SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

Ansvarig för verksamheter och fastigheter är enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarig för att ett fullgott och löpande brandskyddsarbete sker.

Skylt på vägg som visar brandsläckare och lågor. Bilden sammanfattar innebörden av systematiskt brandskyddsarbete.
Vad är SBA?

Vad är systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

SBA är en process där man systematiskt arbetar med brandskydd på en plats, till exempel i en byggnad eller ett område. Syftet med SBA är att säkerställa att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder eller agera i en brandsituation. Genom att ha ett väl fungerande SBA kan man minska risken för bränder och ha rätt förutsättningar för att agera vid en eventuell olycka.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. Med utbildning, löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras. Det ger bra förutsättningar till rätt agerande i händelse av ett olyckstillbud.

Underlätta med SBA aXess 

För att underlätta ett systematiskt brandskyddsarbete kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support. Vårt digitala ledningssystem för brandskydd, SBA aXess gör att man får fullständig kontroll på sitt brandskyddsarbete.

Filmen nedan visar ett brandförlopp på en arbetsplats och hur hur snabbt det går innan katastrofen är ett faktum...

Innehåll SBA

Innehåll och omfattning i systematiskt brandskyddsarbete

Det systematiska brandskyddsarbetet är något som ska pågå kontinuerligt och vara en del i det vardagliga arbetet. Det är viktigt att det finns en policy som styr brandskyddsarbetet och att det finns rutiner som alla följer. Personalen ska vara utbildad så att alla vet hur de ska agera för att förebygga bränder eller agera om något inträffar.

Vad ska SBA innehålla?

Brandskyddsarbetet och viktig information om byggnaden bör dokumenteras så att verksamheten och ägaren har fullständig kontroll över allt som sker. Här är några punkter som bör ingå i ert systematiska brandskyddsarbete:

 • Brandskyddspolicy
 • Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
 • Byggnads och verksamhetsbeskrivning
 • Utbildningsplan för hela verksamheten
 • Brandskyddsregler och andra brandförebyggande rutiner
 • Rutiner och åtgärder vid brand
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Kontrollsystem för brandskyddet
 • Uppföljningsrutiner
Syftet med SBA

Syftet med systematiskt brandskyddsarbete

Syftet med det systematiska brandskyddsarbetet är att skapa kontroll så att bränder inte inträffar. Om de inträffar så ska verksamheten veta hur de ska agera för att minimera skadorna.

 • Arbeta med mjuka frågor och värden. Brandskydd är mycket mer än prylar. Organisatoriska frågor har lika stor betydelse som brandredskap för ett bra brandskydd. Utbildning och information är ledord i brandskyddsarbetet.
 • Kontinuerligt arbete. Enskilda punktinsatser ger inte ett bra brandskydd. Det är det ständigt pågående arbetet och vaksamheten i vardagen som ger ett bra brandskydd.
 • Samverkan och kommunikation. I en byggnad kan många vara ansvariga för olika delar av brandskyddet - allt från fastighetsägaren till olika hyresgäster och nyttjanderättshavare samt tillfälliga besökare och entreprenörer. Samverkan och kommunikation mellan alla aktörer krävs för ett bra brandskydd.
 • Helhetssyn
 • Förebygga. En katastrof föregås av 10 tillbud. Om man kan lära och dra nytta av tillbuden undviker man allvarliga olyckor. Målsättningen med allt brandskyddsarbete ska vara att förhindra brands uppkomst.
 • Lärande organisation. Brandskyddsarbetet ska bedrivas delegerat ute i organisationen där risker finns och förebyggande arbete gör nytta. Med utbildning och löpande kontroller och uppföljning ska kunnandet öka och brandskyddet successivt förbättras.
 • Tydligare ansvar. Ansvaret blir inte mindre för att du inte tar det. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är båda ansvariga för en byggnads och verksamhets brandskydd och ska på eget initiativ arbeta aktivt med brandskyddet. Chefen ska på tydligt sätt delegera uppgifter till ansvariga. Att man inte fick en anmärkning i senaste tillsynsprotokollet från Räddningstjänsten eller serviceprotokollet från brandserviceföretaget är ingen hållbar ursäkt för ett bristande brandskydd.
Vägledning i SBA

Vägledning och utbildning i systematiskt brandskyddarbete

Ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas ute i organisationen där risker finns och där förebyggande arbete gör nytta, exemelvis på kontor, i skolor och bostadsrättsföreningar. I det systematiska brandskyddsarbetet görs kontinuerlig rondering med checklista och protokoll. Vi utbildar de personer på arbetsplatsen som ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet, brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Med utbildning och löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras.

Vi utför riskanalyser och hjälper till att utarbeta rutiner, handböcker och kontroller för brandskydd enligt lagstiftningens krav. Efter beställning kontaktar vi er för tidsbokning då vi besöker arbetsplatsen.

Läs mer om brandrisker och riskhantering.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad står SBA för?

Systematiskt brandskyddsarbete.

Hur gör man systematiskt brandskyddsarbete?

