uppgifter de har ansvar över. Detta uppnås genom att en utbildningsplan fastställs som anger vilka medarbetare som ska utbildas och hur ofta utbildningarna ska genomföras, t ex utrymningsövningar och specialanpassade brandskyddsutbildningar.

Brandskyddsregler och andra brandförebyggande rutiner

Brandskyddsregler och rutiner ska upprättas för att klargöra hur uppkomst och spridning av brand ska förhindras inom verksamheten. 

Rutiner och åtgärder vid brand

Interna rutiner och åtgärder vid brand ska klargöra hur medarbetarna ska agera vid brand samt vilka förutsättningar som finns att med hjälp av räddningstjänst genomföra en akut insats.

Brandskyddsbeskrivning

En brandskyddsbeskrivning visar vilka brandtekniska åtgärder verksamheten har vidtagit.

Kontrollsystem för brandskyddet

Drifts- och kontrollinstruktioner ska upprättas så att brandskyddet kan prövas kontinuerligt. Därmed kan kontroller göras i syfte att se till så att personerna i byggnaden kan utrymmas tryggt och säkert och att skadorna på egendom kan begränsas vid brand.

Uppföljningsrutiner

Brandskyddsarbetet bör följas upp kontinuerligt, därmed kan det kallas för just systematiskt brandskyddsarbete. Det är viktigt att uppföljningsrutiner skapas så att man vid behov kan förändra delar av brandskyddet. 

Vägledning i SBA

Vägledning och utbildning i systematiskt brandskyddarbete

Ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas ute i organisationen där risker finns och där förebyggande arbete gör nytta, exemelvis på kontor, i skolor och bostadsrättsföreningar. I det systematiska brandskyddsarbetet görs kontinuerlig rondering med checklista och protokoll. Vi utbildar de personer på arbetsplatsen som ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet; brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Med utbildning och löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras.

Vi utför riskanalyser och hjälper till att utarbeta rutiner, handböcker och kontroller för brandskydd enligt lagstiftningens krav. Efter beställning kontaktar vi er för tidsbokning då vi besöker arbetsplatsen.

Läs mer om brandrisker och riskhantering.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad står SBA för?

Systematiskt brandskyddsarbete.

Hur gör man systematiskt brandskyddsarbete?

Beroende på vilken verksamhet man bedriver så varierar omfattningen av SBA-arbetet, men kan bestå av flera olika delar, både fysiskt och online. Till exempel utbildning/övning, dokumentation i form av brandskyddspolicy, brandskyddsorganisation osv. Även kontroller av brandskyddsutrustning, brandtekniska installationer och underhåll kan ingå i SBA-arbetet.

Hur ofta ska man göra systematiskt brandskyddsarbete?

SBA-arbetet är något som skall ske ”systematiskt” över tid. Även här så är det beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Har man en mindre kontorsverksamhet eller en industri så varierar behovet och tidsintervallet för de olika delarna.

Vem är ansvarig för systematiskt brandskyddsarbete?

Ansvarig för att ett SBA bedrivs är alltid ledningen (VD) för ett företag. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra brand. Detta betyder att man även skall bedriva detta arbete i sin bostad.

Är systematiskt brandskyddsarbete ett krav?

Ja. I lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778 2kap §2) förtydligar Statens räddningsverk (SRVFS 2004:3) att det "är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras”. Detta är för att varje verksamhet ska säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas.

Mer info om SBA hittar ni på MSBs hemsida.

Vad säger lagen om systematiskt brandskyddsarbete?

Grunden är lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2§ där man i skälig omfattning skall hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning samt förebygga/förhindra brand. Man kan också läsa i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets AFS 2020:1 där man behandlar risker, olyckor och underhåll av utrustning samt hur en arbetsplats skall se ut.

I SRVFS 2004:3 kan man läsa räddningsverkets allmänna råd om hur man kan bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Viktigt att veta är att allmänna råd inte är tvingande men väljer man att göra på ett sätt som inte anges skall man kunna visa att bindande regler ändå uppfylls. I de allmänna råden beskriver man vilka dokument som kan tänkas behövas och checklistor över organisatoriska och tekniska brandskyddsåtgärder som kan behöva ses över.

Vad är SBA?

