Innovativ gasdetektering

Gasdetektorer för ögonblicklig realtidsdata, automatisk arkivhållning och spårning av personal ute på fältet.

  • Skydda arbetare, omgivning och egendom med ändamålsenliga gasvarnare.
  • De rätta flexibla lösningarna inom gasdetektering uppfyller unika behov.
  • Robusta och tåliga produkter som är konstruerade för tuffa miljöer.

Portabla gasdetektorer

Exponering av gas kan vara skadligt för liv och hälsa och även påverka miljön negativt. Med hjälp av en portabel gasdetektor kan man effektivt övervaka de flesta förekommande gaser och snabbt och effektivt få indikation om gasläckage.

Stationära gasdetektorer

Stationära gasdetektorer behövs ofta i gas-, olje- kemi- och vattenreningsindustrin. Att skydda personal och miljön de jobbar i från farliga gaser ska vara av högsta prioritet då exponering för vissa gaser kan vara direkt livsavgörande. Stationära detektorer kan behovsanpassas och är kopplade till centrala kontroll- och varningssystem.

Service och underhåll

Med regelbunden service av gasdetektorerna säkerställer man funktion och tillförlitlighet. Vi utför service, funktionskontroll och kalibrering i vår egen verkstad. De allra flesta gaslarm kontrolleras och kalibreras två gånger per år. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att befintlig skydds- och säkerhetsutrustning fungerar som avsett.

Om gasdetektering

I verksamheter där farliga halter av gas kan förekomma, behövs säkerhetsåtgärder vidtas. Gas kan vara antändlig och medföra brandrisk, men kan också vara farlig att andas in för både männsikor och djur. Med rätt kunskap och utrustning kan skaderisken förebyggas avsevärt.

Nyhet! Altair io4

Den mest robusta 4-gasdetektorn på marknaden. ALTAIR io4 är utrustad med MSA XCell-sensorer för snabb respons, den avkänner gas två gånger snabbare än branschgenomsnittet. Snabb funktionskontroll med bumplysdiod och bockmarkering på skärmen.

ALTAIR io4 kan skicka incidentvarningar i realtid till teammedlemmar, arbetsledare, säkerhetschefer och andra när den är parad med appen MSA ALTAIR Connect via trådlös Bluetooth®-anslutning.

Gasanalys

Luftföroreningar är giftiga vid mycket låga koncentrationer. Med hjälp av avancerad gasanalys kan källan till dessa upptäckas och övervakas. Med rätt produkter kan industriers skadliga utsläpp elimineras och deras kostnader sänkas.

Kontakta oss!