Om gasdetektering

Halten av luftföroreningar kan behöva mätas när ny utrustning börjar användas eller när det finns anledning att misstänka att luftföroreningar ökar. Mätningar ska planeras i samverkan mellan arbetsgivare och berörda arbetstagare samt eventuellt skyddsombud.

Hygieniska mätvärden

Hygieniska gränsvärden

Det hygieniska gränsvärdet är den högsta halten av ett ämne som är godtagbar på arbetsplatsen. Hygieniska gränsvärden gäller för damm, rök, dimma, ånga och gas. För alla riskkällor som har ett hygieniskt gränsvärde ska arbetsgivaren bedöma om halten i luften är godtagbar och dokumentera bedömningen.

Hygieniskt gränsvärde

Gräns för genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde.

Nivågränsvärde

Det hygieniska gränsvärdet för exponering under en arbetsdag, vanligen 8 timmar. Nivågränsvärden är bindande och får inte överskridas.

Korttidsgränsvärde

Det hygieniska gränsvärdet för exponering under en referensperiod av 15 minuter (för ammoniak, monoisocyanater och diisocyanater gäller referensperioden 5 minuter). Korttidsgränsvärden kan vara bindande eller vägledande. Bindande korttidsgränsvärden får inte överskridas.

ATEX och zoner

ATEX

ATEX betyder Atmosphére Explosible och är en klassning av explosionsfarliga områden och CE-märkning av utrustningen 2014/34/EU EN 60079.

ATEX-klassade instrument är tillverkade för att förhindra att explosiv atmosfär uppstår och att undanröja alla typer av tändkällor, såsom elektriska gnistor, ljusbågar, heta ytor, mekaniskt alstrade gnistor och statisk elektricitet.

En explosiv atmosfär är en blandning under atmosfäriska förhållanden av luft och brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller brännbart damm i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen.

Ett explosionsfarligt område är ett område där en explosionsfarlig blandning bestående av gas, ånga, dimma eller damm tillsammans med luft förekommer. Riskområden indelas i zoner beroende på frekvens och varaktighet av en explosiv atmosfär.

 

ZON 0

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma i luft förekommer ständigt eller långvarigt. Mycket hög risk.

ZON 1

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma i luft förväntas förekomma vid hantering. Hög risk.

ZON 2

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma i luft inte förväntas förekomma vid normal hantering. Om den likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortvarigt. Liten risk.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Hur ofta ska gasvarnaren kalibreras?

Svar: Kalibrering av gasvarnare ska följa rekommendationen från instrumenttillverkaren. De flesta förordar 6 månaders intervall. Kontrollera även om arbetsplatsen har regler om tätare intervall.

Hur ofta ska gasvarnarens funktion kontrolleras?

Svar: Eftersom gasvarningsinstruments fulla funktionalitet inte kan kontrolleras på annat sätt än att de utsätts för gasen den ska larma för, bör man helst göra en enkel funktionskontroll innan varje arbetspass man behöver instrumentet.

Hur vet jag vilka hygieniska gränsvärden som gäller i min arbetsmiljö?

Svar: För alla riskkällor som har ett hygieniskt gränsvärde ska arbetsgivaren bedöma om halten i luften är godtagbar och dokumentera bedömningen. Gränsvärdena finns att läsa om på arbetsmiljöverkets hemsida: hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf

 

Hygieniska mätvärden

Hygieniska gränsvärden

Det hygieniska gränsvärdet är den högsta halten av ett ämne som är godtagbar på arbetsplatsen. Hygieniska gränsvärden gäller för damm, rök, dimma, ånga och gas. För alla riskkällor som har ett hygieniskt gränsvärde ska arbetsgivaren bedöma om halten i luften är godtagbar och dokumentera bedömningen.

Hygieniskt gränsvärde

Gräns för genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde.

Nivågränsvärde

Det hygieniska gränsvärdet för exponering under en arbetsdag, vanligen 8 timmar. Nivågränsvärden är bindande och får inte överskridas.

Korttidsgränsvärde

Det hygieniska gränsvärdet för exponering under en referensperiod av 15 minuter (för ammoniak, monoisocyanater och diisocyanater gäller referensperioden 5 minuter). Korttidsgränsvärden kan vara bindande eller vägledande. Bindande korttidsgränsvärden får inte överskridas.

ATEX och zoner

ATEX

ATEX betyder Atmosphére Explosible och är en klassning av explosionsfarliga områden och CE-märkning av utrustningen 2014/34/EU EN 60079.

ATEX-klassade instrument är tillverkade för att förhindra att explosiv atmosfär uppstår och att undanröja alla typer av tändkällor, såsom elektriska gnistor, ljusbågar, heta ytor, mekaniskt alstrade gnistor och statisk elektricitet.

En explosiv atmosfär är en blandning under atmosfäriska förhållanden av luft och brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller brännbart damm i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen.

Ett explosionsfarligt område är ett område där en explosionsfarlig blandning bestående av gas, ånga, dimma eller damm tillsammans med luft förekommer. Riskområden indelas i zoner beroende på frekvens och varaktighet av en explosiv atmosfär.

 

ZON 0

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma i luft förekommer ständigt eller långvarigt. Mycket hög risk.

ZON 1

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma i luft förväntas förekomma vid hantering. Hög risk.

ZON 2

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma i luft inte förväntas förekomma vid normal hantering. Om den likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortvarigt. Liten risk.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Hur ofta ska gasvarnaren kalibreras?

Svar: Kalibrering av gasvarnare ska följa rekommendationen från instrumenttillverkaren. De flesta förordar 6 månaders intervall. Kontrollera även om arbetsplatsen har regler om tätare intervall.

Hur ofta ska gasvarnarens funktion kontrolleras?

Svar: Eftersom gasvarningsinstruments fulla funktionalitet inte kan kontrolleras på annat sätt än att de utsätts för gasen den ska larma för, bör man helst göra en enkel funktionskontroll innan varje arbetspass man behöver instrumentet.

Hur vet jag vilka hygieniska gränsvärden som gäller i min arbetsmiljö?

Svar: För alla riskkällor som har ett hygieniskt gränsvärde ska arbetsgivaren bedöma om halten i luften är godtagbar och dokumentera bedömningen. Gränsvärdena finns att läsa om på arbetsmiljöverkets hemsida: hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf

 

Relaterat