Släcksystem för speciella risker

Brandskydd för speciella risker, som till exempel vindkraftverk, hamnkranar och transformatorer, ställer stora krav på släcksystemet. Släcksystemet måste anpassas efter den specifika miljöns risker och förutsättningar.

En automatisk släckanläggning skyddar broms, generator och elektronikutrymmen. Systemet detekterar en tidig brand och släcker automatiskt och larm sänds till övervakningscentral.

Systemen kundanpassas och konstrueras för olika typer av applikationer. Leverans och installation sker hos tillverkare eller som eftermontage.

Som släckmedel används oftast någon av följande gaser eller vätskor:

Detektering sker med hjälp av konventionella detektorer eller samplingsdetektering. Den samplande detektorn består av en laserdetektor med ett rörsystem som med hjälp av en fläkt kontinuerligt avprovar luften i utrymmet. Detektorn ger en analog avkänning av utrymmet och olika larmtyper kan erhållas vid olika förbestämda nivåer.

Brandskydd för vindkraftverk

Brandskydd för vindkraftverk

En brand i nacellen i ett 150 meter högt vindkraftverk är svårsläckt. Nacellen är stor som en mindre lägenhet och fylld med el, elektronik och hydraulik. En brand får ett häftigt förlopp och kan sällan angripas och släckas från marken.

Förutom en totalskada på vindkraftverket och livsfara för personer som utför arbete i nacellen orsakar en brand stora risker för omgivningen, främst till följd av nedfallande delar. Efter en brand är stillestånds- och reparationstider mycket långa med stora kostnader som följd.

Brandskydd för hamnkranar

Brandskydd för hamnkranar

Såväl kranar för ilastning och urlastning av fartyg, STS- Shore to Sea samt kranar som arbetar med förflyttning av containrar i hamn, RTG är försedda med ställverk, elektronik, dieselgeneratorer och elmotorer.

All utrustning är placerad på hög höjd och i containrar vilket avsevärt försvårar brandbekämpning.

Ställverk och annan elektrisk utrustning förses med automatiskt gassläcksystem. Generatorer och motorer förses med automatiskt släcksystem med Forrex.

Brandskydd för vindkraftverk

Brandskydd för vindkraftverk

En brand i nacellen i ett 150 meter högt vindkraftverk är svårsläckt. Nacellen är stor som en mindre lägenhet och fylld med el, elektronik och hydraulik. En brand får ett häftigt förlopp och kan sällan angripas och släckas från marken.

Förutom en totalskada på vindkraftverket och livsfara för personer som utför arbete i nacellen orsakar en brand stora risker för omgivningen, främst till följd av nedfallande delar. Efter en brand är stillestånds- och reparationstider mycket långa med stora kostnader som följd.

Brandskydd för hamnkranar

Brandskydd för hamnkranar

Såväl kranar för ilastning och urlastning av fartyg, STS- Shore to Sea samt kranar som arbetar med förflyttning av containrar i hamn, RTG är försedda med ställverk, elektronik, dieselgeneratorer och elmotorer.

All utrustning är placerad på hög höjd och i containrar vilket avsevärt försvårar brandbekämpning.

Ställverk och annan elektrisk utrustning förses med automatiskt gassläcksystem. Generatorer och motorer förses med automatiskt släcksystem med Forrex.

Relaterat

  • Service

Service av släcksystem för rumsskydd

Gassläcksystem ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt Brandskyddsföreningens regelverk SBF 500 .

  • Service

Service av släcksystem för fordon och maskiner

Kontroll ska utföras av godkänd anläggarfirma eller av denne utsedd servicelämnare. Sker inte service enligt regelverket uppfylls inte försäkringsvillkoren vilken kan bli mycket kostsamt för ägaren vid en skada.

  • Produkt

Släckgas FK 5-1-12

Släckgas FK 5-1-12 är en fluorerad gas som används i släckanläggningar främst i slutna rum t ex datahallar, transformatorrum, maskinrum på fartyg. Gasen leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. Gasen såldes tidigare under varumärket Novec. Det är dock ett registrerat varumärke av den tidigare patentinnehavaren 3M. Idag tillverkas gasen av fler tillverkare och det generiska namnet FK 5-1-12 används istället för Novec.

  • Produkt

Släckvätska Forrex

Forrex® är en släckvätska som har utvecklats för att kombinera skumsläckarnas enkla hantering med pulvrets höga släckeffekt.

  • Produkt

Gassläcksystem rumsskydd

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara olyckor som kan drabba en verksamhet. Brand i kritiska utrymme kan få mycket stora konsekvenser. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

  • Produkt

Gassläcksystem datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser och långa stillestånd som följd. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

  • Produkt

Gassläcksystem punktskydd

Automatiseringen av produktionen med minskad bemanning innebär ökade brandrisker. Möjligheten att upptäcka och släcka en brand i ett tidigt skede minskar. Samtidigt får en brand allt allvarligare konsekvenser. Även en liten brand i en vital maskin kan medföra att en hel fabrik måste stå stilla. Följden blir höga stilleståndskostnader och under olyckliga omständigheter risk för nedläggning av hela företag.

  • Produkt

Släcksystem fordon

I fordon finns många brandrisker. Utrustningen utsätts också för en krävande miljö med vibrationer, temperaturväxlingar och läckande oljor, syror m m. Sammantaget gör det att bränder och brandtillbud ofta uppstår i fordon. Därför utrustas många fordon med fasta brandsläckningssystem.