Om brandskydd

Med brandskydd förebyggs brand men även konsekvenserna av en brand kan begränsas. I ett godkänt brandskydd ingår både ett passivt och aktivt brandskydd.

Om ni önskar personlig service, kan ni här läsa om den brandskyddsrådgivning som Dafo erbjuder.

Aktivt och passivt brandskydd

Aktivt och passivt brandskydd

I ett godkänt brandskydd ingår både aktivt och passivt brandskydd. Det passiva brandskyddet minskar risken att brand uppstår och begränsar spridningen av brand, brandrök och skador som kan uppkomma från dessa. Det aktiva brandskyddet är till för att snabbt upptäcka och släcka en brand. 

Det passiva brandskyddet kallas passivt eftersom det fungerar utan energitillförsel eller mänskligt ingripande. Det handlar om hur man konstruerar en byggnad för avgränsning och hållbarhet, till exempel hur byggnaden delas av, så kallad brandcellsindelning och vilka material som används för att byggnaden ska motstå skada vid brand och minska risken att branden sprider sig. 

Aktivt brandskydd är det som agerar när brand uppstår, antingen automatiskt eller med mänsklig hjälp. Exempel på aktivt brandskydd är brandvarnare, brandsläckare, sprinklers, annan släckutrustning och rökventilation. Även skyltar, nödbelysning och dörrar räknas till det aktiva brandskyddet.

Lagar och myndighetskrav

Lagar och myndighetskrav

Det ställs olika myndighetskrav på byggnader beroende på vilken sorts byggnad det är och vad den ska användas till. Lagen om skydd mot olyckor (Lag 2003:778 om skydd mot olyckor) är kanske den viktigaste lagen som tar upp brandskyddsarbete. Där står bland annat vilka uppgifter som hör till kommunen och räddningstjänsten. Men även privatpersoner har skyldigheter när det börjar brinna. Till exempel måste man larma om man upptäcker en olycka. Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som ansvarar för att lagen följs. 

I arbetsmiljölagen (Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1, föreskrifter) ingår krav på möjlighet till utrymning vid brand. Alla arbetstagare ska veta hur de snabbt och smidigt kan ta sig ut ur lokalen. Arbetsgivaren ska se till att alla rutiner finns och att medarbetarna vet vad som gäller. Det finns också speciella regler för hantering av brandfarliga ämnen och farliga gaser. 

Ansvar för brandskydd

Ansvar för brandskydd

Det är ägaren eller nyttjanderättshavaren till byggnaden som ansvarar för att brandskyddet är tillräckligt. Det innefattar till exempel att se till att brandvarnare, brandsläckare och utrymningsplaner finns. Nyttjanderättshavare är alla som har rätt att bruka eller nyttja en fastighet. Alltså är det den som bor i en lägenhet eller använder en kontorslokal som ansvarar för brandskyddet där. 

Vem är brandskyddsansvarig? 

Ledningen på verksamheten har det högsta ansvaret för brandskyddet och det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) men det är också viktigt att utse en brandskyddsansvarig. I princip vem som helst på företaget kan bli brandskyddsansvarig. Den ansvarar för att göra regelbundna kontroller och hålla utbildningar för resten av medarbetarna. 

Det finns utbildningar för den som vill lära sig mer om brandskydd och bli brandskyddsansvarig. I Dafos kurs Brandskyddsansvarig/SBA ingår myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga och kontrollanter.

Byggnadstekniskt brandskydd

Byggnadstekniskt brandskydd

Det byggnadstekniska brandskyddet kallas också för passivt brandskydd. I det ingår till exempel val av material för isolering, väggar och tak för att skydda mot brand. En annan viktig del i det byggnadstekniska brandskyddet är brandcellsindelning och hur man ska tänka vid utformning av trapphus till exempel. Vi har ett helt avsnitt om byggnadstekniskt brandskydd här. 

Vad menas med brandcell?

