Att brandskyddsansvariga och övrig personal på företaget är kunniga och säkerhetsmedvetna är avgörande för hur bra brandskyddet blir. Utbildning är därför en av de absolut viktigaste brandskyddsåtgärderna.
Här följer ett urval av de viktigare kurserna som vi och andra bedriver:

Allmänt brandskydd

Allmän brandskyddsutbildning är till för all personal inom företaget. Kursens längd anpassas till företagets riskbild. Teoridelen behandlar brandteori och utrymning. Kursen avslutas med praktiska övningar. Vi genomför även utrymningsövningar vilka kan läggas in i anslutning till kurser eller vid separat tillfälle. Lokalerna kan rökläggas för att förhöja realismen.

Kurs för utrymningsledare

Kursen vänder sig till anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och tillbudsrapportering till brandskyddsansvarig. Kursen syftar till att öka riskmedvetandet och klargöra utrymningsledarens roll. Intern BrandskyddsKontroll och brandteori tas också upp i kursen. Den teoretiska delen kompletteras med en släckövning.

Risk Management

En grundlig genomgång av grunderna i Risk Management, dvs metodik för att identifiera och analysera företagets skaderisker samt hur man förebygger och begränsar/eliminerar skada. Kursen omfattas vidare implementering av Risk Management i företaget. Även försäkringsaspekter täcks in. Kursdeltagarna får möjlighet att praktisera kunskaperna genom grupparbete. Efter genomgången kurs finns möjlighet att delta i Risk Management II.

Representativ och säker reception

Denna kurs är uppdelad på två dagar där ämnen som receptionistens roll, bevakningstjänst och praktisk situationslösning varvas med brandteori, släckövning och hjärt- och lungräddning.

Utrymningsövningar

Arbetsgivaren är skyldig att hålla regelbundna utrymningsövningar. Utrymningsövning kan ersättas av information om denna ger likvärdiga kunskaper som en utrymningsövning.

Heta arbeten

Heta arbeten är anpassad för personer som arbetar med till exempel svetsning, skärning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell etc. Kursen är upplagd med en teoretisk del bestående av 6 lektioner bl a behandlande områden som ansvarsfrågor, åtgärder vid brand, risker, säkerhetsregler och försäkringsvillkor samt en praktisk del som utgörs av en demonstration med efterföljande släckövning. Kursen avslutas med en kunskapskontroll. Godkända kursdeltagare erhåller kursdokumentation samt ett certifikat över genomgången behörighetsutbildning som motsvarar Svenska Brandföreningens och försäkringsbolagens behörighetsregler för att ansvara för, övervaka samt utföra heta arbeten.

Föreståndare brandfarlig vara

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt hantera brandfarliga varor. Sprängämnesinspektionen är central myndighet och polisen tillsynsmyndighet för reglerna. För att erhålla tillstånd krävs bland annat att föreståndaren har erforderlig utbildning. Utbildningen är uppbyggd enligt dessa regler och uppfyller kraven för behörighet.

Anläggningsskötare för brandlarm

Vid installation av ett godkänt automatiskt brandlarm ställs krav på att anläggningsskötare skall finnas. Utbildning av anläggningsskötare anordnas t.ex av leverantören eller SBF, Brandskyddsföreningen i Sverige.

Ytterligare information

Läs vidare i separata kursbeskrivningar.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.