Vårt ansvar – din trygghet

För oss handlar hållbart företagande om att förena lönsamhet, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Våra produkter och tjänster ska bidra till att skapa ett säkrare samhälle och tryggare miljöer för våra kunder.

Lagerpersonal på Dafo
Kvalitetsarbete

Dafos kvalitetsarbete

Vi bedriver ett aktivt kvalitetsarbete enligt vår kvalitetspolicy med årliga handlingsplaner och högt uppsatta mål och aktivitetsplaner.

Vi är certifierade enligt ISO-9001. Vår kvalitetsmanual går under namnet "Så gör vi på Dafo" och den utgår från vår huvudprocess som beskriver flödet från kundbehov till kundtillfredsställelse. Parallellt med huvudprocessen finns ett antal lednings- och stödprocesser, som alla är beskrivna med underliggande flödesschema rutinbeskrivningar, instruktioner, checklistor m m.

Viktiga strategier för vårt kvalitetsarbetet är:

 • Kundfokus
 • Ständiga förbättringar
 • Mätbara mål för kvalitetsarbetet
 • Aktivt följa upp avvikelser och vidta korrigerande åtgärder
 • Engagemang från medarbetarna
 • Engagemang från ledning
 • Regelbundna internrevisoner
Kvalitetspolicy

Dafos kvalitetspolicy

"Dafo strävar mot nöjdare kunder genom att alltid tillhandahålla den bästa och mest hållbara lösningen vad gäller brandskydd genom produkter och tjänster för Rätt skydd mot brand.

Leveransprecision – rätt material alternativt tjänst levererad till kund vid överenskommen tidpunkt – är kärnan i Dafos kvalitetslöfte mot kund. Leveransrelaterade nyckeltal mäts och följs upp löpande i alla bolagets affärsområden samt inom “supply chain management”. Eventuella avvikelser registreras löpande enligt Dafos rutin/system för avvikelsehantering. Korrigerande åtgärder vidtas omedelbart.

Vi jobbar tillsammans med våra kunder och leverantörer för att kontinuerligt utveckla produkter/lösningar, processer samt arbetssätt för att öka kundnöjdhet, tillgänglighet och service samt minimera avvikelser mot överenskommen specifikation.

Genom fokus på ständig förbättring samt regelbunden uppföljning och revidering av arbetssätt och mål arbetar vi för att bli en ännu bättre samarbetspartner. Arbetet utförs med hög kompetens och på ett sådant sätt att det möter såväl interna som externa krav och önskemål. Dafo uppfyller självklart både miljökrav, lagar och föreskrifter i sin verksamhet."

Miljöarbete

Dafos miljöarbete

Miljö och säkerhet ligger oss varmt om hjärtat. Våra produkter ska vara säkra både för människor och miljö. Vi är certifierade enligt ISO 14001.

Vi arbetar aktivt med miljöfrågorna, både på företaget och externt. Vi följer lagar och säkerhetsstandards noga och har ett välutvecklat miljöprogram med ständigt förbättrade och preciserade mål, i enlighet med vår miljöpolicy.

Dafo Brand har ett stort engagemang i olika organisationer och kommittéer; Branschkansliet, Elkretsen, REPA-registret, Naturvårdsverket, Statens Strålskyddsinstitut, PFAS Movement m fl.

Som ansvariga för Branschorganisationens arbetsgrupp som behandlar miljöfrågor har vi utformat branschens gemensamma riktlinjer för farligt avfall och miljöriktig hantering av släckmedel.

Vi är anmälda till Kemikalieinspektionens produktregister och betalar årligen en kemikalieavgift för det brandsläckningspulver och skum vi tillverkar eller importerar.

Prioriterat miljöarbete hos Dafo:

• Utfasning av PFAS genom PFAS-fria vätskesläckare.
• Erbjuda kunder uppgraderingar av befintliga produkter utan PFAS.
• Ta fram livscykelanalyser på brandsläckare och arbeta med cirkularitet
– från vagga till vagga.
• Skifta fokus från att sälja fler produkter till att sälja funktion och tjänster som löser samma behov.

Miljöpolicy

Dafos miljöpolicy

"Dafo Brand arbetar för att rädda liv och skydda egendom genom att förse våra kunder med rätt skydd mot brand. För oss är det viktigt att ta ansvar, - för våra produkter, medarbetare, kunder och för en hållbar omvärld. Vår verksamhet ska vara säker för både för människor och miljö.

Det innebär att vi ständigt utvecklar verksamheten för att minimera vår miljöpåverkan. Som ett minimikrav följer vi lagar, förordningar och andra krav men arbetar också för att erbjuda miljömässiga lösningar utöver det som förväntas.

Vi åtar oss att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete och minska vår energiförbrukning, påverkan från släckmedel och andra kemikalier samt minska effekterna av vår utbytes- och avfallshantering.

