Utrymning

Snabb och säker utrymning är en mycket viktig faktor för ett bra brandskydd. Byggnadslagstiftning och Arbetsmiljöföreskrifter innehåller därför många regler gällande utrymning. Många anvisningar finns i Arbetsmiljöverkets kungörelse AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

Utrymningsstege sedd ovanifrån med svart bakgrund.

Utrymningsvägar som kräver belysning för att möjliggöra en säker utrymning, skall ha nödbelysning som även fungerar vid strömavbrott. Du hittar information om nöd- och ledljusarmaturer här.

Utrymningsväg

Krav på utrymningsväg

Normalt skall en arbetsplats ha två av varandra oberoende utrymningsvägar. Som utrymningsväg betraktas dörrar ut till det fria eller dörrar till korridorer eller trapphus.

Fönster kan räknas som utrymningsväg för lokaler med färre antal personer om fönstren är tillräckligt stora och ligger i markplan.

Hiss skall normalt inte användas vid brand eller annan fara. Hiss betraktas därför inte som utrymningsväg.

Gångavstånd till utrymningsväg får inte vara för lång. Maximala avstånd beror på verksamhet och risk. För lokaler med risk för snabb brandspridning kan 15 meter vara max gångavstånd. För andra lokaler med god framkomlighet och låg brandbelastning kan upp till 45 meter vara godtagbart och i undantagsfall upp till 60 meter.

Dörrar i utrymningsväg skall vara utåtgående. Inga nycklar eller annan utrustning skall krävas för att kunna använda utrymningsvägen.

Gång till utrymningsväg skall hållas fri från hinder. Kopieringsmaskiner, möbler, tvättkorgar eller annat som lätt hamnar i en utrymningsväg skall tas bort.

Golv och väggar skall vara obrännbara och inte försedd med ytskikt som är lättantändliga.

Vid utrymning

Vid utrymning


Tänk på följande:

 • personer som inte förstår språket
 • handikappade personer
 • personer som kan uppehålla sig på toaletter
 • barn som blir rädda och gömmer sig i tron om att de befinner sig i säkerhet
 • uppträd lugnt för att undvika panik
 • förhindra att någon återvänder till riskområdet
 • hänvisa till återsamlingsplats
 • rapportera till räddningsledaren om någon saknas

En brandskyddsorganisation bör upprättas på ett företag där man utser några brandskyddsansvariga / utrymningsledare på varje avdelning.

Vid en utrymning skall du:

 • Om möjligt förvissa dig om att räddningstjänst och polis är larmade, t ex genom att trycka på larmknapp eller ringa.
 • Underrätta och hjälpa dina medarbetare att skyndsamt utrymma lokalerna via lämpliga utrymningsvägar.
 • Rapportera till räddningstjänst/polis på plats om aktuellt läge inom ditt område, och om övriga observationer som kan vara betydelsefulla för räddningstjänsten.
 • Kontrollera med hjälp av aktuell personalförteckning och/eller uppgifter från medarbetare, att alla samlats på återsamlingsplatsen. Rapportera ev saknade till räddningsstyrkan.
 • Avdela medarbetare att på behörigt avstånd bevaka öppna ingångar i markplanet. Vid återrapport om att någon försöker ta sig in i lokalerna, meddela räddningsstyrkan.
 • Hålla dig underrättad om det aktuella läget, samråda med övriga utrymningsledare och informera medarbetarna på återsamlingsplatsen.

Utrymningsledare

Utrymningsledaren ansvarar för att utrymning sker på ett säkert sätt och att samtliga personer som befinner sig i lokalen omedelbart beger sig till återsamlingsplatsen. Utrymningsledaren ansvarar även för att personer med funktionsnedsättning får den hjälp de behöver för att ta sig ut.

Vid återsamlingsplatsen kontrollerar utrymningsledaren att inga personer saknas. Skulle så vara fallet rapporteras detta omgående till räddningsledaren.