Beroende på vilken verksamhet man bedriver så varierar omfattningen av SBA-arbetet, men kan bestå av flera olika delar, både fysiskt och online. Till exempel utbildning/övning, dokumentation i form av brandskyddspolicy, brandskyddsorganisation osv. Även kontroller av brandskyddsutrustning, brandtekniska installationer och underhåll kan ingå i SBA-arbetet.

Hur ofta ska man göra systematiskt brandskyddsarbete?

SBA-arbetet är något som skall ske ”systematiskt” över tid. Även här så är det beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Har man en mindre kontorsverksamhet eller en industri så varierar behovet och tidsintervallet för de olika delarna.

Vem är ansvarig för systematiskt brandskyddsarbete?

Ansvarig för att ett SBA bedrivs är alltid ledningen (VD) för ett företag. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra brand. Detta betyder att man även skall bedriva detta arbete i sin bostad.

Är systematiskt brandskyddsarbete ett krav?

Ja. Mer info om SBA hittar ni på MSBs hemsida.

Vad säger lagen om systematiskt brandskyddsarbete?

Grunden är lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2§ där man i skälig omfattning skall hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning samt förebygga/förhindra brand. Man kan också läsa i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets AFS 2020:1 där man behandlar risker, olyckor och underhåll av utrustning samt hur en arbetsplats skall se ut.

I SRVFS 2004:3 kan man läsa räddningsverkets allmänna råd om hur man kan bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Viktigt att veta är att allmänna råd inte är tvingande men väljer man att göra på ett sätt som inte anges skall man kunna visa att bindande regler ändå uppfylls. I de allmänna råden beskriver man vilka dokument som kan tänkas behövas och checklistor över organisatoriska och tekniska brandskyddsåtgärder som kan behöva ses över.

Vad är SBA?

Vad är systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

SBA är en process där man systematiskt arbetar med brandskydd på en plats, till exempel i en byggnad eller ett område. Syftet med SBA är att säkerställa att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder eller agera i en brandsituation. Genom att ha ett väl fungerande SBA kan man minska risken för bränder och ha rätt förutsättningar för att agera vid en eventuell olycka.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. Med utbildning, löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras. Det ger bra förutsättningar till rätt agerande i händelse av ett olyckstillbud.

Underlätta med SBA aXess 

För att underlätta ett systematiskt brandskyddsarbete kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support. Vårt digitala ledningssystem för brandskydd, SBA aXess gör att man får fullständig kontroll på sitt brandskyddsarbete.

Filmen nedan visar ett brandförlopp på en arbetsplats och hur hur snabbt det går innan katastrofen är ett faktum...

Innehåll SBA

Innehåll och omfattning i systematiskt brandskyddsarbete

Det systematiska brandskyddsarbetet är något som ska pågå kontinuerligt och vara en del i det vardagliga arbetet. Det är viktigt att det finns en policy som styr brandskyddsarbetet och att det finns rutiner som alla följer. Personalen ska vara utbildad så att alla vet hur de ska agera för att förebygga bränder eller agera om något inträffar.

Vad ska SBA innehålla?

Brandskyddsarbetet och viktig information om byggnaden bör dokumenteras så att verksamheten och ägaren har fullständig kontroll över allt som sker. Här är några punkter som bör ingå i ert systematiska brandskyddsarbete:

 • Brandskyddspolicy
 • Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
 • Byggnads och verksamhetsbeskrivning
 • Utbildningsplan för hela verksamheten
 • Brandskyddsregler och andra brandförebyggande rutiner
 • Rutiner och åtgärder vid brand
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Kontrollsystem för brandskyddet
 • Uppföljningsrutiner
Syftet med SBA

Syftet med systematiskt brandskyddsarbete

Syftet med det systematiska brandskyddsarbetet är att skapa kontroll så att bränder inte inträffar. Om de inträffar så ska verksamheten veta hur de ska agera för att minimera skadorna.

 • Arbeta med mjuka frågor och värden. Brandskydd är mycket mer än prylar. Organisatoriska frågor har lika stor betydelse som brandredskap för ett bra brandskydd. Utbildning och information är ledord i brandskyddsarbetet.
 • Kontinuerligt arbete. Enskilda punktinsatser ger inte ett bra brandskydd. Det är det ständigt pågående arbetet och vaksamheten i vardagen som ger ett bra brandskydd.
 • Samverkan och kommunikation. I en byggnad kan många vara ansvariga för olika delar av brandskyddet - allt från fastighetsägaren till olika hyresgäster och nyttjanderättshavare samt tillfälliga besökare och entreprenörer. Samverkan och kommunikation mellan alla aktörer krävs för ett bra brandskydd.
 • Helhetssyn
 • Förebygga. En katastrof föregås av 10 tillbud. Om man kan lära och dra nytta av tillbuden undviker man allvarliga olyckor. Målsättningen med allt brandskyddsarbete ska vara att förhindra brands uppkomst.
 • Lärande organisation. Brandskyddsarbetet ska bedrivas delegerat ute i organisationen där risker finns och förebyggande arbete gör nytta. Med utbildning och löpande kontroller och uppföljning ska kunnandet öka och brandskyddet successivt förbättras.
 • Tydligare ansvar. Ansvaret blir inte mindre för att du inte tar det. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är båda ansvariga för en byggnads och verksamhets brandskydd och ska på eget initiativ arbeta aktivt med brandskyddet. Chefen ska på tydligt sätt delegera uppgifter till ansvariga. Att man inte fick en anmärkning i senaste tillsynsprotokollet från Räddningstjänsten eller serviceprotokollet från brandserviceföretaget är ingen hållbar ursäkt för ett bristande brandskydd.
Vägledning i SBA

