Standarder, regler och råd

För att underlätta för användare och kravställare finns en europastandard SS-EN3 för brandsläckare. Det ger brukare, tillverkare och kravställare en gemensam norm och en gemensam plattform för att bedöma och välja brandsläckare.

Brandsläckarstandard EN3

Brandsläckarstandard EN3

1996 fick vi en gemensam europastandard för brandsläckarnas konstruktion och funktion. Standarden har beteckningen i SS-EN3. I standarden anges detaljerade krav på konstruktionen t ex färgsättning, storlek, släckmedelsmängder, slanglängder m m.

I standarden finns och provningsförutsättningar främst för att mäta släckeffekt, men även spruttid, läckage, utlösningskrafter m m Viktiga delar i standarden är:

Brandtyper

Olika ämnen brinner på olika sätt och man delar därför in brand i olika typer:

Släckmedel och storlekar

Brandsläckare finns i olika storlekar och med olika släckmedel avsedda för skilda användningsområden. Tabellen anger de släckmedelsmängder i kilo eller liter som får förekomma enligt standarden, EN3.

Släckmedel Brandtyp 1 2 3 4 5 6 9 12
Vatten A   X       X X  
Skum AB   X       X X  
Koldioxid B   X     X      
Pulver ABC X X   X   X X X
Släckvätska för fettbrand F   X X     X X  

Effektivitetsklassning

Brandsläckare provas mot standardiserade provbål. Provbålen finns med trä som bränsle för klassning mot A-brand samt med heptan för klassning mot B-brand.

En bokstavskod anger för vilka brandtyper släckaren har släckt provbålet. Hur effektiv släckaren är anges av en sifferkod. Ju högre effektklass desto effektivare släckare. 

Brandtyp Effektklas
min - max
Brännbart ämne
A 5-55

Fibrösa ämnen, glödbränder
t ex trä papper, tyg

B

21 - 233 Vätskebränder t ex bensin, olja, plaster, lack, syntetmaterial
C Effektklass saknas Gasbränder t ex gasol
F 5 - 75 Fettbränder

 

Exempel: En 12 kg pulversläckare med effektklass 55A 233B C klarar alla tre brandtyper utom fettbrand och släcker största provbålet i respektive effektklass. En vattensläckare med effektklass 13A klarar endast brand i fibrösa ämnen (brandtyp A) och effektklassen är relativt låg.

Brandklassning EN3

Brandklassning EN3

Klass A - Glödbränder

Bålet består av korslagda trästavar. Samtliga träbål har bredden 0,5 m och höjden 0,56 m. 8 storlekar på provbål förekommer - från nr 5 till 55. Numren anger träbålens längd i decimeter. Eftersom trästavarna ligger med 1 dm avstånd anger numren även antalet trästavar i provbålets tvärgående riktning.

Bålet tänds med ett antändningskärl med heptan. Förbrinntiden är 8 minuter. Under de 2 första minuterna är antändningskärlet placerat under träbålet. Därefter skjuts det bort och branden får fortgå i 6 minuter innan släckningen påbörjas.

provbål-A.gif

Provbål mot A-brand

Klass Antal
trästavar
Bålets
längd
5 A 5 st 0,5 m
8 A 8 st 0,8 m
13 A 13 st 1,3 m
21 A 21 st 2,1 m
27 A 27 st 2,7 m
34 A
34 st
3,4 m
43 A 43 st 4,3 m
55 A 55 st 5,5 m

 

Klass B - Vätskebränder

Provbålen betecknas av ett nummer följt av bokstaven B. Siffran anger mängden vätska i liter. 1/3 del av vätskemängden är vatten och 2/3 är heptan. De olika bålstorlekarna framgår av tabellen.

Bålen är runda och har en yta i dm2 som motsvarar provbålets nummer x pi (3,14). Yta och vätskemängd är vald så att kärlen fylls med ca 10 mm vatten och 20 mm bränsle.

Till skillnad mot träbålen får provningar mot B-bål ske utomhus om vindhastigheten är tillräckligt låg. Förbrinntiden är 1 minut.

provbål-B.gif

Provbål mot B-brand

Klass Bränsle-
mängd
Bålets
yta
21 B 14 liter 0,66 m2
34 B 37 liter 1,07 m2
55 B 37 liter 1,73 m2
70 B 47 liter 2,20 m2
89 B 59 liter 2,80 m2
113 B 75 liter 3,55 m2
144 B 96 liter 4,52 m2
183 B 122 liter 5,75 m2
233 B 155 liter 7,32 m2

 

Klass C - Gasbränder

Bokstaven C anger att släckaren är lämplig att använda mot gasbränder. Inga släckprov behöver utföras utan det är upp till tillverkaren att märka släckaren med C och med symbolen för gasbrand om han bedömer att den är lämplig. Endast pulversläckare får klassas mot gasbränder.

Klass F - Fettbränder

Liksom för B-bålen anges effektklassen av ett nummer som anger mängden matfett i liter följt av bokstaven F. De olika bålstorlekarna framgår av tabellen. Fettet värms upp till självantändning. Branden ska sedan fortgå i 2 minuter före släckning.