Utrymningsledaren hjälper också de som är skadade eller chockade. De avdelar någon att bevaka utrymningsvägar i markplanet så att inga obehöriga återvänder in i byggnaden eller går in i riskområdet förrän de har fått klartecken från räddningstjänsten.

Skyltning

Utrymningsväg ska varselskyltas

Utrymningsväg ska vara markerad med varselskylt. Skyltning ska uppfylla kraven enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2020:1 Skyltar och signaler.

För att en utrymning ska kunna genomföras snabbt och säkert, även vid strömavbrott, bör skyltarna vara av minst efterlysande (självlysande) typ. På vissa platser föreskriver byggnadslagstiftning eller brandsyneförrättare att skylt ska vara belyst med nödströmförsörjning. Det gäller t ex

 • Utrymningsväg ur samlingslokal för minst 150 personer.
 • Hotell och vårdanläggningar.
 • Trapphus i bostadshus på 8 våningar eller mer.

Batteribackup ska vara tillräcklig för 1 timmes funktion.

Storleken på skylten ska anpassas till läsavståndet. Symbolhöjden på skylten bör vara minst 5% av siktavståndet.

Skylt i belysningsarmatur uppfattas bättre. Därför kan genomlyst skylt av samma storlek användas på dubbla siktavståndet.

I lokaler där det finns en högre risk samt där utrymningen sker i trånga och mörka miljöer utan dagsljusinsläpp är det lämpligt att använda sig av efterlysande linjer i golvet. Det ger ett speciellt bra skydd när man ska ta sig ut från större lager eller en verkstadslokal och undvika att skadas av maskiner och annan utrustning. Sådan märkning görs lämpligen med efterlysande målning, efterlysande tejp eller andra markeringar.

Utrymningsplaner

Vid brand, bombhot eller annan fara avgör personalens beteende om någon skall komma till skada. Ofta är kunskap, organisation och erfarenhet mycket viktigare än brandredskap och andra tekniska skydd.

I en stress- eller paniksituation är det därför viktigt med klara, entydiga och enkla instruktioner. Med en utrymningsplan finns dessa instruktioner utarbetade och pedagogiskt och lättillgängligt presenterade både för egen personal och besökare. 

Utrymningsplaner ska finnas monterade på lämpliga platser, om inte lokalernas storlek, läge och överskådlighet medför att utrymningsplaner helt saknar betydelse för utrymningssäkerheten.

Utrymningsplan ska omfatta följande punkter:

 • åtgärder vid brand och utrymning
 • brandredskapens placering
 • larmning
 • utrymningsvägar
 • återsamlingsplats
Utrymningsstegar och trappor

Utrymningsstegar och trappor

Saknas dubbla utrymningsvägar, t ex i äldre fastigheter eller på grund av att en fastighet avdelas och byggs om kan det finnas behov av att arrangera ny utrymningsväg från plan ovan mark.

Stegar och trappor finns av olika modeller för olika behov. Fast monterade trappor är det bästa alternativet och används normalt. Som alternativ kan en fasadmonterad och utfällbar stege användas om det är en begränsad höjd och ett begränsat antal personer som skall utrymma. För villor och i undantagsfall för arbetslokaler kan även stegar som hängs ut över fönsterkarmen användas.

Utrymningsväg

Krav på utrymningsväg

Normalt skall en arbetsplats ha två av varandra oberoende utrymningsvägar. Som utrymningsväg betraktas dörrar ut till det fria eller dörrar till korridorer eller trapphus.

Fönster kan räknas som utrymningsväg för lokaler med färre antal personer om fönstren är tillräckligt stora och ligger i markplan.

Hiss skall normalt inte användas vid brand eller annan fara. Hiss betraktas därför inte som utrymningsväg.

