Adresserbart brandlarm

Adresserade brandlarmsystem har den stora fördelen att varje larmenhet i systemet har en unik adress. Direkt i centralpanelen kan man därför se exakt vilken detektor som gett upphov till larm.

I en adresserbar anläggning kopplas detektorer, larmknappar, larmdon m m på en gemensam slinga med en databuss där varje komponent har en egen adress. Vid larm kan man se vilken detektor eller larmknapp som har aktiverats. Det underlättar också installation och kabeldragning och varje larmdon eller styrning kan få en egen programmering för aktivering.

Adresserbara system ger därför större säkerhet och snabbare insats vid brand och larm. Varje systemenhet har en unik adress och kan styras och kontrolleras individuellt från manöverpanelen - ett stort plus för den säkerhetsansvarige.

Läs gärna mer om vårt egna adresserbara brandlarm Nuria, som möjliggör snabbare och säkrare insatser med hjälp av den senaste teknologin. 

Uppbyggnad och funktion

Uppbyggnad och funktion

Adresserbar brandlarmcentral

Brandlarmcentralen är hjärtat i larmsystemet. Den övervakar anläggningens drift och ger larm vid fel eller underhåll. Via centralpanelen ges information om larm, fel och dylikt.

Med ett adresserbart system är det lätt att se exakt vilken detektor eller annan larmenhet som larmar eller behöver underhåll. Det bidrar till ökad säkerhet och snabbare insats vid brand och larm. 

Adresserbar detektor

Fördelar med adresserbara system är att varje detektor har en unik adress och programmeras individuellt från centralen. Detektorerna kan därför ha olika inställningar för t ex larmnivåer och känslighet.

Larmcentralen övervakar och kommunicerar enskilt med varje detektor. Det ger ett mer driftsäkert system med förenklat underhåll, då varje detektors status övervakas separat.

Adresserbar larmtryckknapp

Adresserbara larmtryckknappar har fördelen att det direkt i centralpanelen går att se vilken knapp som aktiverats och dess placering i klartext. 

En larmknapp bör placeras på varje våningsplan. Den ska placeras i utrymningsväg på ett avstånd som understiger 30 meter. Finns även som kapslad och är då mer anpassad för utomhusmontering då tryckknappen är vattentät och kapslad enligt IP 67.

Tablåer

Brandförsvarstablå och manöverpanel

Larmlagringstablå

Larmlagringstablåer används för att fördröja automatisk larmöverföring till räddningstjänsten med upp till 10 minuter. Det förhindrar effektivt fellarm och onödiga utryckningar genom att larmorsaken hinner utredas innan larmet vidarekopplas.

Enligt SBF:s regler får en larmlagringstablå endast användas då en utbildad larmorganisation finns på plats. I verksamheter där personal endast finns på plats vissa tider kan larmlagringstablån aktiveras automatiskt via veckoprogram eller ingångsstyrning från centralapparaten.

Larmdon

Sirener och blixtljus är en viktig del i de flesta i brandlarmanläggningar. Vid larm ska de snabbt och effektivt påkalla uppmärksamhet.

De adresserbara larmdonen används i adresserbara brandlarm. De ansluts på samma kabelslinga som detektorer, knap­par och övrig utrustning. Det innebär både enkelt montage och säkrare drift.

Projektering brandlarm

Projektering brandlarm

Det finns olika krav på utförande av brand- och utrymningslarm beroende på vilken typ av byggnad och vilken verksamhetsklass det är. Som certifierade behöriga brandlarmsingenjörer kan vi tillämpa ett helhetsperspektiv och kundanpassa anläggningen så den möter samtliga krav och behov. Vi fungerar som beställarstöd och sakkunniga vid upphandling av entreprenader eller i produktionsskedet av projekt. 

Helhetslösningar

Vi finns med dig som kund hela vägen, från rådgivning och projektering till montage och driftsättning. Vi erbjuder också heltäckande service av alla typer av brandlarm samt utbildning av anläggningsskötare.

 

Certifierad anläggarfirma brandlarm Certifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_brandlarm[1].jpg

 

Regler och standard

Regler och standard

SBF har givit ut regler för brandlarm SBF 110 (tidigare RUS 110). SBFs regler utarbetades och publicerades tidigare av Försäkringsförbundet och tillämpades huvudsakligen på större anläggningar eller då ett försäkringsbolag krävde att ett brandlarm installerades.

Flertalet anläggningar är dock installerade utan krav från försäkringsbolag och inte i enlighet med SBFs regler. Det finns även ett flertal europastandarder med regler för de enskilda komponenternas utformning och funktion.

I Arbetsmiljöverkets kungörelse Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02 finns regler som anger att larm skall finnas i arbetslokal där brand, syrebrist, gasutströmning innebär en risk för olycksfall eller ohälsa.

Uppbyggnad och funktion

Uppbyggnad och funktion

Adresserbar brandlarmcentral

Brandlarmcentralen är hjärtat i larmsystemet. Den övervakar anläggningens drift och ger larm vid fel eller underhåll. Via centralpanelen ges information om larm, fel och dylikt.

Med ett adresserbart system är det lätt att se exakt vilken detektor eller annan larmenhet som larmar eller behöver underhåll. Det bidrar till ökad säkerhet och snabbare insats vid brand och larm. 