Vi tar ansvar genom att ställa miljökrav på våra leverantörer och ska tillsammans med kunder och samarbetspartners verka för mer miljöriktiga produkter och arbetssätt.

Arbetet med att förebygga och minska vår miljöpåverkan sker genom kompetensutveckling, information samt genom mätbara miljömål."

Certifieringar

Våra certifieringar

I vårt kvalitets- och miljöarbete strävar vi efter att följa och överträffa normer och krav. Som ett led i detta arbetar vi med certifiering av  vår verksamhet, både som helhet och för de olika delarna av den.

Våra certifikat är bevis för att våra produkter och tjänster uppfyller kraven både idag och över tid samt att de är kontrollerade av ett certifieringsorgan.

SBSC - Kvalitetssäkring enligt ISO 9001:2015

Dafo har en kvalitetssäkring som täcker in hela vår breda verksamhet - försäljning, konstruktion, tillverkning, montage och underhåll av brand- och räddningsmateriel samt utbildnings och konsultverksamhet.

SBSC - Miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015

Dafo har även en miljöcertifiering som täcker in hela verksamheten - försäljning, konstruktion, tillverkning, montage och underhåll av brand- och räddningsmateriel samt utbildnings och konsultverksamhet.

SBSC - Certifierad anläggarfirma för gassläcksystem

Vi är av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering, certifieradanläggarfirma för gassläcksystem enligt Norm SBF 1002:3 
Klass A och C.

SBSC - Certifierad anläggarfirma för brandlarm

Vi är av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering certifierad anläggarfirma för brandlarm enligt Norm SBF 1008. Vi har även medarbetare som är certifierade som behöriga ingenjörer för gassläcksystem och brandlarm enligt norm SBF 1001 och 1007.

SBF - Godkänd anläggarfirma för släcksystem till skogs- och anläggningsmaskiner

Vi är godkända av SBF, Brandskyddsföreningen i Sverige, enligt norm SBF 127 för släcksystem på tunga fordon.

SBF - Godkänd anläggarfirma för släcksystem till bussar

Vi är godkända av SBF, Brandskyddsföreningen i Sverige, enligt norm SBF 128 för släcksystem på bussar.

SWEDAC - Tryckprovning med gas

Vi utför tryck- och täthetsprovning med gas enligt reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:8. Dafo är ackrediterat av SWEDAC som kontrollorgan för verksamheten.

Retrotec - Godkännande för integritetstestning av rum

Dafo är godkänd för integritetstestning av rum enligt krav från Retrotec Ltd. Testerna utförs i enlighet med NFPA 12A, NFPA 2001 och ISO 14520 av certifierad personal.

Kvalitetsarbete

Dafos kvalitetsarbete

Vi bedriver ett aktivt kvalitetsarbete enligt vår kvalitetspolicy med årliga handlingsplaner och högt uppsatta mål och aktivitetsplaner.

Vi är certifierade enligt ISO-9001. Vår kvalitetsmanual går under namnet "Så gör vi på Dafo" och den utgår från vår huvudprocess som beskriver flödet från kundbehov till kundtillfredsställelse. Parallellt med huvudprocessen finns ett antal lednings- och stödprocesser, som alla är beskrivna med underliggande flödesschema rutinbeskrivningar, instruktioner, checklistor m m.

Viktiga strategier för vårt kvalitetsarbetet är:

 • Kundfokus
 • Ständiga förbättringar
 • Mätbara mål för kvalitetsarbetet
 • Aktivt följa upp avvikelser och vidta korrigerande åtgärder
 • Engagemang från medarbetarna
 • Engagemang från ledning
 • Regelbundna internrevisoner
Kvalitetspolicy

Dafos kvalitetspolicy

"Dafo strävar mot nöjdare kunder genom att alltid tillhandahålla den bästa och mest hållbara lösningen vad gäller brandskydd genom produkter och tjänster för Rätt skydd mot brand.

Leveransprecision – rätt material alternativt tjänst levererad till kund vid överenskommen tidpunkt – är kärnan i Dafos kvalitetslöfte mot kund. Leveransrelaterade nyckeltal mäts och följs upp löpande i alla bolagets affärsområden samt inom “supply chain management”. Eventuella avvikelser registreras löpande enligt Dafos rutin/system för avvikelsehantering. Korrigerande åtgärder vidtas omedelbart.

Vi jobbar tillsammans med våra kunder och leverantörer för att kontinuerligt utveckla produkter/lösningar, processer samt arbetssätt för att öka kundnöjdhet, tillgänglighet och service samt minimera avvikelser mot överenskommen specifikation.

Genom fokus på ständig förbättring samt regelbunden uppföljning och revidering av arbetssätt och mål arbetar vi för att bli en ännu bättre samarbetspartner. Arbetet utförs med hög kompetens och på ett sådant sätt att det möter såväl interna som externa krav och önskemål. Dafo uppfyller självklart både miljökrav, lagar och föreskrifter i sin verksamhet."

