Företagets skyldigheter

Att inneha och underhålla säkerhetsutrustning
Företaget är skyldigt enligt 2 kapitlet 2 § i Lagen om skydd mot olyckor att hålla säkerhetsutrustning för släckning av brand, för livräddning eller annan olyckshändelse. Företaget är också skyldigt att vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan t.ex gälla byggnadstekniska åtgärder eller underhåll och service av säkerhetsutrustning.

Skriftlig redogörelse av brandskyddet
Fastighetsägare är skyldig att till kommunen lämna en skriftlig redogörelse av brandskyddet i fastigheten. Hyresgäst som är ansvarig för verksamheten skall lämna skriftligt underlag till fastighetsägaren så att rapporten blir komplett. Kommunen meddelar hur ofta den skriftliga redogörelsen skall lämnas in. Rapporten skall lämnas för vårdinrättningar och andra verksamheter som omfattar många människor, större industrier och verksamheter med speciella risker samt kulturhistoriska byggnader. MSB har utfärdat föreskrifter som i detalj anger vilka som omfattas.

Skyldigheter vid farlig verksamhet
Vid större risker för brand eller olycka som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö kan länsstyrelsen fatta beslut att företaget är skyldigt att hålla beredskap med egen personal eller utrustning. Bestämmelsen gäller t.ex oljehamnar, större kemiföretag m.m. Företaget är också skyldigt att analysera riskerna för allvarliga olyckor. Om en olycka inträffar på anläggningen är företaget skyldig att informera kommunen och Statens Räddningsverk om olyckan, räddningsinsatsen, utsläpp och andra skador.

Den anställdes skyldigheter som privatperson
Lagen vänder sig till enskilda personer som privatpersoner och inte som anställda. Enligt 2 kapitlet 1 § är person skyldig att varna de som är i fara och vid behov tillkalla hjälp vid en brand eller olyckshändelse eller vid risk att brand eller olyckshändelse ska uppstå. Detta är sålunda en lagstadgad föreskrift som gäller oavsett vilka instruktioner som utfärdats av arbetsgivare eller vilka uppgifter personalen har. Privatperson har också tjänsteplikt och kan kallas in att delta i brandförsvarets verksamhet. Det är enbart den kommunala räddningsledaren som har rätt att kalla in personer till arbete och enbart vid en akut behov vid en brand.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.