En brandfarlig gas är en gas som tillsammans med luft kan bilda en antändbar gasblandning. Brandfarliga gaser är inte som vätskor indelade i olika klasser. Två typer kan dock urskiljas:

Gaser lättare än luft

Vätgas (hydrogen) och acetylen är lättare än luft. Dessa gaser ventileras normalt snabbt bort men kan i täta utrymmen samlas under tak.

Gaser tyngre än luft

Gasol och gaser från brännbara vätskor är tyngre än luft. Dessa gaser sjunker till golvet och kan samlas i kabelkulvertar eller andra lågt belägna utrymmen. Gaserna kan också "rinna" lång väg utefter golv eller genom öppningar in i angränsande utrymmen. Det kan då uppstå brand av svetsloppor, gnistor eller andra antändningskällor i ett lågt beläget rum dit brandgaserna har spridit sig.

 

Syre, syrgas, oxygen
Syre är inte brännbar i sig själv och klassas därför inte som brännbar gas. Luftens syre är dock en förutsättning för förbränning och syrgashalten i luften påverkar antändningstemperatur, brinnhastighet och temperaturen i branden. Risken för explosion ökar också vid förhöjd syrgashalt eftersom ett ämnes brännbarhetsområde ökar vid högre syrgaskoncentration. Normalt innehåller luften 21% syre. Ökar syrgashalten med ett par procentenheter fördubblas brinnhastigheten. Vid 40% syrekoncentration är brandhastigheten 10 gånger så stor som normalt. Läckande syrgastuber kan därför utgöra stora brandfaror. Det är också därför det är viktigt att t.ex svetsare inte använder syrgasen för att blåsa ren kläder. Luft med mycket syre kan sitta kvar i kläderna och orsaka en kraftig brand när pauscigaretten tänds.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.