KONTAKTA OSS

BROSCHYRER

Läs mer i broschyren

konsulttjänster front.JPG

Konsulttjänster

Med hjälp av en brandkonsult säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller lagar och regler. Vi står till tjänst med allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsksutredningar.

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

SBA är en metod för att systematiskt planera, genomföra och följa upp brandsäkerhetsarbetet. Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla verksamheter bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi hjälper er att upprätta dokumentation och rutiner som ställs i lagen och i det allmänna rådet för systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3. Vi erbjuder även ett digitalt ledningssystem för det systematiska brandskyddsarbetet, SBA Axess.

Brand- och riskanalys 

En omfattande analys över statusen på det systematiska brandskyddet samt inventering av risker. Under analysen bedömer en brandskyddskonsult det tekniska och organisatoriska brandskyddet och ger rekommendationer till förbättringar. Exempel på områden vi bedömer:

 • Beredskapen för brand
 • Brandskyddsutrustning
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Utrymning
 • Första hjälpen
 • Utbildning
 • Brandrisker

Brandskyddsdokumentation

En av Dafos brandingenjörer hjälper er att upprätta en brandskyddsdokumentation vid ny-, om eller tillbyggnad. En brandskyddsdokumentation är ett kvalitetssäkrat och myndighetsgodkänt dokument som beskriver det brandtekniska lösningarna. De brandtekniska lösningar som beskrivs i brandskyddsdokumentationen är godkända för den specifika byggnaden.

Innan en brandskyddsdokumentation framställs genomförs en brandskyddsbeskrivning som beskriver hur brandskyddet ska uppfyllas och därefter beskrivs lösningarna i brandskyddsdokumentationen.

Observera att begreppet brandskyddsbeskrivning har flera betydelser, i detta fall upprättas den i ett tidigt skede då bygglov söks.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroller är en del av det systematiska brandskyddsarbetet och ska utföras regelbundet. Vi hjälper er med kontrollerna och sköter all nödvändig dokumentation av dessa.

Brandtekniska yttranden 

Vi utför olika yttranden för att kontrollera att brandskyddet följer de lagar och andra krav som ställs på verksamheten. Exempel på olika tjänster:

 • Personantalsberäkningar
 • Utrymningsdimensionering
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Övriga yttranden

Klassningsplaner

I utrymmen där brandfarliga ämnen hanteras finns risk för att explosionsfarliga gasblandningar kan bildas. Därför ska en klassningsplan finnas som beskriver riskområden för explosiv miljö och hur de är klassade.

Brandskyddsbeskrivning med brandskyddsinventering

En brandskyddsbeskrivning beskriver hur byggnadens brandskydd är utformat. Vi hjälper er att inventera brandskyddsutrustningen och ta fram en brandskyddsbeskrivning.

Observera att begreppet brandskyddsbeskrivning har flera betydelser, i detta fall upprättas den i ett senare skede då brandskyddsutrustningen är installerad. Denna brandskyddsbeskrivning bör finnas i dokumentationen över det systematiska brandskyddsarbetet. 

Insatsplanering

En förutsättning för en lyckad räddningsinsats är att brandförsvaret har uppdaterad information om verksamheten och byggnaden. En insatsplan är ritningar och sammanställningar över nödvändig information som behövs vid en insats.

Restvärdesplan

En restvärdeplan är en plan för hur viktiga föremål ska räddas vid brand.

Nulägesanalys

Enklare analys över nuläget på brandskyddet. Ingår i samband med servicen och utförs av en brandskyddstekniker.

Krishantering - Allt från katastrofplanering till säkerhetspärmar

En kris är en akut händelse som innebär en stor påfrestning för de drabbade och företaget eller organisationen. Kriser kan uppkomma till följd av en olycka eller annan extraordinär händelse. Ofta kräver brådskande och samordnade insatser. Företag är skyldiga att ha en beredskap och handlingsplan för kriser.

Med vår erfarenhet och vårt nätverk kan vi vara med och utarbeta checklistor/planer, genomföra utbildningar, övningar, analyser och utvärderingar. Vi utarbetar och sammanställer säkerhetspärmar för receptionister, säkerhetsansvariga och andra personer med en nyckelfunktion i säkerhetsarbetet.

Brandorsaksutredningar

Polisen är normalt ansvarig för brandutredningar. Om inget brott föreligger läggs dock undersökningen ned. För försäkringsbolag och andra inblandade kan det ändå vara viktigt att ta reda på brandorsaken och brandens förlopp. Resultaten från brandutredningarna ger information och kunskap om brandorsaker och brandförlopp så att liknande bränder kan förebyggas.

Brandbesiktningar och brandutredningar

Dafo har sedan mer än 30 år aktivt arbetat med fordonsbrandskydd, speciellt för bussar, lastbilar, skogs- och gruvmaskiner och andra anläggningsmaskiner. Som en del i denna verksamhet utför vi även besiktningar och utredningar av brandskador.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.