AFS 1999:7

Kungörelsen är uppdaterad och nya regler gäller från den 1 juli 2000. Kungörelsen innehåller bland annat följande:

 • Första hjälpen definieras som följande åtgärder som behöver vidtas vid olycksfall eller akut sjukdom.
  - Åtgärder för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner.
  - Åtgärder för ögonspolning och nödduschning.
  - Åtgärder för att snabbt få den skadade under medicinsk vård.
 • Första hjälpen definieras som olycksfall eller akut sjukdom. Plåster, huvudvärkstabletter och liknande för mindre sår eller ohälsa omfattas inte. I praktiken hanteras det ofta med samma rutiner och av samma personer som första hjälpen.
 • Behovet av första hjälpen skall inventeras och beredskap för första hjälpen skall finnas.
  Beakta speciella risker och sjukdomar på arbetsplatsen.
 • Arbetstagare skall informeras om hur första hjälpen är organiserad och fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.
 • Tillräckligt antal personer skall ha kunskaper i första hjälpen. Återkommande utbildning, praktisk repetition och övning bör återkomma regelbundet. Information kan också lämnas i form av anslag. Anslagen bör dock enbart fungera som en påminnelse och om inlärd kunskap. Anslagen bör innehålla information om:
  - Var utrustning för första hjälpen finns
  - Vilka personer som kan lämna första hjälpen
  - Hur utryckningsfordon eller taxi larmas
 • Utrustning för första hjälpen skall finnas i tillräcklig omfattning.
 • Första hjälpen utrustningen skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt.
 • Utrustning för ögonspolning skall finnas där det finns risk att ämnen kan skada ögat.
  - Om ögonspolning krävs i 15 minuter eller mer skall spolvätska vara tempererad. Spolanordningens funktion skall kontrolleras regelbundet. Rutiner för utbyte av engångsflaskor skall finnas.
  - Vid stänk av frätande ämnen skall spolning pågå i minst 15 minuter och under transporten till sjukhus. Fast spolanordning bör därför kompletteras med mobil utrustning t.ex flaskor eller ögonsköljspray. Man bör ha så många flaskor eller påsar att det räcker fram till sjukhuset.
  - Anordning för ögonspolning skall finnas i omedelbar närhet till arbetsplatsen. Man skall helst nå utrustningen inom ett par sekunder.
 • Nöddusch skall finnas där det finns risk för översköljning av ämne som kan skada huden.

Författningen innehåller många kommentarer och råd som är värda att läsa för att lära sig mer om vad som är skadligt, i synnerhet gäller det ögonskador.

Det finns även andra föreskrifter som reglerar behovet av först hjälpen utrustning t.ex AFS om blybatterier, systematiskt arbetsmiljöarbete m.m.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.