En brandcell är en del av en byggnad inom vilken en brand kommer att stanna under hela eller delar av brandförloppet. Varje lägenhet måste vara en egen brandcell. Det underlättar för utrymning av resten av byggnaden. 

Brandskydd hemma

Brandskydd hemma

Som ägare eller nyttjanderättshavare till en bostad har man ansvar för att hålla brandskyddet uppdaterat och underhållet. Det finns specifika regler för brandskydd i hus, garage och stall till exempel. Det är Boverket som utfärdar regler och föreskrifter gällande brandskydd i bostäder. 

Här finns information om brandskydd i bostadsrättsföreningar.

Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt för hemmet

Enligt Boverket ska det finnas brandskydd i varje bostad. Med det menas framförallt att det måste finnas minst en brandvarnare i taket av varje våning samt i sovrum. Men Boverket rekommenderar också att ha en pulversläckare och en brandfilt hemma. 

Kom ihåg att testa brandvarnarna en gång i månaden genom att trycka på test-knappen och att byta batterier ifall det behövs. 

Brandsläckaren ska finnas synligt och lättillgängligt, gärna nära ytterdörren. Brandfilten placeras med fördel i köket eftersom det är där de flesta bränder uppstår. 

Vem ansvarar för brandvarnare i hyresrätt?

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns brandvarnare i bostaden men det är hyresgästen som ansvarar för att se till att brandvarnaren fungerar och har batteri. 

Brandskydd hos företag

Brandskydd hos företag

Ansvaret för brandskyddet på företag ligger på fastighetsägaren och högsta chefen i företaget, tillsammans. Chefen kan delegera uppdrag och rutiner till en brandskyddsansvarig men ansvaret ligger fortfarande på chefens bord. 

Vad innebär det systematiska brandskyddsarbetet? 

I det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ingår bland annat att tydliggöra vem som har vilket ansvar i företaget samt rutiner för kontroll, underhåll och service av varnings- och släcksystem. Läs om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) här

Vem ansvarar för brandskydd i hyrd lokal?

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap skriver att ansvaret för brandskydd delas mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Den som äger lokalen ansvarar för att överlämna en brandsäker byggnad och hyresgästen ansvarar för att göra sitt yttersta för att minska risken för brand. 

 

Aktivt och passivt brandskydd

Aktivt och passivt brandskydd

I ett godkänt brandskydd ingår både aktivt och passivt brandskydd. Det passiva brandskyddet minskar risken att brand uppstår och begränsar spridningen av brand, brandrök och skador som kan uppkomma från dessa. Det aktiva brandskyddet är till för att snabbt upptäcka och släcka en brand. 

Det passiva brandskyddet kallas passivt eftersom det fungerar utan energitillförsel eller mänskligt ingripande. Det handlar om hur man konstruerar en byggnad för avgränsning och hållbarhet, till exempel hur byggnaden delas av, så kallad brandcellsindelning och vilka material som används för att byggnaden ska motstå skada vid brand och minska risken att branden sprider sig. 

Aktivt brandskydd är det som agerar när brand uppstår, antingen automatiskt eller med mänsklig hjälp. Exempel på aktivt brandskydd är brandvarnare, brandsläckare, sprinklers, annan släckutrustning och rökventilation. Även skyltar, nödbelysning och dörrar räknas till det aktiva brandskyddet.

Lagar och myndighetskrav

Lagar och myndighetskrav

Det ställs olika myndighetskrav på byggnader beroende på vilken sorts byggnad det är och vad den ska användas till. Lagen om skydd mot olyckor (Lag 2003:778 om skydd mot olyckor) är kanske den viktigaste lagen som tar upp brandskyddsarbete. Där står bland annat vilka uppgifter som hör till kommunen och räddningstjänsten. Men även privatpersoner har skyldigheter när det börjar brinna. Till exempel måste man larma om man upptäcker en olycka. Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som ansvarar för att lagen följs. 

