Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet och ska genomsyra allt Dafo gör. Vi arbetar alltmer intensivt för minskad miljö- och klimatpåverkan, för rena affärer, goda arbetsförhållanden, mångfald och jämställdhet.

Hållbarhetsarbete

Vi arbetar för att våra produkter och tjänster skall ha klimatneutral påverkan. Genom att beskriva följande principer så har vi utgångspunkt i att nå bättre miljöprestanda. Detta arbete drivs dels internt men också i dialog och samverkan i miljöfrågor med kunder, kravställare och andra intressenter. Vi har miljömål och handlingsplaner för att förbättra miljöprestandan.

Generella principer:

  • Verksamheten ska bedrivas utifrån ett kretsloppsperspektiv för att hushålla med naturens resurser.
  • Företaget ska ha en effektiv och på sikt klimatneutral energianvändning.
  • Minska klimatpåverkan från tjänsteresor.
  • Ställa miljökrav och etiska krav vid upphandlingar och inköp.
  • Källsortera och minska avfall.
  • Alla väsentliga leverantörer ska på sikt vara ISO 14001 godkända
  • Vid inköp ska miljöpåverkan från transporter beaktas i syfte att minska påverkan.
  • Företaget ska utbilda medarbetare så att de verkar för att minska miljöbelastningen i sitt arbete.

 

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete här!

Relaterat