En betydelsefull del i det interna brandskyddet är att olika brandtekniska installationer och andra detaljer är tillförlitliga och fungerar. För att säkerställa detta måste provnings- och underhållsrutiner finnas.

Information om hur ofta kontrollerna skall ske kan i tillämpliga delar hämtas ur följande informationskällor:

 • SBF-regler och aktuella standarder
 • Leverantörens anvisningar
 • Rimlighetsbedömning

Exempel på sådana funktionskontroller är:

 • Brandlarmanläggning enligt SBF 110:6
 • Sprinkler enligt SBF 120:4
 • Brandgasventilation i trapphus och hisschakt
 • Handbrandsläckare och brandposter
 • Nödbelysning
 • Belysning för vägledande markeringar
 • Självstängande dörrar uppställda på magnet
 • Brandgasspjäll
 • Övrig brandskyddsutrustning i luftbehandlingsinstallationer.
 • Utrymningslarm och utrymningsrutiner.
 • Inredning av utrymningsvägar.
 • Låsvred, reglar och spanjoletter i utr.vägar.
 • Aktuell larminstruktion i receptionen
 • Ankörningsvägar för räddningsfordon är framkomliga och vid behov snöröjda.
 • Lokal räddningsmateriel och första hjälpenutrustning intakt.

Ofta utförs kontrollerna mellan 1 – 4 gånger per år eller i vissa fall månatligen. Förutom befintliga regler och anvisningar kan en risk- och konsekvensbedömning samt eventuell skadehistorik vara vägledande vid fastställandet av kontrollfrekvensen. Behovet är styrande.

Grundläggande är att funktionskontroll och underhåll genomförs regelbundet och att utföraren har tillräckliga kunskaper.

Instruktion bör upprättas för varje objekt innehållande syfte/mål, funktion, provmetod, provningsintervall och utförare. Uppföljning av genomförda kontroller, provningar och åtgärder görs årligen av den brandskyddsansvarige.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.