I arbetsmiljölagen (Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1, föreskrifter) ingår krav på möjlighet till utrymning vid brand. Alla arbetstagare ska veta hur de snabbt och smidigt kan ta sig ut ur lokalen. Arbetsgivaren ska se till att alla rutiner finns och att medarbetarna vet vad som gäller. Det finns också speciella regler för hantering av brandfarliga ämnen och farliga gaser. 

Ansvar för brandskydd

Ansvar för brandskydd

Det är ägaren eller nyttjanderättshavaren till byggnaden som ansvarar för att brandskyddet är tillräckligt. Det innefattar till exempel att se till att brandvarnare, brandsläckare och utrymningsplaner finns. Nyttjanderättshavare är alla som har rätt att bruka eller nyttja en fastighet. Alltså är det den som bor i en lägenhet eller använder en kontorslokal som ansvarar för brandskyddet där. 

Vem är brandskyddsansvarig? 

Ledningen på verksamheten har det högsta ansvaret för brandskyddet och det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) men det är också viktigt att utse en brandskyddsansvarig. I princip vem som helst på företaget kan bli brandskyddsansvarig. Den ansvarar för att göra regelbundna kontroller och hålla utbildningar för resten av medarbetarna. 

Det finns utbildningar för den som vill lära sig mer om brandskydd och bli brandskyddsansvarig. I Dafos kurs Brandskyddsansvarig/SBA ingår myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga och kontrollanter.

Byggnadstekniskt brandskydd

Byggnadstekniskt brandskydd

Det byggnadstekniska brandskyddet kallas också för passivt brandskydd. I det ingår till exempel val av material för isolering, väggar och tak för att skydda mot brand. En annan viktig del i det byggnadstekniska brandskyddet är brandcellsindelning och hur man ska tänka vid utformning av trapphus till exempel. Vi har ett helt avsnitt om byggnadstekniskt brandskydd här. 

Vad menas med brandcell?

En brandcell är en del av en byggnad inom vilken en brand kommer att stanna under hela eller delar av brandförloppet. Varje lägenhet måste vara en egen brandcell. Det underlättar för utrymning av resten av byggnaden. 

Brandskydd hemma

Brandskydd hemma

Som ägare eller nyttjanderättshavare till en bostad har man ansvar för att hålla brandskyddet uppdaterat och underhållet. Det finns specifika regler för brandskydd i hus, garage och stall till exempel. Det är Boverket som utfärdar regler och föreskrifter gällande brandskydd i bostäder. 

Här finns information om brandskydd i bostadsrättsföreningar.

Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt för hemmet

Enligt Boverket ska det finnas brandskydd i varje bostad. Med det menas framförallt att det måste finnas minst en brandvarnare i taket av varje våning samt i sovrum. Men Boverket rekommenderar också att ha en pulversläckare och en brandfilt hemma. 

Kom ihåg att testa brandvarnarna en gång i månaden genom att trycka på test-knappen och att byta batterier ifall det behövs. 

Brandsläckaren ska finnas synligt och lättillgängligt, gärna nära ytterdörren. Brandfilten placeras med fördel i köket eftersom det är där de flesta bränder uppstår. 

Vem ansvarar för brandvarnare i hyresrätt?

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns brandvarnare i bostaden men det är hyresgästen som ansvarar för att se till att brandvarnaren fungerar och har batteri. 

Brandskydd hos företag

Brandskydd hos företag

Ansvaret för brandskyddet på företag ligger på fastighetsägaren och högsta chefen i företaget, tillsammans. Chefen kan delegera uppdrag och rutiner till en brandskyddsansvarig men ansvaret ligger fortfarande på chefens bord. 

Vad innebär det systematiska brandskyddsarbetet? 

I det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ingår bland annat att tydliggöra vem som har vilket ansvar i företaget samt rutiner för kontroll, underhåll och service av varnings- och släcksystem. Läs om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) här

Vem ansvarar för brandskydd i hyrd lokal?

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap skriver att ansvaret för brandskydd delas mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Den som äger lokalen ansvarar för att överlämna en brandsäker byggnad och hyresgästen ansvarar för att göra sitt yttersta för att minska risken för brand.