Klassning av väggar och dörrar

Väggar, dörrar och andra byggnadsdelar som skall brandsektionera en byggnad klassas beroende på sin funktion.

Klassning av väggar och dörrar

Väggar, dörrar och andra byggnadsdelar som skall brandsektionera en byggnad klassas beroende på sin funktion.

Det finns tre typer av funktioner:

R - Bärförmåga

Hur väl byggnadsdelen kan bära sin last i händelse av brand

E - Integritet

Hur stabil och tät byggnadsdelen är vid en brand

I - Isolering

Anger att byggnadsdelen isolerar för värmespridning genom delen.

Beteckningen åtföljs av en siffra som anger hur många minuter delen motstår brand.

En väggkonstruktion som är klassad EI60 anger att väggen är brandcellsavskiljande och värmesiolerande i 60 minuter.

Tidigare fanns ett annat klassningssystem som kan vara angivet på äldre utrustning.

A - Byggnadsdelen består praktiskt taget av enbart obrännbart material

B - Byggnadsdelen får bestå av brännbart material

F - Byggnadsdelen är rökavskiljande, men tillåts släppa igenom stålningsvärme

Även då angavs motståndskraften i minuter. En dörr som uppfyllde kravet A60 kunde t.ex vara utförd i stål och tåla brandbelastning i 60 minuter.

Relaterat