Elin Ljungström

Expert SBA, systematiskt brandskyddsarbete

Elin Ljungström arbetar som Key Account Manager på Dafo Brand. Hon har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med deras SBA-arbete.

Vanliga frågor

Vad är egentligen SBA?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man metodiskt går igenom att brandskyddet underhålls, att det är väl dokumenterat och att alla i organisationen har nödvändig kunskap. Det är många enskilda moment som tillsammans bildar helheten SBA. Allt hänger ihop och hör samman.

Vem är ansvarig för att det systematiska brandskyddsarbetet utförs?

Enligt Lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvariga och ägare till en byggnad ansvariga för att bedriva SBA. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Vad ser du är den största utmaningen?

Egenkontroller och annat arbete som ligger på verksamheten blir ofta eftersatt om man inte får till det på ett enkelt och strukturerat sätt. Det handlar om att förstå värdet av att bedriva SBA och att utse ansvarig för detta. Många tror att det är en tidsomfattande roll, men det betyder inte att det är så. Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Det finns utmärkta exempel på hur man kan bedriva sitt SBA på ett effektivt och enkelt sätt.  

En annan bidragande orsak till ett eftersatt SBA kan handla om osäkerhet och brist på generell kunskap. Vad ska jag kunna för att uppfylla kraven? Jag tror att man många gånger komplicerar saker. Det finns en mängd hjälpmedel, metoder och expertis att dra nytta av och modifiera för eget behov.

Hur ser det ut i en verksamhet när SBA-arbetet fungerar optimalt?

Där är SBA-arbetet väl anpassat till storlek och typ av verksamhet. Beroende på storlek har verksamheten satt tydliga roller genom att dedikera ansvariga personer, brandskyddsansvarig och kontrollanter. Man har en tydlig utbildningsplan, säkerställd kompetens vid olycka och tillgång till utrustning som behövs. Och förstås verktyg som hjälper till med lagring av dokumentation och påminnelser om när det är dags för egenkontroller.

Vilka risker kan uppstå om det systematiska brandskyddsarbetet inte utförs på ett korrekt sätt?

Är man inte medveten om en risk kan det lätt bli så att nödvändiga åtgärder inte tas i samband med det. T ex att en branddörr ställs upp felaktigt eller att man blockerar utrustning som t ex brandsläckare eller nödutgångar. Detta i sin tur kan leda till spridning av brand eller att man helt enkelt inte kommer ut vid brand eller annan orsak till utrymning.

Hur viktigt anser du att utbildning och utveckling är för att upprätthålla brandsäkerheten över tid?

Har man inte kunskap om risker, potentiella faror i verksamheten eller hantering av redskap så ökar givetvis risken för personskador i första hand men även skador på egendom och fastigheter. Ju fler som är medvetna om faror och hanterandet av dessa, desto mindre allvarliga blir följderna.

Hur kan man på bästa sätt säkerställa att personalen är medvetna om alla brandskyddsåtgärder som ingår i SBA?

Genom att ansvariga ger alla berörda information och kunskap om arbetet runt detta. Utrymningsövningar, släckövningar men även kurser i första hjälpen ökar kunskapsnivån avsevärt. Vidare bör alla ta del av regler och rutiner man har tagit fram för just sin verksamhet.

Tror du att det systematiska brandskyddsarbetet är tillräckligt prioriterat inom organisationer idag?

Det finns stora brister idag. Att man inte bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete är vanligt, eller så har man enbart tagit delar av det. Många tror att en årlig översyn av utrustning är tillräcklig. Somliga har tagit steget att utforma ett SBA men arbetar inte regelbundet med det.

Vanliga frågor

Vad är egentligen SBA?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man metodiskt går igenom att brandskyddet underhålls, att det är väl dokumenterat och att alla i organisationen har nödvändig kunskap. Det är många enskilda moment som tillsammans bildar helheten SBA. Allt hänger ihop och hör samman.

Vem är ansvarig för att det systematiska brandskyddsarbetet utförs?

Enligt Lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvariga och ägare till en byggnad ansvariga för att bedriva SBA. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Vad ser du är den största utmaningen?

Egenkontroller och annat arbete som ligger på verksamheten blir ofta eftersatt om man inte får till det på ett enkelt och strukturerat sätt. Det handlar om att förstå värdet av att bedriva SBA och att utse ansvarig för detta. Många tror att det är en tidsomfattande roll, men det betyder inte att det är så. Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Det finns utmärkta exempel på hur man kan bedriva sitt SBA på ett effektivt och enkelt sätt.  

