Lagen om skydd mot olyckor

Lagen reglerar vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag och organisationer. Även privatpersoner har skyldigheter, som att larma om man upptäcker en olycka. Lagen förtydligas genom förordningen (SFS 2003:789) och föreskrifter och allmänna råd från MSB. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, handlar om hur brandskyddsarbetet bör se ut. Här fastställs vilka som bör dokumentera sitt brandskyddsarbete och vad dokumentationen bör innehålla.

Skyldigheter

Företagets och fastighetsägarens skyldigheter

Att inneha och underhålla säkerhetsutrustning

Företaget är skyldigt enligt 2 kapitlet 2 § i Lagen om skydd mot olyckor att hålla säkerhetsutrustning för släckning av brand, för livräddning eller annan olyckshändelse. Företaget är också skyldigt att vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan t ex gälla byggnadstekniska åtgärder eller underhåll och service av säkerhetsutrustning.

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Fastighetsägare är skyldig att till kommunen lämna en skriftlig redogörelse av brandskyddet i fastigheten. Hyresgäst som är ansvarig för verksamheten skall lämna skriftligt underlag till fastighetsägaren så att rapporten blir komplett. Kommunen meddelar hur ofta den skriftliga redogörelsen skall lämnas in. Rapporten skall lämnas för vårdinrättningar och andra verksamheter som omfattar många människor, större industrier och verksamheter med speciella risker samt kulturhistoriska byggnader. MSB har utfärdat föreskrifter som i detalj anger vilka som omfattas.

Skyldigheter vid farlig verksamhet

Vid större risker för brand eller olycka som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö kan länsstyrelsen fatta beslut att företaget är skyldigt att hålla beredskap med egen personal eller utrustning. Bestämmelsen gäller t ex oljehamnar, större kemiföretag m m. Företaget är också skyldigt att analysera riskerna för allvarliga olyckor. Om en olycka inträffar på anläggningen är företaget skyldig att informera kommunen och MSB om olyckan, räddningsinsatsen, utsläpp och andra skador.

Den anställdes skyldigheter som privatperson

Lagen vänder sig till enskilda personer som privatpersoner och inte som anställda. Enligt 2 kapitlet 1 § är person skyldig att varna de som är i fara och vid behov tillkalla hjälp vid en brand eller olyckshändelse eller vid risk att brand eller olyckshändelse ska uppstå. Detta är sålunda en lagstadgad föreskrift som gäller oavsett vilka instruktioner som utfärdats av arbetsgivare eller vilka uppgifter personalen har.

Privatperson har också tjänsteplikt och kan kallas in att delta i brandförsvarets verksamhet. Det är enbart den kommunala räddningsledaren som har rätt att kalla in personer till arbete och enbart vid ett akut behov vid en brand.

Råd från MSB

Allmänna råd och kommentarer från MSB

MSB ger ut allmänna råd och kommentarer till lagstiftningen. Ett råd fungerar som en rekommendation från MSB och visar en väg att uppfylla lagstiftningens krav.

Myndigheten har gett ut ett par råd som innehåller allmän information till företag och konsumenter

SRVFS 2007:1 – Brandvarnare i bostad.

MSB anser, mot bakgrund av bestämmelserna i lagen att det skäligt att det finns minst en fast installerad brandvarnare i alla byggnader som används som bostad.

SRVFS 2004:3 - Systematiskt Brandskyddsarbete.

MSBs meddelande om systematiskt brandskyddsarbete ger anvisningar för hur ägare eller nyttjanderättshavare kan driva brandskyddsarbete kontinuerligt och planerat. I normalfallet skall brandskyddsverksamheten dokumenteras skriftligt. Underlaget kan ligga som grund för den skriftliga redogörelsen till kommunen.

SRVFS 2004:12 – Brandskydd vid campinganläggningar.

I rådet anger MSB rekommendationer gällande avstånd mellan campingenheter, brandskyddsinformation till campinggäster, utbildning av personal och lämplig släckutrustning. Man föreslår bland att pulversläckare på min 6 kg med ett gångavstånd på max 50 meter.

SRVFS 2008:3 – Brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar.

MSB rekommenderar att hotell ska arbeta förebyggande med SBA och utbildning av personal. Rådet innehåller också rekommendationer gällande utrymningslarm, utrymningsplaner samt vägledande armaturer och skyltar. Speciell utrustning ska finnas för släckning av köksbränder på spisar, stekbord och i frityrkokare.

Skyldigheter

Företagets och fastighetsägarens skyldigheter

Att inneha och underhålla säkerhetsutrustning

Företaget är skyldigt enligt 2 kapitlet 2 § i Lagen om skydd mot olyckor att hålla säkerhetsutrustning för släckning av brand, för livräddning eller annan olyckshändelse. Företaget är också skyldigt att vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan t ex gälla byggnadstekniska åtgärder eller underhåll och service av säkerhetsutrustning.

