SBA - systematiskt brandskyddsarbete

Ansvarig för verksamheter och fastigheter är enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarig för att ett fullgott och löpande brandskyddsarbete sker.

Vad är SBA?

Vad är SBA?

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. SBA säkerställer att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder eller agera i en brandsituation.

Med utbildning, löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras. Det ger bra förutsättningar till rätt agerande i händelse av ett olyckstillbud.

För att underlätta ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support. Vårt digitala ledningssystem för brandskydd, SBA aXess gör att man får fullständig kontroll på sitt brandskyddsarbete.

Filmen nedan visar ett brandförlopp på en arbetsplats och hur hur snabbt det går innan katastrofen är ett faktum...

Innehåll SBA

Innehåll och omfattning i SBA

Det systematiska brandskyddsarbetet är något som ska pågå kontinuerligt och vara en del i det vardagliga arbetet. Det är viktigt att det finns en policy som styr brandskyddsarbetet och att det finns rutiner som alla följer. Personalen ska vara utbildad så att alla vet hur de ska agera för att förebygga bränder eller agera om något inträffar.

Brandskyddsarbetet och viktig information om byggnaden bör dokumenteras så att verksamheten och ägaren har fullständig kontroll över allt som sker. Här är några punkter som bör ingå i ert systematiska brandskyddsarbete:

 • Brandskyddspolicy
 • Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
 • Byggnads och verksamhetsbeskrivning
 • Utbildningsplan för hela verksamheten
 • Brandskyddsregler och andra brandförebyggande rutiner
 • Rutiner och åtgärder vid brand
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Kontrollsystem för brandskyddet
 • Uppföljningsrutiner
Syfte med SBA

Syfte med SBA

Syftet med det systematiska brandskyddsarbetet är att skapa kontroll så att bränder inte inträffar. Om de inträffar så ska verksamheten veta hur de ska agera för att minimera skadorna.

 • Arbeta med mjuka frågor och värden. Brandskydd är mycket mer än prylar. Organisatoriska frågor har lika stor betydelse som brandredskap för ett bra brandskydd. Utbildning och information är ledord i brandskyddsarbetet.
 • Kontinuerligt arbete. Enskilda punktinsatser ger inte ett bra brandskydd. Det är det ständigt pågående arbetet och vaksamheten i vardagen som ger ett bra brandskydd.
 • Samverkan och kommunikation. I en byggnad kan många vara ansvariga för olika delar av brandskyddet - allt från fastighetsägaren till olika hyresgäster och nyttjanderättshavare samt tillfälliga besökare och entreprenörer. Samverkan och kommunikation mellan alla aktörer krävs för ett bra brandskydd.
 • Helhetssyn
 • Förebygga. En katastrof föregås av 10 tillbud. Om man kan lära och dra nytta av tillbuden undviker man allvarliga olyckor. Målsättningen med allt brandskyddsarbete ska vara att förhindra brands uppkomst.
 • Lärande organisation. Brandskyddsarbetet ska bedrivas delegerat ute i organisationen där risker finns och förebyggande arbete gör nytta. Med utbildning och löpande kontroller och uppföljning ska kunnandet öka och brandskyddet successivt förbättras.
 • Tydligare ansvar. Ansvaret blir inte mindre för att du inte tar det. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är båda ansvariga för en byggnads och verksamhets brandskydd och ska på eget initiativ arbeta aktivt med brandskyddet. Chefen ska på tydligt sätt delegera uppgifter till ansvariga. Att man inte fick en anmärkning i senaste tillsynsprotokollet från Räddningstjänsten eller serviceprotokollet från brandserviceföretaget är ingen hållbar ursäkt för ett bristande brandskydd.
Vägledning i SBA

Vägledning och utbildning i SBA

Ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas ute i organisationen där risker finns och där förebyggande arbete gör nytta. Vi utbildar de personer på arbetsplatsen som ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet, brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Med utbildning och löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras.

Vi utför riskanalyser och hjälper till att utarbeta rutiner och kontroller för brandskydd enligt lagstiftningens krav. Efter beställning kontaktar vi er för tidsbokning då vi besöker arbetsplatsen.

Vad är SBA?

Vad är SBA?

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. SBA säkerställer att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder eller agera i en brandsituation.

Med utbildning, löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras. Det ger bra förutsättningar till rätt agerande i händelse av ett olyckstillbud.

För att underlätta ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support. Vårt digitala ledningssystem för brandskydd, SBA aXess gör att man får fullständig kontroll på sitt brandskyddsarbete.

Filmen nedan visar ett brandförlopp på en arbetsplats och hur hur snabbt det går innan katastrofen är ett faktum...

Innehåll SBA

Innehåll och omfattning i SBA

Det systematiska brandskyddsarbetet är något som ska pågå kontinuerligt och vara en del i det vardagliga arbetet. Det är viktigt att det finns en policy som styr brandskyddsarbetet och att det finns rutiner som alla följer. Personalen ska vara utbildad så att alla vet hur de ska agera för att förebygga bränder eller agera om något inträffar.