Provbål mot F-brand

Klass Mängd
fett
Storlek på provbål
5 F 5 liter ø 300 mm
25 F 25 liter 578 x 289 mm
40 F 40 liter 600 x 450 mm
75 F 75 liter 1000 x 500 mm
Råd för val och placering

Val och placering av brandsläckare

Brandsläckare är ett skydd i brandens tidiga skede. Effektivitet och släckresultat är beroende av att insatsen påbörjas snabbt. Det är därför viktigt att släckare finns lätt tillgängligt, att användaren lätt och snabbt kan finna släckaren och att han har kännedom om hur den ska användas.

Råd för placering av brandsläckare i bostäder

Välj i första hand en pulversläckare. Det är den bästa allroundsläckaren. Släckaren ska ha minst 6 kg innehåll, men det är bättre ju större den är. En 9 eller 12 kg släckare ger ett bättre skydd, under förutsättning att alla i familjen orkar bära den.

Om du väljer fler släckare kan det vara bra att kombinera och ha en skumsläckare och en pulversläckare.

Släckaren bör normalt placeras nära utgångsdörren så att alla vet var den finns. Vid flera plan och framför allt flera plan som personer sover på är det bra att ha en brandsläckare per plan. I separat garage och i anslutning till pannrum är det också lämpligt att ha en släckare.

Råd för placering av brandsläckare i arbetslokaler och offentliga lokaler:

 • Gångavstånd mellan brandsläckare ska inte överstiga
  25 meter.
 • Minst en släckare bör placeras på respektive våningsplan.
 • Normalt ska släckare placeras nära utgångsdörren.
 • Vid större brandrisker bör en brandsläckare placeras intill brandrisken
 • I vissa sammanhang kan det vara bättre att välja två mindre släckare istället för en stor. Ett kortare avstånd till släckaren och en snabbare släckinsats är viktiga faktorer.
 • Släckaren ska placeras väl synlig, lätt åtkomlig och vara utmärkt med varselskylt.
 • Från varje plats i en lokal ska en brandsläckare eller en skylt för brandsläckare vara synlig.

Gemensamma rekommendationer för brandsläckare

Branschföreningen SVEBRA och Stockholms brandförsvar har tagit fram gemensamma rekommendationer för val och placering av släckare. I riktlinjerna finns en bra sammanställning av de olika lagar, försäkringskrav och andra rekommendationer som styr valet av brandsläckare. 

Bestämmelser och rekommendationer

Försäkringsbestämmelser och andra rekommendationer

Riktlinjer, krav och bestämmelser gällande försäkringar har vi samlat på sidan Försäkringsbestämmelser.

Rekommendationstabell för brandsläckare hittar du i högerkolumnen.

Brandsläckarstandard EN3

Brandsläckarstandard EN3

1996 fick vi en gemensam europastandard för brandsläckarnas konstruktion och funktion. Standarden har beteckningen i SS-EN3. I standarden anges detaljerade krav på konstruktionen t ex färgsättning, storlek, släckmedelsmängder, slanglängder m m.

I standarden finns och provningsförutsättningar främst för att mäta släckeffekt, men även spruttid, läckage, utlösningskrafter m m Viktiga delar i standarden är:

Brandtyper

Olika ämnen brinner på olika sätt och man delar därför in brand i olika typer:

Släckmedel och storlekar

Brandsläckare finns i olika storlekar och med olika släckmedel avsedda för skilda användningsområden. Tabellen anger de släckmedelsmängder i kilo eller liter som får förekomma enligt standarden, EN3.

Släckmedel Brandtyp 1 2 3 4 5 6 9 12
Vatten A   X       X X  
Skum AB   X       X X  
Koldioxid B   X     X      
Pulver ABC X X   X   X X X
Släckvätska för fettbrand F   X X     X X  

Effektivitetsklassning

Brandsläckare provas mot standardiserade provbål. Provbålen finns med trä som bränsle för klassning mot A-brand samt med heptan för klassning mot B-brand.

En bokstavskod anger för vilka brandtyper släckaren har släckt provbålet. Hur effektiv släckaren är anges av en sifferkod. Ju högre effektklass desto effektivare släckare. 

Brandtyp Effektklas
min - max
Brännbart ämne
A 5-55

Fibrösa ämnen, glödbränder
t ex trä papper, tyg

B

21 - 233 Vätskebränder t ex bensin, olja, plaster, lack, syntetmaterial
C Effektklass saknas Gasbränder t ex gasol
F 5 - 75 Fettbränder

 

Exempel: En 12 kg pulversläckare med effektklass 55A 233B C klarar alla tre brandtyper utom fettbrand och släcker största provbålet i respektive effektklass. En vattensläckare med effektklass 13A klarar endast brand i fibrösa ämnen (brandtyp A) och effektklassen är relativt låg.

Brandklassning EN3

Brandklassning EN3

Klass A - Glödbränder

Bålet består av korslagda trästavar. Samtliga träbål har bredden 0,5 m och höjden 0,56 m. 8 storlekar på provbål förekommer - från nr 5 till 55. Numren anger träbålens längd i decimeter. Eftersom trästavarna ligger med 1 dm avstånd anger numren även antalet trästavar i provbålets tvärgående riktning.

