Med brandfarliga varor menas:

1. Brandfarliga gaser.

Gas som kan bilda en antändbar gasblandning med luft

2. Brandfarliga vätskor.

Vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100º C

3. Brandreaktiva varor

De brandreaktiva varorna består av följande varugrupper:

  • brandfarliga fasta varor t.ex svavel, celluloid, lågnitrerad nitrocellulosa, röd fosfor och naftalin
  • självantändande varor t.ex vit eller gul fosfor, vissa metalldamm och metallpulver
  • varor som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten t.ex natrium, kalium, kalcium, karbider och triklorsilan
  • oxiderande varor och organiska peroxider t.ex väteperoxid, perklorsyra, klorater, perklorater, nitrater och syre
  • organiska peroxider t.ex metylketonperoxid som används som härdare vid plastframställning

Endast de ämnen som sprängämnesinspektionen anger i en särskild lista ingår i brandreaktiva ämnen.

Sprängämnesinspektionen ger ut en förteckning över de vanligen förekommande brandfarliga varorna. Förteckningen innehåller uppgifter som är nödvändiga från brand- och explosionssynpunkt. Endast brandfarliga gaser och brandfarliga vätskor kommer att behandlas här.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.