Gångavstånd till utrymningsväg får inte vara för lång. Maximala avstånd beror på verksamhet och risk. För lokaler med risk för snabb brandspridning kan 15 meter vara max gångavstånd. För andra lokaler med god framkomlighet och låg brandbelastning kan upp till 45 meter vara godtagbart och i undantagsfall upp till 60 meter.

Dörrar i utrymningsväg skall vara utåtgående. Inga nycklar eller annan utrustning skall krävas för att kunna använda utrymningsvägen.

Gång till utrymningsväg skall hållas fri från hinder. Kopieringsmaskiner, möbler, tvättkorgar eller annat som lätt hamnar i en utrymningsväg skall tas bort.

Golv och väggar skall vara obrännbara och inte försedd med ytskikt som är lättantändliga.

Vid utrymning

Vid utrymning


Tänk på följande:

 • personer som inte förstår språket
 • handikappade personer
 • personer som kan uppehålla sig på toaletter
 • barn som blir rädda och gömmer sig i tron om att de befinner sig i säkerhet
 • uppträd lugnt för att undvika panik
 • förhindra att någon återvänder till riskområdet
 • hänvisa till återsamlingsplats
 • rapportera till räddningsledaren om någon saknas

En brandskyddsorganisation bör upprättas på ett företag där man utser några brandskyddsansvariga / utrymningsledare på varje avdelning.

Vid en utrymning skall du:

 • Om möjligt förvissa dig om att räddningstjänst och polis är larmade, t ex genom att trycka på larmknapp eller ringa.
 • Underrätta och hjälpa dina medarbetare att skyndsamt utrymma lokalerna via lämpliga utrymningsvägar.
 • Rapportera till räddningstjänst/polis på plats om aktuellt läge inom ditt område, och om övriga observationer som kan vara betydelsefulla för räddningstjänsten.
 • Kontrollera med hjälp av aktuell personalförteckning och/eller uppgifter från medarbetare, att alla samlats på återsamlingsplatsen. Rapportera ev saknade till räddningsstyrkan.
 • Avdela medarbetare att på behörigt avstånd bevaka öppna ingångar i markplanet. Vid återrapport om att någon försöker ta sig in i lokalerna, meddela räddningsstyrkan.
 • Hålla dig underrättad om det aktuella läget, samråda med övriga utrymningsledare och informera medarbetarna på återsamlingsplatsen.

Utrymningsledare

Utrymningsledaren ansvarar för att utrymning sker på ett säkert sätt och att samtliga personer som befinner sig i lokalen omedelbart beger sig till återsamlingsplatsen. Utrymningsledaren ansvarar även för att personer med funktionsnedsättning får den hjälp de behöver för att ta sig ut.

Vid återsamlingsplatsen kontrollerar utrymningsledaren att inga personer saknas. Skulle så vara fallet rapporteras detta omgående till räddningsledaren.

Utrymningsledaren hjälper också de som är skadade eller chockade. De avdelar någon att bevaka utrymningsvägar i markplanet så att inga obehöriga återvänder in i byggnaden eller går in i riskområdet förrän de har fått klartecken från räddningstjänsten.

Skyltning

Utrymningsväg ska varselskyltas

Utrymningsväg ska vara markerad med varselskylt. Skyltning ska uppfylla kraven enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2020:1 Skyltar och signaler.

För att en utrymning ska kunna genomföras snabbt och säkert, även vid strömavbrott, bör skyltarna vara av minst efterlysande (självlysande) typ. På vissa platser föreskriver byggnadslagstiftning eller brandsyneförrättare att skylt ska vara belyst med nödströmförsörjning. Det gäller t ex

 • Utrymningsväg ur samlingslokal för minst 150 personer.
 • Hotell och vårdanläggningar.
 • Trapphus i bostadshus på 8 våningar eller mer.

Batteribackup ska vara tillräcklig för 1 timmes funktion.

Storleken på skylten ska anpassas till läsavståndet. Symbolhöjden på skylten bör vara minst 5% av siktavståndet.