Bålet tänds med ett antändningskärl med heptan. Förbrinntiden är 8 minuter. Under de 2 första minuterna är antändningskärlet placerat under träbålet. Därefter skjuts det bort och branden får fortgå i 6 minuter innan släckningen påbörjas.

provbål-A.gif

Provbål mot A-brand

Klass Antal
trästavar
Bålets
längd
5 A 5 st 0,5 m
8 A 8 st 0,8 m
13 A 13 st 1,3 m
21 A 21 st 2,1 m
27 A 27 st 2,7 m
34 A
34 st
3,4 m
43 A 43 st 4,3 m
55 A 55 st 5,5 m

 

Klass B - Vätskebränder

Provbålen betecknas av ett nummer följt av bokstaven B. Siffran anger mängden vätska i liter. 1/3 del av vätskemängden är vatten och 2/3 är heptan. De olika bålstorlekarna framgår av tabellen.

Bålen är runda och har en yta i dm2 som motsvarar provbålets nummer x pi (3,14). Yta och vätskemängd är vald så att kärlen fylls med ca 10 mm vatten och 20 mm bränsle.

Till skillnad mot träbålen får provningar mot B-bål ske utomhus om vindhastigheten är tillräckligt låg. Förbrinntiden är 1 minut.

provbål-B.gif

Provbål mot B-brand

Klass Bränsle-
mängd
Bålets
yta
21 B 14 liter 0,66 m2
34 B 37 liter 1,07 m2
55 B 37 liter 1,73 m2
70 B 47 liter 2,20 m2
89 B 59 liter 2,80 m2
113 B 75 liter 3,55 m2
144 B 96 liter 4,52 m2
183 B 122 liter 5,75 m2
233 B 155 liter 7,32 m2

 

Klass C - Gasbränder

Bokstaven C anger att släckaren är lämplig att använda mot gasbränder. Inga släckprov behöver utföras utan det är upp till tillverkaren att märka släckaren med C och med symbolen för gasbrand om han bedömer att den är lämplig. Endast pulversläckare får klassas mot gasbränder.

Klass F - Fettbränder

Liksom för B-bålen anges effektklassen av ett nummer som anger mängden matfett i liter följt av bokstaven F. De olika bålstorlekarna framgår av tabellen. Fettet värms upp till självantändning. Branden ska sedan fortgå i 2 minuter före släckning.

Provbål mot F-brand

Klass Mängd
fett
Storlek på provbål
5 F 5 liter ø 300 mm
25 F 25 liter 578 x 289 mm
40 F 40 liter 600 x 450 mm
75 F 75 liter 1000 x 500 mm
Råd för val och placering

Val och placering av brandsläckare

Brandsläckare är ett skydd i brandens tidiga skede. Effektivitet och släckresultat är beroende av att insatsen påbörjas snabbt. Det är därför viktigt att släckare finns lätt tillgängligt, att användaren lätt och snabbt kan finna släckaren och att han har kännedom om hur den ska användas.

Råd för placering av brandsläckare i bostäder

Välj i första hand en pulversläckare. Det är den bästa allroundsläckaren. Släckaren ska ha minst 6 kg innehåll, men det är bättre ju större den är. En 9 eller 12 kg släckare ger ett bättre skydd, under förutsättning att alla i familjen orkar bära den.

Om du väljer fler släckare kan det vara bra att kombinera och ha en skumsläckare och en pulversläckare.

Släckaren bör normalt placeras nära utgångsdörren så att alla vet var den finns. Vid flera plan och framför allt flera plan som personer sover på är det bra att ha en brandsläckare per plan. I separat garage och i anslutning till pannrum är det också lämpligt att ha en släckare.

Råd för placering av brandsläckare i arbetslokaler och offentliga lokaler:

 • Gångavstånd mellan brandsläckare ska inte överstiga
  25 meter.
 • Minst en släckare bör placeras på respektive våningsplan.
 • Normalt ska släckare placeras nära utgångsdörren.
 • Vid större brandrisker bör en brandsläckare placeras intill brandrisken
 • I vissa sammanhang kan det vara bättre att välja två mindre släckare istället för en stor. Ett kortare avstånd till släckaren och en snabbare släckinsats är viktiga faktorer.
 • Släckaren ska placeras väl synlig, lätt åtkomlig och vara utmärkt med varselskylt.
 • Från varje plats i en lokal ska en brandsläckare eller en skylt för brandsläckare vara synlig.

Gemensamma rekommendationer för brandsläckare

Branschföreningen SVEBRA och Stockholms brandförsvar har tagit fram gemensamma rekommendationer för val och placering av släckare. I riktlinjerna finns en bra sammanställning av de olika lagar, försäkringskrav och andra rekommendationer som styr valet av brandsläckare. 

Bestämmelser och rekommendationer

Försäkringsbestämmelser och andra rekommendationer

Riktlinjer, krav och bestämmelser gällande försäkringar har vi samlat på sidan Försäkringsbestämmelser.

Rekommendationstabell för brandsläckare hittar du i högerkolumnen.

Relaterat