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Fastighetsägare är skyldig att till kommunen lämna en skriftlig redogörelse av brandskyddet i fastigheten. Hyresgäst som är ansvarig för verksamheten skall lämna skriftligt underlag till fastighetsägaren så att rapporten blir komplett. Kommunen meddelar hur ofta den skriftliga redogörelsen skall lämnas in. Rapporten skall lämnas för vårdinrättningar och andra verksamheter som omfattar många människor, större industrier och verksamheter med speciella risker samt kulturhistoriska byggnader. MSB har utfärdat föreskrifter som i detalj anger vilka som omfattas.

Skyldigheter vid farlig verksamhet

Vid större risker för brand eller olycka som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö kan länsstyrelsen fatta beslut att företaget är skyldigt att hålla beredskap med egen personal eller utrustning. Bestämmelsen gäller t ex oljehamnar, större kemiföretag m m. Företaget är också skyldigt att analysera riskerna för allvarliga olyckor. Om en olycka inträffar på anläggningen är företaget skyldig att informera kommunen och MSB om olyckan, räddningsinsatsen, utsläpp och andra skador.

Den anställdes skyldigheter som privatperson

Lagen vänder sig till enskilda personer som privatpersoner och inte som anställda. Enligt 2 kapitlet 1 § är person skyldig att varna de som är i fara och vid behov tillkalla hjälp vid en brand eller olyckshändelse eller vid risk att brand eller olyckshändelse ska uppstå. Detta är sålunda en lagstadgad föreskrift som gäller oavsett vilka instruktioner som utfärdats av arbetsgivare eller vilka uppgifter personalen har.

Privatperson har också tjänsteplikt och kan kallas in att delta i brandförsvarets verksamhet. Det är enbart den kommunala räddningsledaren som har rätt att kalla in personer till arbete och enbart vid ett akut behov vid en brand.

Råd från MSB

Allmänna råd och kommentarer från MSB

MSB ger ut allmänna råd och kommentarer till lagstiftningen. Ett råd fungerar som en rekommendation från MSB och visar en väg att uppfylla lagstiftningens krav.

Myndigheten har gett ut ett par råd som innehåller allmän information till företag och konsumenter

SRVFS 2007:1 – Brandvarnare i bostad.

MSB anser, mot bakgrund av bestämmelserna i lagen att det skäligt att det finns minst en fast installerad brandvarnare i alla byggnader som används som bostad.

SRVFS 2004:3 - Systematiskt Brandskyddsarbete.

MSBs meddelande om systematiskt brandskyddsarbete ger anvisningar för hur ägare eller nyttjanderättshavare kan driva brandskyddsarbete kontinuerligt och planerat. I normalfallet skall brandskyddsverksamheten dokumenteras skriftligt. Underlaget kan ligga som grund för den skriftliga redogörelsen till kommunen.

SRVFS 2004:12 – Brandskydd vid campinganläggningar.

I rådet anger MSB rekommendationer gällande avstånd mellan campingenheter, brandskyddsinformation till campinggäster, utbildning av personal och lämplig släckutrustning. Man föreslår bland att pulversläckare på min 6 kg med ett gångavstånd på max 50 meter.

SRVFS 2008:3 – Brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar.

MSB rekommenderar att hotell ska arbeta förebyggande med SBA och utbildning av personal. Rådet innehåller också rekommendationer gällande utrymningslarm, utrymningsplaner samt vägledande armaturer och skyltar. Speciell utrustning ska finnas för släckning av köksbränder på spisar, stekbord och i frityrkokare.

Relaterat

  • Kunskapsbank

Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor

Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid rumstemperatur kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt är upp till 100°C.

  • Kunskapsbank

Om brandvarnare

Rökspridning och rökfyllnad från moderna inredningsmaterial är mycket snabb. Ofta är atmosfären livsfarlig att inandas långt innan hetta och brand orsakar skada. Fler personer dör av rökförgiftning än av direkt brand.

  • Kunskapsbank

Elin Ljungström

Expert SBA, systematiskt brandskyddsarbete

  • Tjänster

Brandkonsulttjänster

Med hjälp av en brandkonsult säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller lagar och regler. Vi står till tjänst med allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsaksutredningar.

  • Tjänster

Brandskyddsbesiktning

Med Dafos brandskyddsbesiktning får du en bred kontroll av det aktiva och passiva brandskyddet, utrymningssäkerheten och möjligheten till insats vid olycka eller annat tillbud. I tjänsten ingår även en statuskontroll av det systematiska brandskyddsarbetet och det organisatoriska brandskyddet.

  • Nyhet

Vikten av SBA i en verksamhet.

"SBA är så mycket mer än kontroll att brandsläckarna fungerar."

  • Utbildning

Föreståndare brandfarlig vara

Kursen riktar sig till personer som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara. Förkunskaper krävs i form av Grundläggande Brandskydds-utbildning.

  • Tjänster

SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

Ansvarig för verksamheter och fastigheter är enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarig för att ett fullgott och löpande brandskyddsarbete sker.