Riskbehandling – val av åtgärder

Med hänsyn till den acceptabla risknivån görs en bedömning av brandriskerna och beslut om åtgärder fattas. Beroende på i vilket skede en åtgärd sätts in kan man dela in åtgärderna i följande:

 • Riskeliminering
  Åtgärder som gör att en risk undanröjs t.ex:
  - Ändrad tillverkningsmetod
  - Upphöra med försäljning av en brandfarlig vara
  - Flytta och slå samman produktion
 • Skadeförebyggande åtgärder
 • Skadebegränsande åtgärder

Åtgärderna kan också delas in i tekniska, administrativa och ekonomiska delar.

Tekniska åtgärder
En betydelsefull del i det interna brandskyddet är olika byggnads- och brandtekniska installationer. Exempel på skadebegränsande installationer är:

 • Brandsektionering, brandavskiljande väggar
 • Branddörrar, branddörrstängare
 • Brandlarmanläggningar
 • Vattensprinkler
 • Brandgasventilation i trapphus och hisschakt
 • Handbrandsläckare och brandposter
 • Nödbelysning
 • Belysning för vägledande markeringar
 • Brandgasspjäll
 • Utrymningslarm
 • Inredning och väggbeklädnad i utrymningsväg
 • Låsvred, reglar och spanjoletter i utrymningsväg
 • Ankörningsvägar för räddningsfordon
 • Lokal räddningsmateriel och första hjälpen-utrustning

Tekniska installationer behöver inte enbart vara skadebegränsande. Minst lika viktigt är skadeförebyggande åtgärder. Det är svårt att ange förebyggande åtgärder eftersom de är beroende av vilken utrustning som skall skyddas. Ofta gäller det att välja utförande och kvalitet på utrustningen anpassad till användningsområdet.
Några exempel är:

 • Ventilation i batterirum
 • Nödstoppsanordningar på maskiner
 • Överhettningsskydd
 • Jordfelsbrytare
 • Avsäkring av elektriska installationer och utrustningar
 • Rätt typ och kvalitet på slang och ledningar för brännbara vätskor och gaser
 • Säkerhetsglimtändare på lysrör
 • Skyddsslang eller förbättrad kabelisolering för kabel installerad i miljö med mekaniska påkänningar

Administrativa åtgärder
Utöver tekniska åtgärder är arbetsmetoder och rutiner avgörande för att minimera brandskador. Dessa åtgärder brukar benämnas som administrativa och berör frågor som:

 • Brandskyddsregler
 • Arbetsinstruktioner och -rutiner
 • Personalens kompetens och utbildning

Exempel på administrativa åtgärder är t.ex:

 • att underhåll utförs både på brandskyddsutrustning och andra tekniska installationer t.ex elektrisk utrustning, processutrustning, fordon m.m.
 • att brandavskiljande dörrar inte är uppkilade och att brandavskiljande väggar är intakta
 • att utrymningsvägar och släckutrustning inte är blockerade
 • att rökning endast sker på platser där detta är tillåtet
 • att okontrollerad användning av elektriska apparater t ex elkaminer, kokplattor och kaffebryggare inte förekommer
 • att gastuber är förankrade samt att huvudkranar stängs vid arbetsdagens slut
 • att heta arbeten, svetsning, lödning, skärning samt slipning med rondell (arbeten med öppen låga eller som genererar gnistor) utförs av personal som har tillstånd för detta. (Entreprenör som bedriver denna typ av arbete skall vara certifierad samt ha svetstillstånd för det pågående arbetet.)
 • att aktuell larminstruktion finns i receptionen
 • att framkörningsvägar för räddningsfordon är framkomliga och vid behov snöröjda.
 • att lysrör ej blinkar
 • att städning sker regelbundet och att brandbelastningen inte höjs genom ansamlingar av brännbart material

Ekonomiska åtgärder
Ekonomiska åtgärder skall minimera den ekonomiska risken eller förlusten. Det kan vara olika typer av försäkringslösningar eller riskspridning genom dubbla och parallella produktionsprocesser.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.