Brandskyddsarbetet och viktig information om byggnaden bör dokumenteras så att verksamheten och ägaren har fullständig kontroll över allt som sker. Här är några punkter som bör ingå i ert systematiska brandskyddsarbete:

 • Brandskyddspolicy
 • Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
 • Byggnads och verksamhetsbeskrivning
 • Utbildningsplan för hela verksamheten
 • Brandskyddsregler och andra brandförebyggande rutiner
 • Rutiner och åtgärder vid brand
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Kontrollsystem för brandskyddet
 • Uppföljningsrutiner
Syfte med SBA

Syfte med SBA

Syftet med det systematiska brandskyddsarbetet är att skapa kontroll så att bränder inte inträffar. Om de inträffar så ska verksamheten veta hur de ska agera för att minimera skadorna.

 • Arbeta med mjuka frågor och värden. Brandskydd är mycket mer än prylar. Organisatoriska frågor har lika stor betydelse som brandredskap för ett bra brandskydd. Utbildning och information är ledord i brandskyddsarbetet.
 • Kontinuerligt arbete. Enskilda punktinsatser ger inte ett bra brandskydd. Det är det ständigt pågående arbetet och vaksamheten i vardagen som ger ett bra brandskydd.
 • Samverkan och kommunikation. I en byggnad kan många vara ansvariga för olika delar av brandskyddet - allt från fastighetsägaren till olika hyresgäster och nyttjanderättshavare samt tillfälliga besökare och entreprenörer. Samverkan och kommunikation mellan alla aktörer krävs för ett bra brandskydd.
 • Helhetssyn
 • Förebygga. En katastrof föregås av 10 tillbud. Om man kan lära och dra nytta av tillbuden undviker man allvarliga olyckor. Målsättningen med allt brandskyddsarbete ska vara att förhindra brands uppkomst.
 • Lärande organisation. Brandskyddsarbetet ska bedrivas delegerat ute i organisationen där risker finns och förebyggande arbete gör nytta. Med utbildning och löpande kontroller och uppföljning ska kunnandet öka och brandskyddet successivt förbättras.
 • Tydligare ansvar. Ansvaret blir inte mindre för att du inte tar det. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är båda ansvariga för en byggnads och verksamhets brandskydd och ska på eget initiativ arbeta aktivt med brandskyddet. Chefen ska på tydligt sätt delegera uppgifter till ansvariga. Att man inte fick en anmärkning i senaste tillsynsprotokollet från Räddningstjänsten eller serviceprotokollet från brandserviceföretaget är ingen hållbar ursäkt för ett bristande brandskydd.
Vägledning i SBA

Vägledning och utbildning i SBA

Ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas ute i organisationen där risker finns och där förebyggande arbete gör nytta. Vi utbildar de personer på arbetsplatsen som ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet, brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Med utbildning och löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras.

Vi utför riskanalyser och hjälper till att utarbeta rutiner och kontroller för brandskydd enligt lagstiftningens krav. Efter beställning kontaktar vi er för tidsbokning då vi besöker arbetsplatsen.

Relaterat

 • Tjänster

SBA aXess - digitalt ledningssystem

SBA aXess är ett system som effektiviserar och höjer kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet.

 • Tjänster

Brandkonsulttjänster

Med hjälp av en brandkonsult säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller lagar och regler. Vi står till tjänst med allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsaksutredningar.

 • Utbildning

Brandskyddsansvarig/SBA

Utbildningen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

 • Utbildning

SBA Axess

Utbildning i ledningssystemet SBA Axess. Avsedd för Dafos partner som säljer och arbetar i systemet.

 • Kunskapsbank

Brandskyddsarbete

Ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra brands uppkomst och spridning faller direkt på ägaren eller innehavaren av en anläggning. Sådana åtgärder skall enligt lagstiftningen ske på ”dennes eget initiativ”. Emellertid har ägaren eller innehavaren ofta inte själv möjlighet att kontinuerligt övervaka det totala brandskyddet. Uppgifter delegeras till en eller flera brandskyddsansvariga eller motsvarande. Delegeringen skall vara dokumenterad.

 • Kunskapsbank

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen reglerar vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag och organisationer. Även privatpersoner har skyldigheter, som att larma om man upptäcker en olycka. Lagen förtydligas genom förordningen (SFS 2003:789) och föreskrifter och allmänna råd från MSB. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, handlar om hur brandskyddsarbetet bör se ut. Här fastställs vilka som bör dokumentera sitt brandskyddsarbete och vad dokumentationen bör innehålla.

 • Bransch

Med det digitala verktyget SBA Axess har du fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet. Du kan alltid vara trygg, systemet ger information om allt som händer och påminner dig om vad som behöver göras för ditt brandskydd. Allt från den mobila plattform du föredrar, när som helst.

 • Bransch

Kommun

I en kommun med verksamhet på flera platser är det viktigt att utbildning genomförs på ett likartat sätt.