Lagstiftning

För att eliminera brandrisker och minska verkningarna vid brand vidtas i vissa fall lagstadgade åtgärder. Detta räcker dock inte utan det ligger ett stort ansvar på alla att medverka i arbetet mot brand. Detta slås fast i såväl Lagen om skydd mot olyckor som Arbetsmiljölagen. Nedanstående är de lagar som i första hand är aktuella, men även andra lagar t ex brottsbalken och ellagstiftningen kan vara aktuella i brandskyddssammanhang.