PBL Plan- och bygglagen, BBR Boverkets Byggregler

Plan- och bygglagen och -förordningen anger regler för hur en byggnad ska vara utformad. Boverket utfärdar föreskrifter och allmänna råd baserade på lagstiftningens mer övergripande bestämmelser.

Brandskyddskrav

Brandskyddskrav

Krav på byggnader finns bland annat på följande områden:

 • Brandtekniska krav på byggnader
 • Åtgärder vid utrymning vid brand
 • Byggnadskonstruktioner
 • Installationer
 • Anordning för brandsläckning

Reglerna beskrivs till vissa delar under respektive avsnitt i kursdokumentationen. I övrigt hänvisas till separat skrift med brandskyddsreglerna i BBR.

Reglerna är i första hand tillämpliga vid ny- och ombyggnation av en fastighet. Byggherren ska då visa att han uppfyller Boverkets krav. Ofta görs det genom en brandskyddsdokumentation.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation

I Boverkets byggregler, BBR avsnitt 5:12 anges att en brandskyddsdokumentation skall upprättas, men där finns inga närmare anvisningar avseende innehåll eller utformning. Enligt BBR ska brandskyddsdokumentationen redovisa förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning.

Brandskyddsdokumentationen bör för större och mer komplicerade projekt upprättas av en brandkonsult eller annan med erforderlig brandteknisk kompetens.

Tillvägagångssättet man väljer för att projektera brandskyddet i en byggnad, och som redovisas i brandskyddsdokumentationen, kallas dimensioneringsmetod. Dimensioneringen delas in i två olika nivåer:


Nivå 1 Förenklad dimensionering

Tidigare ofta kallad schablonmetod, ska helt följa de råd som ges i BBR och handböcker. Ingen alternativ utformning får göras. Kan användas på de flesta typer av byggnader och verksamheter förutsatt att de kan utformas helt efter BBR och enligt tillämpliga handböcker.


Nivå 2 Analytisk dimensionering

Tidigare kallad dimensionering enligt beräkning, omfattar all dimensionering där andra lösningar och metoder eller alternativ utformning använts för att verifiera den brandtekniska lösningen. Vid sådan dimensionering ingår ofta s k tekniska byten. Ett tekniskt byte innebär i allmänhet att ett visst brandskyddstekniskt krav inte kan uppfyllas utan bristen kompenseras med annan åtgärd.

Ett exempel kan vara att en godkänd brandlarmanläggning eller sprinkler installeras. Avsteg som då kan medges kan t.ex vara:

 • att gångavstånd till utrymningsväg kan vara längre
 • att behovet av brandcellsindelning minskar
 • att brandcellsvägg kan utförande i lägre brandteknisk klass.

Vid sådan dimensionering krävs en särskild utredning som verifierar att brandskyddet uppnår en likvärdig nivå som om alla regler och krav i BBR vore uppfyllda.

Innehåll och användning
En brandskyddsdokumentation bör generellt innehålla:

 • Brandskyddsdokumentation i text
 • Ritningar i A3 alt A4 format
 • Textbilagor (t ex mötesprotokoll)
 • Planer för drift- och underhåll
 • Särskild utredning/utredningar (vid analytisk dimensionering)

Exempel på lämpligt innehåll och utformning av brandskyddsdokumentation återfinns i Svenska Brandskyddsföreningens skrift; "Brandskydds-dokumentation" ISBN 91-7144-325-8.

Användningsområden för brandskyddsdokumentation är

 • I projekteringsskedet
 • I byggskedet
 • I förvaltningsskedet i samband med internt brandskyddsarbete
 • Vid brandsyn/tillsyn
Brandskyddskrav

Brandskyddskrav

Krav på byggnader finns bland annat på följande områden:

 • Brandtekniska krav på byggnader
 • Åtgärder vid utrymning vid brand
 • Byggnadskonstruktioner
 • Installationer
 • Anordning för brandsläckning

Reglerna beskrivs till vissa delar under respektive avsnitt i kursdokumentationen. I övrigt hänvisas till separat skrift med brandskyddsreglerna i BBR.

Reglerna är i första hand tillämpliga vid ny- och ombyggnation av en fastighet. Byggherren ska då visa att han uppfyller Boverkets krav. Ofta görs det genom en brandskyddsdokumentation.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation

I Boverkets byggregler, BBR avsnitt 5:12 anges att en brandskyddsdokumentation skall upprättas, men där finns inga närmare anvisningar avseende innehåll eller utformning. Enligt BBR ska brandskyddsdokumentationen redovisa förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning.

Brandskyddsdokumentationen bör för större och mer komplicerade projekt upprättas av en brandkonsult eller annan med erforderlig brandteknisk kompetens.

Tillvägagångssättet man väljer för att projektera brandskyddet i en byggnad, och som redovisas i brandskyddsdokumentationen, kallas dimensioneringsmetod. Dimensioneringen delas in i två olika nivåer:


Nivå 1 Förenklad dimensionering

Tidigare ofta kallad schablonmetod, ska helt följa de råd som ges i BBR och handböcker. Ingen alternativ utformning får göras. Kan användas på de flesta typer av byggnader och verksamheter förutsatt att de kan utformas helt efter BBR och enligt tillämpliga handböcker.


Nivå 2 Analytisk dimensionering

Tidigare kallad dimensionering enligt beräkning, omfattar all dimensionering där andra lösningar och metoder eller alternativ utformning använts för att verifiera den brandtekniska lösningen. Vid sådan dimensionering ingår ofta s k tekniska byten. Ett tekniskt byte innebär i allmänhet att ett visst brandskyddstekniskt krav inte kan uppfyllas utan bristen kompenseras med annan åtgärd.

Ett exempel kan vara att en godkänd brandlarmanläggning eller sprinkler installeras. Avsteg som då kan medges kan t.ex vara:

 • att gångavstånd till utrymningsväg kan vara längre
 • att behovet av brandcellsindelning minskar
 • att brandcellsvägg kan utförande i lägre brandteknisk klass.

Vid sådan dimensionering krävs en särskild utredning som verifierar att brandskyddet uppnår en likvärdig nivå som om alla regler och krav i BBR vore uppfyllda.

Innehåll och användning
En brandskyddsdokumentation bör generellt innehålla:

 • Brandskyddsdokumentation i text
 • Ritningar i A3 alt A4 format
 • Textbilagor (t ex mötesprotokoll)
 • Planer för drift- och underhåll
 • Särskild utredning/utredningar (vid analytisk dimensionering)

Exempel på lämpligt innehåll och utformning av brandskyddsdokumentation återfinns i Svenska Brandskyddsföreningens skrift; "Brandskydds-dokumentation" ISBN 91-7144-325-8.

Användningsområden för brandskyddsdokumentation är

 • I projekteringsskedet
 • I byggskedet
 • I förvaltningsskedet i samband med internt brandskyddsarbete
 • Vid brandsyn/tillsyn

Relaterat