En annan bidragande orsak till ett eftersatt SBA kan handla om osäkerhet och brist på generell kunskap. Vad ska jag kunna för att uppfylla kraven? Jag tror att man många gånger komplicerar saker. Det finns en mängd hjälpmedel, metoder och expertis att dra nytta av och modifiera för eget behov.

Hur ser det ut i en verksamhet när SBA-arbetet fungerar optimalt?

Där är SBA-arbetet väl anpassat till storlek och typ av verksamhet. Beroende på storlek har verksamheten satt tydliga roller genom att dedikera ansvariga personer, brandskyddsansvarig och kontrollanter. Man har en tydlig utbildningsplan, säkerställd kompetens vid olycka och tillgång till utrustning som behövs. Och förstås verktyg som hjälper till med lagring av dokumentation och påminnelser om när det är dags för egenkontroller.

Vilka risker kan uppstå om det systematiska brandskyddsarbetet inte utförs på ett korrekt sätt?

Är man inte medveten om en risk kan det lätt bli så att nödvändiga åtgärder inte tas i samband med det. T ex att en branddörr ställs upp felaktigt eller att man blockerar utrustning som t ex brandsläckare eller nödutgångar. Detta i sin tur kan leda till spridning av brand eller att man helt enkelt inte kommer ut vid brand eller annan orsak till utrymning.

Hur viktigt anser du att utbildning och utveckling är för att upprätthålla brandsäkerheten över tid?

Har man inte kunskap om risker, potentiella faror i verksamheten eller hantering av redskap så ökar givetvis risken för personskador i första hand men även skador på egendom och fastigheter. Ju fler som är medvetna om faror och hanterandet av dessa, desto mindre allvarliga blir följderna.

Hur kan man på bästa sätt säkerställa att personalen är medvetna om alla brandskyddsåtgärder som ingår i SBA?

Genom att ansvariga ger alla berörda information och kunskap om arbetet runt detta. Utrymningsövningar, släckövningar men även kurser i första hjälpen ökar kunskapsnivån avsevärt. Vidare bör alla ta del av regler och rutiner man har tagit fram för just sin verksamhet.

Tror du att det systematiska brandskyddsarbetet är tillräckligt prioriterat inom organisationer idag?

Det finns stora brister idag. Att man inte bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete är vanligt, eller så har man enbart tagit delar av det. Många tror att en årlig översyn av utrustning är tillräcklig. Somliga har tagit steget att utforma ett SBA men arbetar inte regelbundet med det.

Relaterat

  • Nyhet

Vikten av SBA i en verksamhet.

"SBA är så mycket mer än kontroll att brandsläckarna fungerar."

  • Tjänster

Brandkonsulttjänster

Med hjälp av en brandkonsult säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller lagar och regler. Vi står till tjänst med allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsaksutredningar.

  • Nyhet

Brandskydd för företag, en väg till säkerhet och hållbarhet

"Ett välplanerat och genomtänkt brandskydd är en investering som inte får underskattas."

  • Tjänster

SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

Ansvarig för verksamheter och fastigheter är enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarig för att ett fullgott och löpande brandskyddsarbete sker.

  • Tjänster

Brandskyddsbesiktning

Med Dafos brandskyddsbesiktning får du en bred kontroll av det aktiva och passiva brandskyddet, utrymningssäkerheten och möjligheten till insats vid olycka eller annat tillbud. I tjänsten ingår även en statuskontroll av det systematiska brandskyddsarbetet och det organisatoriska brandskyddet.

  • Utbildning

SBA Axess

Utbildning i ledningssystemet SBA Axess. Avsedd för Dafos partner som säljer och arbetar i systemet.

  • Kunskapsbank

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen reglerar vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag och organisationer. Även privatpersoner har skyldigheter, som att larma om man upptäcker en olycka. Lagen förtydligas genom förordningen (SFS 2003:789) och föreskrifter och allmänna råd från MSB. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, handlar om hur brandskyddsarbetet bör se ut. Här fastställs vilka som bör dokumentera sitt brandskyddsarbete och vad dokumentationen bör innehålla.

  • Kunskapsbank

Anders Mäcs

Brandskyddskonsult, expert på brandskydd för företag och organisationer