Adresserbar detektor

Fördelar med adresserbara system är att varje detektor har en unik adress och programmeras individuellt från centralen. Detektorerna kan därför ha olika inställningar för t ex larmnivåer och känslighet.

Larmcentralen övervakar och kommunicerar enskilt med varje detektor. Det ger ett mer driftsäkert system med förenklat underhåll, då varje detektors status övervakas separat.

Adresserbar larmtryckknapp

Adresserbara larmtryckknappar har fördelen att det direkt i centralpanelen går att se vilken knapp som aktiverats och dess placering i klartext. 

En larmknapp bör placeras på varje våningsplan. Den ska placeras i utrymningsväg på ett avstånd som understiger 30 meter. Finns även som kapslad och är då mer anpassad för utomhusmontering då tryckknappen är vattentät och kapslad enligt IP 67.

Tablåer

Brandförsvarstablå och manöverpanel

Larmlagringstablå

Larmlagringstablåer används för att fördröja automatisk larmöverföring till räddningstjänsten med upp till 10 minuter. Det förhindrar effektivt fellarm och onödiga utryckningar genom att larmorsaken hinner utredas innan larmet vidarekopplas.

Enligt SBF:s regler får en larmlagringstablå endast användas då en utbildad larmorganisation finns på plats. I verksamheter där personal endast finns på plats vissa tider kan larmlagringstablån aktiveras automatiskt via veckoprogram eller ingångsstyrning från centralapparaten.

Larmdon

Sirener och blixtljus är en viktig del i de flesta i brandlarmanläggningar. Vid larm ska de snabbt och effektivt påkalla uppmärksamhet.

De adresserbara larmdonen används i adresserbara brandlarm. De ansluts på samma kabelslinga som detektorer, knap­par och övrig utrustning. Det innebär både enkelt montage och säkrare drift.

Projektering brandlarm

Projektering brandlarm

Det finns olika krav på utförande av brand- och utrymningslarm beroende på vilken typ av byggnad och vilken verksamhetsklass det är. Som certifierade behöriga brandlarmsingenjörer kan vi tillämpa ett helhetsperspektiv och kundanpassa anläggningen så den möter samtliga krav och behov. Vi fungerar som beställarstöd och sakkunniga vid upphandling av entreprenader eller i produktionsskedet av projekt. 

Helhetslösningar

Vi finns med dig som kund hela vägen, från rådgivning och projektering till montage och driftsättning. Vi erbjuder också heltäckande service av alla typer av brandlarm samt utbildning av anläggningsskötare.

 

Certifierad anläggarfirma brandlarm Certifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_brandlarm[1].jpg

 

Regler och standard

Regler och standard

SBF har givit ut regler för brandlarm SBF 110 (tidigare RUS 110). SBFs regler utarbetades och publicerades tidigare av Försäkringsförbundet och tillämpades huvudsakligen på större anläggningar eller då ett försäkringsbolag krävde att ett brandlarm installerades.

Flertalet anläggningar är dock installerade utan krav från försäkringsbolag och inte i enlighet med SBFs regler. Det finns även ett flertal europastandarder med regler för de enskilda komponenternas utformning och funktion.

I Arbetsmiljöverkets kungörelse Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02 finns regler som anger att larm skall finnas i arbetslokal där brand, syrebrist, gasutströmning innebär en risk för olycksfall eller ohälsa.

Relaterat

  • Service

Service brandlarm

Brandlarm ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF110.

  • Produkt

Konventionellt brandlarm

En konventionell brandlarmsanläggning kännetecknas av att den delas upp i flera sektioner. Varje sektion är ofta en brandcell och omfattar vanligtvis mellan 1 till 32 detektorer.

  • Produkt

Aspirerande brandlarm

Ett aspirerande brandlarmsystem (s k samplingssystem) analyserar omgivningsluften för rökpartiklar via ett rörsystem. De lämpar sig vid större anläggningar så som tunnlar, stora datorhallar eller lager, där punktdetektering med konventionella rökdetektorer kan vara svårt eller omöjligt.

  • Produkt

Smart adresserbart brandlarm

Den adresserbara brandlarmcentralen Nuria är en modern och funktionell centralapparat som är godkänd enligt EN54-2/4 samt SBSC, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering. Centralen är hjärtat i brandlarmsystemet och övervakar anläggningens drift.

  • Produkt

Apollos produkter och protokoll

Nuria är fullt kompatibel med samtliga av Apollos adresserbara produkter och protokoll, som har egenskaper som ett modernt brandlarmsystem bör ha. Apollos nya CoreProtocol och produktserien Soteria ger den allra senaste teknologin inom branddetektering.

  • Produkt

Nuria - det moderna brandlarmet

Den senaste teknologin inom branddetektering som möjliggör snabbare och säkrare insatser.

  • Kunskapsbank

Hur fungerar ett brandlarm?

Att en brand upptäcks tidigt är en förutsättning för att hinna utrymma och för att kunna påbörja släckning eller vidta andra åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser.

  • Nyhet

Dafo lanserar nytt brandlarm

Nuria är en modern brandlarmcentral där hela linjen detektorer från Apollo Fire kan integreras.