Kvalitet, miljö & hållbarhet

Kvalitet, miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. Vi strävar hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och tänka hållbart.

Kvalitetsarbete

Dafo Securitys kvalitetsarbete

Vi bedriver ett aktivt kvalitetsarbete enligt vår kvalitetspolicy, med årliga handlingsplaner och högt uppsatta mål och aktivitetsplaner.

Vi är certifierade enligt ISO-9001. Vår kvalitetsmanual utgår från vår huvudprocess som beskriver flödet från kundbehov till kundtillfredsställelse. Parallellt med huvudprocessen finns ett antal lednings- och stödprocesser, som alla är beskrivna med underliggande flödesschema rutinbeskrivningar, instruktioner, checklistor m m.

Viktiga strategier för vårt kvalitetsarbetet är:

 • Kundfokus
 • Ständiga förbättringar
 • Mätbara mål för kvalitetsarbetet
 • Aktivt följa upp avvikelser och vidta korrigerande åtgärder
 • Engagemang från medarbetarna
 • Engagemang från ledning
 • Regelbundna internrevisoner
Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Dafo Security styr verksamheten utifrån att rätt kvalitet levereras till kunderna och att kunderna blir nöjda med utförda leveranser. För varje enskilt projekt säkerställs att krav och förväntningar från våra kunder är kända och avstämda med alla som är involverade i leveransen.

Vår ambition är att hålla en öppenhet, ärlighet och förtroendefull dialog med kunden.

Det är hela företagets ansvar att vi uppnår rätt kvalitet samt är det varje medarbetares skyldighet att utveckla och ständigt förbättra vår kvalitet.

Miljöarbete

Dafo Securitys miljöarbete

Miljö och säkerhet ligger oss varmt om hjärtat. Våra produkter ska vara säkra både för människor och miljö. Vi är certifierade enligt ISO 14001.

Vi arbetar för att våra produkter och tjänster skall ha klimatneutral påverkan. Genom att beskriva följande principer så har vi utgångspunkt i att nå bättre miljöprestanda. Detta arbete drivs dels internt men också i dialog och samverkan i miljöfrågor med kunder, kravställare och andra intressenter. Vi har miljömål och handlingsplaner för att förbättra miljöprestandan.

Generella principer:

 • Verksamheten ska bedrivas utifrån ett kretsloppsperspektiv för att hushålla med naturens resurser.
 • Företaget ska ha en effektiv och på sikt klimatneutral energianvändning.
 • Minska klimatpåverkan från tjänsteresor.
 • Ställa miljökrav och etiska krav vid upphandlingar och inköp.
 • Källsortera och minska avfall.
 • Vid inköp ska miljöpåverkan från transporter beaktas i syfte att minska påverkan.
 • Företaget ska utbilda medarbetare så att de verkar för att minska miljöbelastningen i sitt arbete.

 

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Dafo Security ska aktivt arbeta för att ständigt förbättra miljöarbetet samt i största möjliga mån minska belastningen på miljön. Dafo Security gör detta genom att identifiera och aktivt arbeta med företagets betydande miljöaspekter.

Vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra miljökrav, Miljöarbetet ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till medvetenhet om de globala miljöfrågorna.

Anställda på Dafo Security AB ska alla vara engagerade i miljöarbetet och vara väl bekanta med verksamhetens miljöpolicy och våra samarbetspartners och kunder ska känna trygghet i att välja ett säkerhetsföretag som tar sitt ansvar.

För varje enskilt projekt tar vi reda på vad våra kunder förväntar sig och beaktar och föreslår miljömedvetna val. Vår ambition är att hålla en öppenhet, ärlighet och förtroendefull dialog med kunden.

Miljöutbyte

Miljöutbyte / återbruk

Som en del i vårt miljöarbete erbjuder vi miljöutbyte. Fullt fungerande begagnade komponenter återanvänds och blir en viktig del i vårt hållbarhetsarbete då vi hela tiden strävar efter att minska vår miljöpåverkan.

När vi gör miljöutbyte hos våra kunder sparas fungerande kodlås och läsare till passersystem så de kan återanvändas för att hålla liv i andra kunders system.