Vad är systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

SBA är en process där man systematiskt arbetar med brandskydd på en plats, till exempel i en byggnad eller ett område. Syftet med SBA är att säkerställa att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder eller agera i en brandsituation. Genom att ha ett väl fungerande SBA kan man minska risken för bränder och ha rätt förutsättningar för att agera vid en eventuell olycka.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. Med utbildning, löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras. Det ger bra förutsättningar till rätt agerande i händelse av ett olyckstillbud.

Underlätta med SBA aXess 

För att underlätta ett systematiskt brandskyddsarbete kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support. Vårt digitala ledningssystem för brandskydd, SBA aXess gör att man får fullständig kontroll på sitt brandskyddsarbete.

Våra övriga tjänster som säkrar ditt systematiska brandskydd

Dafo erbjuder ett omfattande utbud av tjänster inom brandsäkerhet och riskhantering, skräddarsydda för att möta dina specifika behov. Vårt mål är att säkerställa en trygg och säker miljö för alla våra kunder. Utforska våra tjänster nedan och upptäck hur vi kan hjälpa dig:

Innehåll SBA

Innehåll och omfattning i systematiskt brandskyddsarbete

Det systematiska brandskyddsarbetet är något som ska pågå kontinuerligt och vara en del i det vardagliga arbetet. Det är viktigt att det finns en policy som styr brandskyddsarbetet och att det finns rutiner som alla följer. Personalen ska vara utbildad så att alla vet hur de ska agera för att förebygga bränder eller agera om något inträffar.

Vad ska SBA innehålla?

Brandskyddsarbetet och viktig information om byggnaden bör dokumenteras så att verksamheten och ägaren har fullständig kontroll över allt som sker. Här är några punkter som bör ingå i ert systematiska brandskyddsarbete:

Brandskyddspolicy

För att det systematiska brandskyddsarbetet ska vara möjligt, behövs en brandskyddspolicy som är baserad på de risker som finns i byggnaden. Brandskyddspolicyn tydliggör i vilken riktning som verksamhetens brandskyddsarbete ska gå och är en grund för hur det ska gå till.

Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning

Verksamhetens VD eller motsvarande är ytterst ansvarig för brandskyddet men kan med hjälp av sina kollegor skapa en brandskyddsorganisation med tydliga instruktioner som beskriver ansvarsområden och arbetsuppgifter. 

Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

En byggnads- och verksamhetsbeskrivning presenterar byggnaden och verksamheten, samt vilka risker som existerar och vilka brandtekniska åtgärder som finns.

Utbildningsplan för hela verksamheten

Alla berörda parter inom det systematiska brandskyddsarbetet måste ha tillräcklig utbildning och kunskap om de uppgifter de har ansvar över. Detta uppnås genom att en utbildningsplan fastställs som anger vilka medarbetare som ska utbildas och hur ofta utbildningarna ska genomföras, t ex utrymningsövningar och specialanpassade brandskyddsutbildningar.

Brandskyddsregler och andra brandförebyggande rutiner

Brandskyddsregler och rutiner ska upprättas för att klargöra hur uppkomst och spridning av brand ska förhindras inom verksamheten. 

Rutiner och åtgärder vid brand

Interna rutiner och åtgärder vid brand ska klargöra hur medarbetarna ska agera vid brand samt vilka förutsättningar som finns att med hjälp av räddningstjänst genomföra en akut insats.

Brandskyddsbeskrivning

En brandskyddsbeskrivning visar vilka brandtekniska åtgärder verksamheten har vidtagit.

Kontrollsystem för brandskyddet

Drifts- och kontrollinstruktioner ska upprättas så att brandskyddet kan prövas kontinuerligt. Därmed kan kontroller göras i syfte att se till så att personerna i byggnaden kan utrymmas tryggt och säkert och att skadorna på egendom kan begränsas vid brand.

Uppföljningsrutiner

Brandskyddsarbetet bör följas upp kontinuerligt, därmed kan det kallas för just systematiskt brandskyddsarbete. Det är viktigt att uppföljningsrutiner skapas så att man vid behov kan förändra delar av brandskyddet. 

Vägledning i SBA

Vägledning och utbildning i systematiskt brandskyddarbete

Ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas ute i organisationen där risker finns och där förebyggande arbete gör nytta, exemelvis på kontor, i skolor och bostadsrättsföreningar. I det systematiska brandskyddsarbetet görs kontinuerlig rondering med checklista och protokoll. Vi utbildar de personer på arbetsplatsen som ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet; brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Med utbildning och löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras.

