AFS 2001:1

Föreskrifterna anger att arbetsgivaren systematiskt skall planera, genomföra och följa upp verksamheten så att arbetsmiljökraven uppfylls. Med arbetsmiljö menas Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Viktiga punkter att beakta är:

 • Arbetstagarna skall ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöfrågor.
 • Arbetsmiljölagen och de föreskrifter Arbetsmiljöverket utfärdar skall finnas tillgängliga.
 • Arbetsgivaren skall utfärda en arbetsmiljöpolicy som anger hur arbetsmiljön skall vara och hur internkontrollarbetet skall kunna leda till rätt arbetsmiljö.
 • Arbetsgivaren skall fördela arbetsuppgifter inklusive befogenheter och resurser.
 • Arbetsgivaren skall löpande undersöka arbetsmiljön, utreda olycksfall och allvarliga tillbud samt utreda om arbetstagarna har tillräckliga kunskaper. Vid ändring av verksamheten skall arbetsmiljöfrågor bedömas speciellt.
 • Arbetsgivaren skall om det är praktiskt möjligt omedelbart genomföra åtgärder. Åtgärder som inte kan genomföras omedelbart skall tidsplaneras.
 • Om arbetstagarnas kunskaper inte är tillräckliga skall arbetsgivaren tillse att arbetstagaren får de kunskaper som krävs. Chefer och arbetsledare skall där så krävs erhålla särskilda kunskaper som behövs för att uppfylla arbetsmiljökraven.
 • Arbetsgivaren skall årligen i handlingsplaner skriva ned de åtgärder som vidtas för att uppfylla arbetsmiljökraven. I planerna skall anges när åtgärderna skall genomföras och vem som är ansvarig.
 • Arbetsgivare skall följa upp internkontrollarbetet.
 • Följande dokument skall vara skriftliga
  - Redovisning av undersökning och riskbedömning 8 §
  - Sammanställningar av orsakerna till ohälsa, olycksfall ochallvarliga tillbud 9 §
  - Handlingsplaner med åtgärder, ansvarig och tidsplan
  Beroende på verksamhetens storlek och riskerna i arbetet kan det vara krav på att även följande skall vara skriftligt:
  - Arbetsmiljöpolicy 5 § (vid minst 10 arbetstagare)
  - Uppgiftsfördelning 6 § (vid minst 10 arbetstagare)
  - Redovisning av uppföljning av internkontrollarbetet 11 § (vid minst 10 arbetstagare)
  - Rutiner 5 § (vid minst 10 arbetstagare)

Det systematiska brandskyddsarbetet enligt Lagen om Skydd mot Olyckor kan ses som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.