Vägledning och utbildning i systematiskt brandskyddarbete

Ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas ute i organisationen där risker finns och där förebyggande arbete gör nytta, exemelvis på kontor, i skolor och bostadsrättsföreningar. I det systematiska brandskyddsarbetet görs kontinuerlig rondering med checklista och protokoll. Vi utbildar de personer på arbetsplatsen som ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet, brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Med utbildning och löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras.

Vi utför riskanalyser och hjälper till att utarbeta rutiner, handböcker och kontroller för brandskydd enligt lagstiftningens krav. Efter beställning kontaktar vi er för tidsbokning då vi besöker arbetsplatsen.

Läs mer om brandrisker och riskhantering.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad står SBA för?

Systematiskt brandskyddsarbete.

Hur gör man systematiskt brandskyddsarbete?

Beroende på vilken verksamhet man bedriver så varierar omfattningen av SBA-arbetet, men kan bestå av flera olika delar, både fysiskt och online. Till exempel utbildning/övning, dokumentation i form av brandskyddspolicy, brandskyddsorganisation osv. Även kontroller av brandskyddsutrustning, brandtekniska installationer och underhåll kan ingå i SBA-arbetet.

Hur ofta ska man göra systematiskt brandskyddsarbete?

SBA-arbetet är något som skall ske ”systematiskt” över tid. Även här så är det beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Har man en mindre kontorsverksamhet eller en industri så varierar behovet och tidsintervallet för de olika delarna.

Vem är ansvarig för systematiskt brandskyddsarbete?

Ansvarig för att ett SBA bedrivs är alltid ledningen (VD) för ett företag. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra brand. Detta betyder att man även skall bedriva detta arbete i sin bostad.

Är systematiskt brandskyddsarbete ett krav?

Ja. Mer info om SBA hittar ni på MSBs hemsida.

Vad säger lagen om systematiskt brandskyddsarbete?

Grunden är lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2§ där man i skälig omfattning skall hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning samt förebygga/förhindra brand. Man kan också läsa i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets AFS 2020:1 där man behandlar risker, olyckor och underhåll av utrustning samt hur en arbetsplats skall se ut.

I SRVFS 2004:3 kan man läsa räddningsverkets allmänna råd om hur man kan bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Viktigt att veta är att allmänna råd inte är tvingande men väljer man att göra på ett sätt som inte anges skall man kunna visa att bindande regler ändå uppfylls. I de allmänna råden beskriver man vilka dokument som kan tänkas behövas och checklistor över organisatoriska och tekniska brandskyddsåtgärder som kan behöva ses över.

Relaterat

 • Nyhet

Vikten av SBA i en verksamhet.

"SBA är så mycket mer än kontroll att brandsläckarna fungerar."

 • Kunskapsbank

Elin Ljungström

Expert SBA, systematiskt brandskyddsarbete

 • Tjänster

SBA aXess - digitalt ledningssystem

SBA aXess är ett system som effektiviserar och höjer kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet.

 • Tjänster

Brandkonsulttjänster

Med hjälp av en brandkonsult säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller lagar och regler. Vi står till tjänst med allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsaksutredningar.

 • Tjänster

Brandskyddsbesiktning

Med Dafos brandskyddsbesiktning får du en bred kontroll av det aktiva och passiva brandskyddet, utrymningssäkerheten och möjligheten till insats vid olycka eller annat tillbud. I tjänsten ingår även en statuskontroll av det systematiska brandskyddsarbetet och det organisatoriska brandskyddet.

 • Utbildning

Brandskyddsansvarig/SBA

Utbildningen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

 • Utbildning

SBA Axess

Utbildning i ledningssystemet SBA Axess. Avsedd för Dafos partner som säljer och arbetar i systemet.

 • Kunskapsbank

Brandskyddsarbete

Ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra brands uppkomst och spridning faller direkt på ägaren eller innehavaren av en anläggning. Sådana åtgärder skall enligt lagstiftningen ske på ”dennes eget initiativ”. Emellertid har ägaren eller innehavaren ofta inte själv möjlighet att kontinuerligt övervaka det totala brandskyddet. Uppgifter delegeras till en eller flera brandskyddsansvariga eller motsvarande. Delegeringen skall vara dokumenterad.