Vi utför riskanalyser och hjälper till att utarbeta rutiner, handböcker och kontroller för brandskydd enligt lagstiftningens krav. Efter beställning kontaktar vi er för tidsbokning då vi besöker arbetsplatsen.

Läs mer om brandrisker och riskhantering.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad står SBA för?

Systematiskt brandskyddsarbete.

Hur gör man systematiskt brandskyddsarbete?

Beroende på vilken verksamhet man bedriver så varierar omfattningen av SBA-arbetet, men kan bestå av flera olika delar, både fysiskt och online. Till exempel utbildning/övning, dokumentation i form av brandskyddspolicy, brandskyddsorganisation osv. Även kontroller av brandskyddsutrustning, brandtekniska installationer och underhåll kan ingå i SBA-arbetet.

Hur ofta ska man göra systematiskt brandskyddsarbete?

SBA-arbetet är något som skall ske ”systematiskt” över tid. Även här så är det beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Har man en mindre kontorsverksamhet eller en industri så varierar behovet och tidsintervallet för de olika delarna.

Vem är ansvarig för systematiskt brandskyddsarbete?

Ansvarig för att ett SBA bedrivs är alltid ledningen (VD) för ett företag. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra brand. Detta betyder att man även skall bedriva detta arbete i sin bostad.

Är systematiskt brandskyddsarbete ett krav?

Ja. I lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778 2kap §2) förtydligar Statens räddningsverk (SRVFS 2004:3) att det "är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras”. Detta är för att varje verksamhet ska säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas.

Mer info om SBA hittar ni på MSBs hemsida.

Vad säger lagen om systematiskt brandskyddsarbete?

Grunden är lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2§ där man i skälig omfattning skall hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning samt förebygga/förhindra brand. Man kan också läsa i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets AFS 2020:1 där man behandlar risker, olyckor och underhåll av utrustning samt hur en arbetsplats skall se ut.

I SRVFS 2004:3 kan man läsa räddningsverkets allmänna råd om hur man kan bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Viktigt att veta är att allmänna råd inte är tvingande men väljer man att göra på ett sätt som inte anges skall man kunna visa att bindande regler ändå uppfylls. I de allmänna råden beskriver man vilka dokument som kan tänkas behövas och checklistor över organisatoriska och tekniska brandskyddsåtgärder som kan behöva ses över.

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad!

Filmer

  • Filmen nedan visar ett brandförlopp på en arbetsplats och hur hur snabbt det går innan katastrofen är ett faktum...

Relaterat

  • Nyhet

Vikten av SBA i en verksamhet.

"SBA är så mycket mer än kontroll att brandsläckarna fungerar."

  • Kunskapsbank

Elin Ljungström

Expert SBA, systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsdagen 25 januari

Den 25 januari gick Dafos Brandskyddsdag av stapeln på Westmanska palatset! Det blev ett lyckat event där framstående talare delade med sig av insikter och bästa praxis inom SBA. Vi fick lyssna till erfarenheter och impact cases från stora byggföretaget, försäkringsbranschen och räddningstjänsten.

  • Nyhet

Viktigaste lagen om brandskyddsarbete firar 20 år

Vi tar en närmare titt på hur SBA har utvecklats över tid, dess nuvarande status och vilken riktning det kan ta i framtiden.

  • Tjänster

SBA aXess - digitalt ledningssystem

SBA aXess är ett system som effektiviserar och höjer kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet.

  • Tjänster

Besiktning & brandskyddskontroll

Med Dafos brandskyddsbesiktning får du en bred kontroll av det aktiva och passiva brandskyddet, utrymningssäkerheten och möjligheten till insats vid olycka eller annat tillbud. I tjänsten ingår även en statuskontroll av det systematiska brandskyddsarbetet och det organisatoriska brandskyddet.

  • Nyhet

Brandskydd för företag, en väg till säkerhet och hållbarhet

"Ett välplanerat och genomtänkt brandskydd är en investering som inte får underskattas."

  • Tjänster

Konsulttjänster inom brandskydd

Med hjälp av en brandskydd konsult säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller alla lagar och regler. På Dafo erbjuder vi allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsaksutredningar. Våra erfarna brandkonsulter är här för att hjälpa dig skapa en trygg och säker miljö genom professionell rådgivning och skräddarsydda brandskyddslösningar. Lita på vår expertis för att skydda dina tillgångar och säkerställa att ditt brandskydd är i toppklass.