Integritetstest

Ett integritetstest, eller täthetsprov som det också kan kallas, fastställer ett rums täthet. Mätningen sker för att kontrollera att rummet är tätt nog för att släckgas från automatiska släcksystem ska ha tillräcklig kvarhållningstid, minimum 10 minuter.

Rummets läckage beräknas

I dörren till rummet monteras fläktar. Rummet trycksätts till ett bestämt tryck och samtidigt mäts tryck och luftflöde över fläkten. På så vis kan rummets läckage beräknas.

Det svenska regelverket SBF 500:4 föreskriver att man ska utföra ett integritetstest enligt SS EN 15004-1 för samtliga nyinstallationer av gassläcksystem för rumsskydd (total flood). Vid omfattande arbeten i ett utrymme med befintligt släcksystem kan ett förnyat tests verifiera att rummets integritet inte påverkats och att systemet fortfarande uppfyller kraven.

Mätningen kan också ske för att kontrollera att ett rum är tätt så att brandgaser inte kan tränga in i rummet vid brand på andra platser i byggnaden. Det kan t ex ske före och efter ett entreprenadarbete för att se att brandtätningen är korrekt utförd.

Integritetstester är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att kontrollera ett utrymme jämfört med ett fullskaleprov. Dessutom påverkas inte driften i utrymmet nämnvärt.

Relaterat