Miljöarbete

Dafos miljöarbete

Miljö och säkerhet ligger oss varmt om hjärtat. Våra produkter ska vara säkra både för människor och miljö. Vi är certifierade enligt ISO 14001.

Vi arbetar aktivt med miljöfrågorna, både på företaget och externt. Vi följer lagar och säkerhetsstandards noga och har ett välutvecklat miljöprogram med ständigt förbättrade och preciserade mål, i enlighet med vår miljöpolicy.

Dafo Brand har ett stort engagemang i olika organisationer och kommittéer; Branschkansliet, Elkretsen, REPA-registret, Naturvårdsverket, Statens Strålskyddsinstitut, PFAS Movement m fl.

Som ansvariga för Branschorganisationens arbetsgrupp som behandlar miljöfrågor har vi utformat branschens gemensamma riktlinjer för farligt avfall och miljöriktig hantering av släckmedel.

Vi är anmälda till Kemikalieinspektionens produktregister och betalar årligen en kemikalieavgift för det brandsläckningspulver och skum vi tillverkar eller importerar.

Prioriterat miljöarbete hos Dafo:

• Utfasning av PFAS genom PFAS-fria vätskesläckare.
• Erbjuda kunder uppgraderingar av befintliga produkter utan PFAS.
• Ta fram livscykelanalyser på brandsläckare och arbeta med cirkularitet
– från vagga till vagga.
• Skifta fokus från att sälja fler produkter till att sälja funktion och tjänster som löser samma behov.

Miljöpolicy

Dafos miljöpolicy

"Dafo Brand arbetar för att rädda liv och skydda egendom genom att förse våra kunder med rätt skydd mot brand. För oss är det viktigt att ta ansvar, - för våra produkter, medarbetare, kunder och för en hållbar omvärld. Vår verksamhet ska vara säker för både för människor och miljö.

Det innebär att vi ständigt utvecklar verksamheten för att minimera vår miljöpåverkan. Som ett minimikrav följer vi lagar, förordningar och andra krav men arbetar också för att erbjuda miljömässiga lösningar utöver det som förväntas.

Vi åtar oss att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete och minska vår energiförbrukning, påverkan från släckmedel och andra kemikalier samt minska effekterna av vår utbytes- och avfallshantering.

Vi tar ansvar genom att ställa miljökrav på våra leverantörer och ska tillsammans med kunder och samarbetspartners verka för mer miljöriktiga produkter och arbetssätt.

Arbetet med att förebygga och minska vår miljöpåverkan sker genom kompetensutveckling, information samt genom mätbara miljömål."

Certifieringar

Våra certifieringar

I vårt kvalitets- och miljöarbete strävar vi efter att följa och överträffa normer och krav. Som ett led i detta arbetar vi med certifiering av  vår verksamhet, både som helhet och för de olika delarna av den.

Våra certifikat är bevis för att våra produkter och tjänster uppfyller kraven både idag och över tid samt att de är kontrollerade av ett certifieringsorgan.

SBSC - Kvalitetssäkring enligt ISO 9001:2015

Dafo har en kvalitetssäkring som täcker in hela vår breda verksamhet - försäljning, konstruktion, tillverkning, montage och underhåll av brand- och räddningsmateriel samt utbildnings och konsultverksamhet.

SBSC - Miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015

Dafo har även en miljöcertifiering som täcker in hela verksamheten - försäljning, konstruktion, tillverkning, montage och underhåll av brand- och räddningsmateriel samt utbildnings och konsultverksamhet.

SBSC - Certifierad anläggarfirma för gassläcksystem

Vi är av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering, certifieradanläggarfirma för gassläcksystem enligt Norm SBF 1002:3 
Klass A och C.

SBSC - Certifierad anläggarfirma för brandlarm

Vi är av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering certifierad anläggarfirma för brandlarm enligt Norm SBF 1008. Vi har även medarbetare som är certifierade som behöriga ingenjörer för gassläcksystem och brandlarm enligt norm SBF 1001 och 1007.

SBF - Godkänd anläggarfirma för släcksystem till skogs- och anläggningsmaskiner

Vi är godkända av SBF, Brandskyddsföreningen i Sverige, enligt norm SBF 127 för släcksystem på tunga fordon.

SBF - Godkänd anläggarfirma för släcksystem till bussar

Vi är godkända av SBF, Brandskyddsföreningen i Sverige, enligt norm SBF 128 för släcksystem på bussar.

SWEDAC - Tryckprovning med gas

Vi utför tryck- och täthetsprovning med gas enligt reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:8. Dafo är ackrediterat av SWEDAC som kontrollorgan för verksamheten.

Retrotec - Godkännande för integritetstestning av rum

Dafo är godkänd för integritetstestning av rum enligt krav från Retrotec Ltd. Testerna utförs i enlighet med NFPA 12A, NFPA 2001 och ISO 14520 av certifierad personal.

Relaterat