AFS 2010:1

Från 1 september 2010 gäller Arbetsmiljöverkets kungörelse för Bergarbete, AFS 2010:1.
Den innehåller regler om bland annat:

 • Ventilation
 • Fordon och transportvägar
 • Utrymning och brandskydd
 • Borrning, skrotning, förstärkning samt underhåll och besiktning av bergrum
 • Gruvhissar

Många regler berör brandskydd och säkerhetsutrustningar. Mest aktuella för personer som arbetar med brandskydd är nedanstående paragrafer.

14 § Brandbesiktning av dieselmotorer
Dieselmotorer som regelbundet används under jord skall undersökas med avseende på brandrisk.

16 § Flykthuvor i fordon
I fordon och maskiner som används under jord skall finnas tillräckligt många flyktfilter för det antal personer som kan transporteras med dem.

29 § Utrymningslarm
Larmanordningar skall finnas för brand, ras och utsläpp av skadliga gaser.

30, 31 § Utrymningsvägar
Det skall normalt finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar från arbetsplats under jord. Utrymningsvägar skall vara tydligt markerade. Utrymning från arbetsplats under jord skall övas regelbundet, minst en gång per år.

34 § Brandbekämpning
Utrustning för brandbekämpning inklusive brandsläckare skall finnas på motordrivna fordon och maskiner.
Under jord skall åtgärder vara vidtagna för snabb och effektiv brandbekämpning.
Viktigt att notera är att regelverket har en bred tillämpning och riktar sig till alla som arbetar i en berganläggning. Med berganläggning menas utrymme utsprängt i berg t.ex kraftverk, reningsverk, försvarsanläggningar och givetvis gruvor. Regelverket gäller även installations- och servicepersonal som arbetar i berganläggning.
Reglerna blir också tillämpliga om bergarbete utförs i annat sammanhang t.ex i byggnadsverksamhet eller vid vägarbete.

Kommentarer
Arbetsmiljöverkets föreskrift anger inte alltid detaljkrav. För att tolka reglerna har Arbetsmiljöverket publicerat kommentarer till reglerna. Gruvindustrins Arbetsmiljökommitté (GRAMKO) har också gett ut en bok och rekommendationer om brandskydd i gruv- och berganläggningar. Några av kommentarerna återges nedan. Mer information kan hämtas från www.svemin.se.

Brandsläckare

 • Gramko rekommenderar att brandsläckare i fordon skall vara 6 kg pulversläckare med släckeffekt min 43A 233B C. Som alternativ eller komplement kan i vissa fall koldioxidsläckare eller vätskesläckare användas.
 • Gramko anger att alla underjordsmaskiner skall ha två brandsläckare. De skall monteras lätt tillgängliga på vardera sidan fordonet. För mindre transport- och servicefordon räcker det med en släckare.
  Även överjordsmaskiner skall ha två släckare utom service- och transportfordon samt fordon för personbefordran där det räcker med en släckare.
 • Rast- och verktygsbodar skall förses med släckare med minst 6 kg pulver eller 6 liter skum. Oljedepåer förses med 6 kg pulversläckare eller 9 liters skumsläckare. Större depåer med mer än 1000 liter bränsle förses med minst två släckare.
 • Verkstäder förses med pulversläckare på 6 kg. I större verkstäder kompletteras med slangrulle och brandpost. Gångavstånd till släckredskap bör ej överstiga 20 meter.

Övrig brandskyddsutrustning

 • Laddtruckar, persontransportfordon och större motordrivna fordon bör vara försedda med automatiska släckanläggningar i motorrummet. Arbetsmiljöverket hänvisar till regelverket SBF 127. Gramko anger alla underjordsfordon utom service- och transportfordon samt fordon för personbefordran förses med släckanläggning. Installation och underhåll skall ske av sakkunnig.
 • Större permanenta anläggningar under jord bör vara försedda med fasta automatiska släckanordningar. Det kan t ex gälla verkstäder, krossrum och elanläggningar.
  Gramko rekommenderar att ställverk/driftrum förses med koldioxid- eller inertgassprinkler. För kabelkulvertar och schakt rekommenderas vattensprinkler.

Flykthuvor

 • Lämpliga flyktfilter är de som uppfyller standard SS EN 403.

Brandbesiktning

 • Gramko rekommenderar att alla fordon bör genomgå brandskyddskontroll innan de tas i drift och därefter en gång årligen. Kontrollen bör ske enligt SBF 127:16 och enligt den checklista Gramko har utarbetat. Den skall utföras av utbildad personal och dokumenteras.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.