Brandskyddsföreningen i Sverige – SBF

Brandskyddsföreningen i Sverige är en ideell organisation som ska främja och stödja brandsäkerheten i landet. Verksamheten finansieras via bidrag från försäkringsbolag, staten och näringslivet och via försäljning av förlagsprodukter och utbildningar.
SBFs verksamhet omfattar bland annat följande:

  • Förlag – Man tar fram och säljer utbildnings- och informationsmateriel t.ex böcker och videofilmer
  • Utbildningar – Man arrangerar utbildningar i brandskydd
  • Utgivning av tidningen Brandsäkert
  • Informationskampanjer t.ex i TV inför julen
  • Utarbetande av regler för t.ex brandlarm och släckanläggningar

BRANDFORSK

BRANDFORSK är statens, kommunernas, försäkringsbranschens och näringslivets gemensamma organ för att initiera, bekosta och följa upp olika slag av brandforskning. Verksamheten leds av en programstyrelse och bedrivs i form av projekt vid universitet, högskolor, forsknings-institut, myndigheter och företag.

Sjöfartens Brandskyddskommitté (SBK)

SBK är det organ i landet som genomför certifierande brandskydds-utbildning för ombordanställda i den svenska handelsflottan. SBK samordnar också brandforskningsprojekt som berör handelssjöfarten samt bedriver informationsverksamhet om brandskydd på fartyg.

Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK)

LBK fungerar som samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, försäkringsbolag och olika organisationer. Man utarbetar rekommendationer för brandförsvars- och brandförsäkrings-bestämmelser inom lantbruket. LBK arbetar också med information samt utfärdar typgodkännanden för säkerhetsutrustning och brandfarliga anordningar inom lantbruket.

Elektriska Nämnden (EN)

EN är försäkringsbolagens centrala organ i elsäkerhetsfrågor och administreras av SBF. Nämndens uppgift är att förebygga sådana brand-, maskin- och personskador samt driftavbrott som kan uppstå genom elanläggningar. Med hjälp av ca 180 auktoriserade besiktningsingenjörer ser EN till att revisionsbesiktningar regelbundet görs på försäkrade anläggningar.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.