Kvalitetsarbete

Dafo Securitys kvalitetsarbete

Vi bedriver ett aktivt kvalitetsarbete enligt vår kvalitetspolicy, med årliga handlingsplaner och högt uppsatta mål och aktivitetsplaner.

Vi är certifierade enligt ISO-9001. Vår kvalitetsmanual utgår från vår huvudprocess som beskriver flödet från kundbehov till kundtillfredsställelse. Parallellt med huvudprocessen finns ett antal lednings- och stödprocesser, som alla är beskrivna med underliggande flödesschema rutinbeskrivningar, instruktioner, checklistor m m.

Viktiga strategier för vårt kvalitetsarbetet är:

 • Kundfokus
 • Ständiga förbättringar
 • Mätbara mål för kvalitetsarbetet
 • Aktivt följa upp avvikelser och vidta korrigerande åtgärder
 • Engagemang från medarbetarna
 • Engagemang från ledning
 • Regelbundna internrevisoner
Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Dafo Security styr verksamheten utifrån att rätt kvalitet levereras till kunderna och att kunderna blir nöjda med utförda leveranser. För varje enskilt projekt säkerställs att krav och förväntningar från våra kunder är kända och avstämda med alla som är involverade i leveransen.

Vår ambition är att hålla en öppenhet, ärlighet och förtroendefull dialog med kunden.

Det är hela företagets ansvar att vi uppnår rätt kvalitet samt är det varje medarbetares skyldighet att utveckla och ständigt förbättra vår kvalitet.

Miljöarbete

Dafo Securitys miljöarbete

Miljö och säkerhet ligger oss varmt om hjärtat. Våra produkter ska vara säkra både för människor och miljö. Vi är certifierade enligt ISO 14001.

Vi arbetar för att våra produkter och tjänster skall ha klimatneutral påverkan. Genom att beskriva följande principer så har vi utgångspunkt i att nå bättre miljöprestanda. Detta arbete drivs dels internt men också i dialog och samverkan i miljöfrågor med kunder, kravställare och andra intressenter. Vi har miljömål och handlingsplaner för att förbättra miljöprestandan.

Generella principer:

 • Verksamheten ska bedrivas utifrån ett kretsloppsperspektiv för att hushålla med naturens resurser.
 • Företaget ska ha en effektiv och på sikt klimatneutral energianvändning.
 • Minska klimatpåverkan från tjänsteresor.
 • Ställa miljökrav och etiska krav vid upphandlingar och inköp.
 • Källsortera och minska avfall.
 • Vid inköp ska miljöpåverkan från transporter beaktas i syfte att minska påverkan.
 • Företaget ska utbilda medarbetare så att de verkar för att minska miljöbelastningen i sitt arbete.

 

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Dafo Security ska aktivt arbeta för att ständigt förbättra miljöarbetet samt i största möjliga mån minska belastningen på miljön. Dafo Security gör detta genom att identifiera och aktivt arbeta med företagets betydande miljöaspekter.

Vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra miljökrav, Miljöarbetet ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till medvetenhet om de globala miljöfrågorna.

Anställda på Dafo Security AB ska alla vara engagerade i miljöarbetet och vara väl bekanta med verksamhetens miljöpolicy och våra samarbetspartners och kunder ska känna trygghet i att välja ett säkerhetsföretag som tar sitt ansvar.

För varje enskilt projekt tar vi reda på vad våra kunder förväntar sig och beaktar och föreslår miljömedvetna val. Vår ambition är att hålla en öppenhet, ärlighet och förtroendefull dialog med kunden.

Miljöutbyte

Miljöutbyte / återbruk

Som en del i vårt miljöarbete erbjuder vi miljöutbyte. Fullt fungerande begagnade komponenter återanvänds och blir en viktig del i vårt hållbarhetsarbete då vi hela tiden strävar efter att minska vår miljöpåverkan.

När vi gör miljöutbyte hos våra kunder sparas fungerande kodlås och läsare till passersystem så de kan återanvändas för att hålla liv i andra kunders system.

Relaterat