Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid rumstemperatur kan bilda en antändbar gasblandning med luft.

Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt är upp till 100°C.

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt hantera explosiva och brandfarliga varor. MSBs avdelning för brandfarliga och explosiva varor (före detta Sprängämnesinspektionen) är central myndighet för lagstiftningen och utfärdar tillämpningsbestämmelser. Kommunen är normalt tillsynsmyndighet och utfärdar tillstånd för hanteringen.

För att erhålla tillstånd krävs bland annat att en föreståndare finns och att han har erforderlig kompetens och utbildning.

I lokaler där brandfarliga eller explosiva varor hanteras råder ett generellt förbud mot rökning och att hantera öppen eld. Anslag skall finnas som anger att det är förbjudet.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor har reviderats. Den nya lagen gäller sedan den 1:a september 2010.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.