Skylt i belysningsarmatur uppfattas bättre. Därför kan genomlyst skylt av samma storlek användas på dubbla siktavståndet.

I lokaler där det finns en högre risk samt där utrymningen sker i trånga och mörka miljöer utan dagsljusinsläpp är det lämpligt att använda sig av efterlysande linjer i golvet. Det ger ett speciellt bra skydd när man ska ta sig ut från större lager eller en verkstadslokal och undvika att skadas av maskiner och annan utrustning. Sådan märkning görs lämpligen med efterlysande målning, efterlysande tejp eller andra markeringar.

Utrymningsplaner

Vid brand, bombhot eller annan fara avgör personalens beteende om någon skall komma till skada. Ofta är kunskap, organisation och erfarenhet mycket viktigare än brandredskap och andra tekniska skydd.

I en stress- eller paniksituation är det därför viktigt med klara, entydiga och enkla instruktioner. Med en utrymningsplan finns dessa instruktioner utarbetade och pedagogiskt och lättillgängligt presenterade både för egen personal och besökare. 

Utrymningsplaner ska finnas monterade på lämpliga platser, om inte lokalernas storlek, läge och överskådlighet medför att utrymningsplaner helt saknar betydelse för utrymningssäkerheten.

Utrymningsplan ska omfatta följande punkter:

 • åtgärder vid brand och utrymning
 • brandredskapens placering
 • larmning
 • utrymningsvägar
 • återsamlingsplats
Utrymningsstegar och trappor

Utrymningsstegar och trappor

Saknas dubbla utrymningsvägar, t ex i äldre fastigheter eller på grund av att en fastighet avdelas och byggs om kan det finnas behov av att arrangera ny utrymningsväg från plan ovan mark.

Stegar och trappor finns av olika modeller för olika behov. Fast monterade trappor är det bästa alternativet och används normalt. Som alternativ kan en fasadmonterad och utfällbar stege användas om det är en begränsad höjd och ett begränsat antal personer som skall utrymma. För villor och i undantagsfall för arbetslokaler kan även stegar som hängs ut över fönsterkarmen användas.

Relaterat

 • Webbshop

Utrymningsplan A3 1:a plan

Utrymningsplan A3 1:a plan

 • Kunskapsbank

Nödbelysning

Nödbelysningen är en viktig del i en fastighets säkerhetssystem. Framför allt i lokaler eller utrymmen där många människor vistas. Nödbelysningen består av två olika system. Det ena, ledljuset, har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Det andra består av belysta eller genomlysta skyltar och hänvisningsarmaturer. Skyltarnas uppgift är att visa var nödutgångarna finns.

 • Utbildning

Utrymningsledare

En utrymningsledare ansvarar för att påkalla uppmärksamhet vid en utrymningssituation och tillser att utrymningen sker på ett säkert sätt. För att utrymningsorganisationen ska fungera måste utrymningsledaren känna sig trygg i sin roll och ha rätt utbildning.

 • Utbildning

Utrymningsövning

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

 • Service

Service och underhåll av nödbelysning

Det är viktigt att regelbundet underhålla och kontrollera nödbelysningen. Varje månad bör tillsyn ske och ljuskällornas funktion testas. En gång per år bör armaturen funktionstestas och kapaciteten kontrolleras genom att låta belysningen brinna minst en timme på batterikraft.

 • Utbildning

Utrymningsdimensionering

Syftet med utrymningsdimensionering är att förbättra utrymningssäkerheten. I händelse av brand ska personer kunna lämna byggnaden på ett säkert sätt.

 • Produkt

Nödljussystem

Nödbelysningen består av två olika system. Det ena, ledljuset, har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Det andra består av belysta eller genomlysta skyltar och hänvisningsarmaturer. Skyltarnas uppgift är att visa var nödutgångarna finns.

 • Webbshop

Tilläggsskylt Rullstol färgefterlysande

Modell PrimLux