Den kommunala räddningstjänsten

Kommunerna är ansvariga för och bedriver merparten av landets räddningstjänst. I många fall finns en räddningstjänst per kommun men på senare år har kommunerna ofta gått samman och bildat räddningstjänstförbund. Förbunden består av flera kårer och som täcker två eller flera kommuner, t.ex Södertörns brandförsvarsförbund.

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är det lokala organ som tillsammans med byggnadsnämnden tillämpar och övervakar bygg- och räddnings-tjänstlagstiftningen lokalt inom kommunen. Räddningsnämndens åligganden sköts i huvudsak av räddningschefen som förutom att vara chef för den kommunala räddningskåren även utför följande uppgifter:

  • Tillse att skriftlig redogörelse lämnas in och att tillsyn utförs.
  • Vara remissorgan till byggnadsnämnden i frågor om byggnadslov och hantering av brandfarlig vara.
  • Mottaga anmälan om hantering av brandfarliga varor och utföra tillsyn angående brandfarlig vara.
  • Lämna råd och anvisningar i brandskyddsfrågor.
  • Skriftlig redogörelse och tillsyn (brandsyn).

I Lagen om skydd mot olyckor finns inga föreskrifter om brandsyn. Många fastighetsägare och nyttjanderättshavare är istället skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet till kommunen. Dessutom kan kommunen välja att utöva tillsyn. Kommunen bestämmer var och hur ofta tillsyn skall ske. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsyn.

Tillsyn utförs normalt av räddningstjänsten på uppdrag av räddnings-nämnden. Vid tillsyn kontrolleras att ägare eller innehavare av en byggnad uppfyller lagens krav enligt 2 kapitlet 2 §. Av paragrafen framgår att ägaren eller innehavaren skall vidta och bekosta skäliga åtgärder för att erhålla ett bra brandskydd. Med skyldigheten att hålla skälig utrustning följer även ett krav att underhålla utrustningen. Tillsyn sker också att kontrollera den skriftliga redogörelsen. Tillsyn kan även ske på verksamheter som inte är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse.

Rengöring och brandskyddskontroll (sotning)

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ersätts begreppet sotning med rengöring och brandskyddskontroll. Rengöring och brandskyddskontroll (sotning) bedrivs av kommunerna i egen regi eller i entreprenadform. Räddningsnämnden har ansvar för verksamheten. Den löpande kontrollen och rengöringen utförs normalt av skorstensfejarmästare och skorstensfejare. Fastighetsägare kan dock ansöka om att få utföra rengöringen i egen regi. Kommunen beslutar om frister för rengöring och Räddningsverket beslutar om frister för brandskyddskontrollen.
Vid brandskyddskontroll skall installationer, skorstenar och tak kontrolleras ur brandskyddssynpunkt t.ex:

  • Otätheter i kanaler
  • Avstånd till brännbart material
  • Eldstäder
  • Taktäckning

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.