Brandkonsulttjänster

Med hjälp av en brandkonsult säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller lagar och regler. Vi står till tjänst med allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsaksutredningar.

Kollegor på Dafo Brand
SBA

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

SBA är en metod för att systematiskt planera, genomföra och följa upp brandsäkerhetsarbetet. Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla verksamheter bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi hjälper er att upprätta dokumentation och rutiner som ställs i lagen och i det allmänna rådet för systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3. Vi erbjuder även ett digitalt ledningssystem för det systematiska brandskyddsarbetet, SBA Axess.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroller är en del av det systematiska brandskyddsarbetet och ska utföras regelbundet. Vi hjälper er med kontrollerna och sköter all nödvändig dokumentation av dessa.

Brand- och riskanalys

En omfattande analys över statusen på det systematiska brandskyddet samt inventering av risker. Under analysen bedömer en brandskyddskonsult det tekniska och organisatoriska brandskyddet och ger rekommendationer till förbättringar. Exempel på områden vi bedömer:

 • Beredskapen för brand
 • Brandskyddsutrustning
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Utrymning
 • Första hjälpen
 • Utbildning
 • Brandrisker

Brandskyddsbeskrivning med brandskyddsinventering

En brandskyddsbeskrivning beskriver hur byggnadens brandskydd är utformat. Vi hjälper er att inventera brandskyddsutrustningen och ta fram en brandskyddsbeskrivning.

Observera att begreppet brandskyddsbeskrivning har flera betydelser, i detta fall upprättas den i ett senare skede då brandskyddsutrustningen är installerad. Denna brandskyddsbeskrivning bör finnas i dokumentationen över det systematiska brandskyddsarbetet. 

Brandtekniska yttranden

Brandtekniska yttranden

Vi utför olika yttranden för att kontrollera att brandskyddet följer de lagar och andra krav som ställs på verksamheten. Exempel på olika tjänster:

 • Personantalsberäkningar
 • Utrymningsdimensionering
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Övriga yttranden
Klassningsplaner

Klassningsplaner

I utrymmen där brandfarliga ämnen hanteras finns risk för att explosionsfarliga gasblandningar kan bildas. Därför ska en klassningsplan finnas som beskriver riskområden för explosiv miljö och hur de är klassade.

Bygglovshandlingar

Brandskyddsdokumentation

En av Dafos brandingenjörer hjälper er att upprätta en brandskyddsdokumentation vid ny-, om eller tillbyggnad. En brandskyddsdokumentation är ett kvalitetssäkrat och myndighetsgodkänt dokument som beskriver det brandtekniska lösningarna. De brandtekniska lösningar som beskrivs i brandskyddsdokumentationen är godkända för den specifika byggnaden.

Brandskyddsbeskrivning, projekteringsunderlag

Innan en brandskyddsdokumentation framställs genomförs en brandskyddsbeskrivning som beskriver hur brandskyddet ska uppfyllas och därefter beskrivs lösningarna i brandskyddsdokumentationen.

Observera att begreppet brandskyddsbeskrivning har flera betydelser, i detta fall upprättas den i ett tidigt skede då bygglov söks.

 

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

SBA är en metod för att systematiskt planera, genomföra och följa upp brandsäkerhetsarbetet. Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla verksamheter bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi hjälper er att upprätta dokumentation och rutiner som ställs i lagen och i det allmänna rådet för systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3. Vi erbjuder även ett digitalt ledningssystem för det systematiska brandskyddsarbetet, SBA Axess.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroller är en del av det systematiska brandskyddsarbetet och ska utföras regelbundet. Vi hjälper er med kontrollerna och sköter all nödvändig dokumentation av dessa.

Brand- och riskanalys

En omfattande analys över statusen på det systematiska brandskyddet samt inventering av risker. Under analysen bedömer en brandskyddskonsult det tekniska och organisatoriska brandskyddet och ger rekommendationer till förbättringar. Exempel på områden vi bedömer:

 • Beredskapen för brand
 • Brandskyddsutrustning
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Utrymning
 • Första hjälpen
 • Utbildning
 • Brandrisker

Brandskyddsbeskrivning med brandskyddsinventering

En brandskyddsbeskrivning beskriver hur byggnadens brandskydd är utformat. Vi hjälper er att inventera brandskyddsutrustningen och ta fram en brandskyddsbeskrivning.

Observera att begreppet brandskyddsbeskrivning har flera betydelser, i detta fall upprättas den i ett senare skede då brandskyddsutrustningen är installerad. Denna brandskyddsbeskrivning bör finnas i dokumentationen över det systematiska brandskyddsarbetet. 

Brandtekniska yttranden

Brandtekniska yttranden

Vi utför olika yttranden för att kontrollera att brandskyddet följer de lagar och andra krav som ställs på verksamheten. Exempel på olika tjänster:

 • Personantalsberäkningar
 • Utrymningsdimensionering
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Övriga yttranden
Klassningsplaner

Klassningsplaner

I utrymmen där brandfarliga ämnen hanteras finns risk för att explosionsfarliga gasblandningar kan bildas. Därför ska en klassningsplan finnas som beskriver riskområden för explosiv miljö och hur de är klassade.

Bygglovshandlingar

Brandskyddsdokumentation

En av Dafos brandingenjörer hjälper er att upprätta en brandskyddsdokumentation vid ny-, om eller tillbyggnad. En brandskyddsdokumentation är ett kvalitetssäkrat och myndighetsgodkänt dokument som beskriver det brandtekniska lösningarna. De brandtekniska lösningar som beskrivs i brandskyddsdokumentationen är godkända för den specifika byggnaden.

Brandskyddsbeskrivning, projekteringsunderlag

Innan en brandskyddsdokumentation framställs genomförs en brandskyddsbeskrivning som beskriver hur brandskyddet ska uppfyllas och därefter beskrivs lösningarna i brandskyddsdokumentationen.

Observera att begreppet brandskyddsbeskrivning har flera betydelser, i detta fall upprättas den i ett tidigt skede då bygglov söks.

 

Relaterat