AFS 2009:2

Föreskrifterna anger regler för arbetslokaler så att ohälsa eller olycksfall undviks. De omfattar t.ex områdena belysning, dagsljus, ventilation, buller, stegar och trappor, städning m.m. Mest aktuella paragrafer för vår verksamhet är:

Nödbelysning
70 § Nödbelysning av tillräcklig styrka i skall finnas i sådana arbetslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker i händelse av fel på den ordinarie belysningen.

Exempel på var nödbelysning kan behövas är kemisk industri, laboratorier och frysrum.

Nöddusch och ögonspolning
73 § En lättåtkomlig ögonspolningsanordning skall finnas vid verksamheter där det finns risk för stänk av ämnen som kan skada ögonen. Ögonspolningsanordningen skall normalt vara fast ansluten och kunna ge tempererat vatten.

Varselmärkning
74 § Varselmärkning skall användas då risker inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska eller arbetsorganisatoriska skyddsåtgärder.

Larm och utrymning 75 § - 89 §

Några av reglerna är:

Utrymningsväg

 • I regel skall det finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar.
 • Utrymningsvägar samt vägar och dörrar till utrymningsvägar skall hållas fria från hinder.
 • Dörrar och grindar för utrymning skall normalt vara utåtgående. Skjutdörrar eller roterdörrar som enbart är avsedda för utrymning är inte tillåtna. Dörrar till en utrymningsväg skall vara lätta att öppna. De får inte vara låsta eller reglade så att utrymning försvåras.

Nödbelysning för utrymning

 • Utrymningsvägar som kräver belysning för att göra en säker utrymning möjlig skall ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott.

Skyltning och markering för utrymning

 • Skyltar och andra vägledande markeringar för utrymning skall finnas, om det inte är uppenbart obehövligt. Om det behövs skall vägledande markeringar vara belysta eller genomlysta. Skyltar och andra markeringar skall placeras på lämpliga ställen och ha ett varaktigt utförande.
 • Utrymningsvägar skall vara markerade på golvet om det finns risk för att de annars kan bli blockerade. Detsamma gäller för vägar till utrymningsväg.
 • Plats för brandsläckningsutrustning som inte är automatisk skall markeras med skyltar på lämpliga ställen.

Utrymningslarm

 • För byggnader och arbetslokaler där brand, gasutströmning, syrebrist eller liknande innebär risk för olycksfall eller akut ohälsa skall detektorer och larmanordningar finnas i sådan omfattning som är nödvändig med hänsyn till byggnadens och lokalens storlek och användning. Hänsyn skall även tas till den utrustning som finns i byggnaden, de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos förekommande ämnen och produkter, arbetsplatsernas läge och det största antal människor som lokalen är avsedd för. Larmanordningar skall underhållas väl och kontrolleras minst en gång per kvartal.

Särskilda risker vid brand

 • Särskilda åtgärder skall vidtas för att underlätta utrymning i byggnader och arbetslokaler där en brand kan få en så snabb spridning eller medföra en sådan snabb rökutveckling att utrymning väsentligt försvåras.
 • Om det behövs skall en automatisk brandsläckningsanordning installeras.
 • Brandsläckningsutrustning som inte är automatisk skall vara lätt att komma åt och använda.

Utrymningsplan

 • I byggnader skall, i den omfattning som behövs och på lämpligt belägna platser, finnas anslag med utrymningsplan. Planen skall visa utrymningsvägar, ange hur räddningskår och annan erforderlig hjälpinsats larmas och, när detta är aktuellt, visa placering av manuella larmutlösningsdon och larmtelefon samt plats för återsamling.

Drift och underhåll
114 § Arbetsplatser, arbetslokaler skall underhållas ... Tekniska anordningar och installationer skall underhållas så att de fungerar som avsett med bibehållen säkerhet.

Till underhåll räknas även tillsyn, skötsel och byten av förbrukningsmateriel.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.