MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap f.d. Statens Räddningsverk

MSB är en ny myndighet som samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. MSB ersätter Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar som avvecklades den 31 december 2008. Även om räddningstjänsten organiseras och finansieras av kommunerna är MSB ansvarig för utbildning och teknisk support till de kommunala räddningskårerna.


Boverket

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Boverket utfärdar regler och föreskrifter gällande brandskydd i bostäder och andra byggnader. Boverkets utfärdar Plan- och bygglagens detaljbestämmelser genom BBR, Boverkets Byggregler.


Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är den myndighet som bevarar och vidareutvecklar elsäkerhetsnivån i Sverige. De arbetar för att förebygga skador på personer och egendom orsakade av el.


Sprängämnesinspektionen

Sprängämnesinspektionen (SÄI) var central myndighet för frågor om brandfarliga och explosiva varor. Sprängämnesinspektionens uppgifter överfördes år 2001 till Räddningsverket är idag integrerade med MSBs verksamhet och organisation. Verksamheten bedrivs i egen avdelning för brandfarliga och explosiva varor. Avdelningen (före detta Sprängämnesinspektionen) är tillstånds-, tillsyns- och föreskrivande myndighet i fråga om hantering av brandfarliga och explosiva varor.


Arbetsmiljöverket

Den 1 Januari 2001 bildades Arbetsmiljöverket genom att Yrkesinspektionens tio distrikt och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och bildade en enda myndighet. Verkets mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön. Verkets uppgift är att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar efterlevs. Arbetsmiljöverket ger också råd och upplysningar.


Yrkesinspektionen

Yrkesinspektionen är Arbetsmiljöverkets lokala organ för tillsyn av arbetsmiljön. En yrkesinspektör kontrollerar brandskyddsfrågor och skyddsutrustning i den mån de avser arbetstagarens skydd mot skada genom brand.


Övriga myndigheter

Även andra myndigheter reglerar frågor om brandsäkerhet. Det rör sig i allmänhet om specifika regler inom verksamhetsområdet t.ex:

  • Sjöfartsverket – Brandskydd på fartyg.
  • Vägverket – Brandskydd på vissa fordon.
  • Konsumentverket – Regler och krav gällande brandvarnare och marknadsföring av brandsläckare.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.